- urodzony w 1979 r.

- w 2003 roku ukończył Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Gdańskim. Dodatkowo, w 2006 r. ukończył na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego studia na kierunku filozofia- z oceną bardzo dobrą, uzyskując tytuł magistra.

- w okresie 2003 -2006 r odbył aplikację sądową w Sądzie Okręgowym w Gdańsku.

- egzamin sędziowski zdał na ocenę bardzo dobrą.

- od 10.2006 r. do 12.2006 r. pracował jako asystent sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gdańsku.

- od 1.01.2007 r. został asesorem w Sądzie Rejonowym w Wejherowie.

- w dniu 22.04.2009 r. został powołany przez Prezydenta RP na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego w Wejherowie.

- od 1.11.2012 r. pracował jako sędzia Sądu Rejonowego Gdańsk – Południe.

- od 1.04.2015 r. delegowany do Ministerstwa Sprawiedliwości jako główny specjalista w Departamencie Wykonania Orzeczeń i Probacji MS.

- zarządzeniem MS z dnia 14 stycznia 2016 r. powołany w skład Zespołu do opracowania projektu ustawy o komornikach sądowych oraz projektu ustawy o kosztach egzekucyjnych

https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzienniki-resortowe/powolanie-zespolu-do-opracowania-projektu-ustawy-o-komornikach-35045177

- od 15.10.2018 r. pracował w Departamencie Legislacyjnym Prawa Cywilnego.

- zarządzeniem MS z dnia 29 stycznia 2018 r. powołany w skład Zespołu do spraw oceny regulacji prawnych z zakresu ochrony rolników indywidualnych i producentów rolnych

- od 31.01.2019 r. stanowisko Naczelnika Wydziału Prawa Cywilnego Procesowego.

- w okresie 2019 – 2020 r prowadził szkolenia dla aplikantów w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury.

- w 2020 r. był członkiem Komisji Egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do rozpatrywania odwołań od wyników egzaminu komorniczego.

- w 2021 r. brał udział w komisjach senackich jako przedstawiciel MS, których przedmiotem były sprawy dotyczące legislacji szeroko pojętego prawa cywilnego procesowego cywilnego procesowego.

- w dniu 14.07.2021r.uchwałą NeoKRSw przedmiocie przedstawienia wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku ogłoszonym w Monitorze Polskim z 2021r. poz.13. przedstawiła Prezydentowi RP wniosek o powołanie SSR Macieja Klonowskiego do pełnienia urzędu sędziego Sądu Apelacyjnego w Gdańsku i nie przedstawiła wniosku o powołanie SSO Artura Fornala do pełnienia urzędu na tym stanowisku. Od tej uchwały do Sądu Najwyższego odwołał się sędzia A. Fornal wnosząc o jej uchylenie i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania. SN sprawę uchylił do ponownego rozpoznania.

- NeoKRS wydała uchwałę nr 629/2022 z dnia 23.06.20022r. po ponownym rozpoznaniu sprawy. W uchwale tej przedstawiła Prezydentowi RP wniosek o powołanie Artura Fornala do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku i zdecydowała o nie przedstawieniu Macieja Klonowskiego Prezydentowi RPdo pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku.

ocenę pracy kandydata przedstawiała także sędzia Anna Maria Kampa stwierdzając, że opiniowany prowadzi sprawy obejmujące szerokie spektrum zagadnień. Opracowywane lub akceptowane przez niego pisma są wzorowo opracowane pod względem formalnym, zawierają wszechstronne ustosunkowanie się do przedkładanych stanowisk lub zgłaszanych wątpliwości. Pisma sporządza w sposób przejrzysty, w klarownym układzie graficznym. Posługuje się poprawną polszczyzną, przedstawiając argumenty w zrozumiały sposób. Terminowo wywiązuje się z zobowiązań. Opiniowanego cechuje wysoki poziom wiedzy prawniczej i bardzo dobra znajomość poglądów doktryny i orzecznictwa. Ma umiejętność ukierunkowanej, przemyślanej i konsekwentnej argumentacji prawniczej. Jest dokładny i wnikliwy. Bardzo dobrze radzi sobie z oceną rzeczywistości społecznej i prawnej, dokonując wnikliwych diagnoz przedstawianych mu do analizy problemów, co przejawia się trafnymi propozycjami ogólnych interpretacji obowiązujących przepisów prawa, względnie projektami rozwiązań o charakterze legislacyjnym. Należy więc przyjąć, że tym bardziej nie powinien mieć najmniejszych trudności z oceną materiału dowodowego i ustaleń faktycznych dokonanych przez sądy niższej instancji w konkretno-indywidualnych sprawach. Bez większych trudności powinien też przełożyć własne ustalenia na język rozstrzygnięć sądowych. Zważywszy na rolę sądów apelacyjnych w strukturze sądów powszechnych, która wykracza poza kontrolę orzeczeń sądów niższego szczebla, a przejawia się dbałością o zapewnienie jednolitości orzecznictwa na obszarze apelacji, należy uznać, że opiniowany jest ponadprzeciętnie do tej roli przygotowany, o czym świadczy treść i wysoki poziom merytoryczny opracowywanych przez niego pism, zawierających abstrakcyjną wykładnię obowiązujących przepisów prawa. Stanowisko takie potwierdza łatwość, z jaką Pan sędzia porusza się po rozmaitych gałęziach prawa, jak: prawo cywilne materialne, procesowe (w której to dziedzinie jest cenionym specjalistą), ustrój organów wymiaru sprawiedliwości, jak też prawo administracyjne i podatkowe. Opiniowany - zdaniem autorki oceny kwalifikacji - daje rękojmię wykonywania zawodu na stanowisku sędziego sądu apelacyjnego w sposób prawidłowy i na bardzo wysokim poziomie.
Drugą ocenę kwalifikacji kandydata sporządził Pan Zbigniew Merchel - sędzia wizytator ds. cywilnych Sądu Apelacyjnego w Gdańsku. Wskazał, że opiniowany orzekał wyłącznie w sądach rejonowych. Okres tego orzekania łącznie z asesurą wynosi łącznie 8 lat. Od 6 lat Pan sędzia Maciej Piotr Klonowski nie wykonuje obowiązków orzeczniczych, będąc delegowanym do pełnienia obowiązków administracyjnych w Ministerstwie Sprawiedliwości. Nie orzekał w ogóle w I instancji w sprawach z zakresu właściwości sądu okręgowego (art. 17 k.p.c.), od których to apelacje rozpoznaje sąd apelacyjny. Poza tym opiniowany nigdy nie orzekał w sądzie II instancji (nawet okręgowym), czy to w ramach delegacji jednodniowych, czy też delegacji stałych. Reasumując, choć przeprowadzona ocena orzecznictwa i pracy Pana sędziego Macieja Piotra Klonowskiego w zakresie orzekania na poziomie sądu rejonowego pozwalałaby na sformułowanie opinii pozytywnej z pewnymi zastrzeżeniami, to jeśli chodzi o ocenę kandydata na chwilę obecną do powołania na stanowisko sędziego sądu apelacyjnego to nie ma takich kwalifikacji, stąd ocena jest negatywna.
(z uzasadnienia uchwały neokrs z dnia 23 czerwca 2022 r. nr 629/2022)

https://sip.lex.pl/akty-prawne/akty-korporacyjne/przedstawienie-wniosku-o-powolanie-do-pelnienia-urzedu-na-stanowisku-290314408

- w dniu 12.01.2024 r. po przeglądzie kadr w Ministerstwie Sprawiedliwości minister Adam Bodnar odwołał SSR Macieja Klonowskiego z delegacji w MS.

https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/minister-sprawiedliwosci-odwolal-z-delegacji-do-ms-krs-i-kssip-16-sedziow

https://serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia/artykuly/8204224,reforma-postepowanie-cywilne-nowelizacja-sady-klonowski.html

https://archiwumosiatynskiego.pl/wpis-w-debacie/slynny-nawacki-idzie-do-neo-krs-bis-poparli-go-sami-swoi-wspolpracujacy-z-ziobra-pelna-lista/

W mediach

2024-01-12 (MS.gov.pl) : odwołanie z delegacji do Ministerstwa Sprawiedliwości