Anna Maria Kampa

Złożyła podpisy na listach: Katarzyna Chmura (2022), Anna Dalkowska (2022) .

- urodzona w 1971 roku,

- w dniu 26.10.2000 r. została powołana do pełnienia urzędu sędziego w Sądzie Rejonowym w Pruszkowie.

https://www.prezydent.pl/archiwalne-aktualnosci/aktualnosci-rok-2000-i-starsze/nominacje-sedziowskie-w-palacu-prezydenckim,34197,archive

- w dniu 7.09.2020 r. zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską w 2020r./została powołana na członka komisji.

Załącznik PDF

Dz.Urz.MS.2020.217 z dnia 2020.09.08

Dz.Urz.MS.2020.217 z dnia 2020.09.08

- w dniu 2.03.2020 r. zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na aplikację uzupełniającą sędziowską w 2020r. weszła, jako członek komisji ds. cywilnych, rodzinnych i pracy:

Załącznik PDF

(Dz. Urzędowy MS z dnia 3.03.2020 roku poz. 84)

(Dz. Urzędowy MS z dnia 3.03.2020 roku poz. 84)

- zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 października 2020 r. w sprawie powołania zespołów nadzorujących przebieg testu w konkursie na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską w 2020 roku, powołana na przewodniczącą zespołu nr 7

Załącznik PDF

- w 2020 r. pełniła obowiązki Naczelnika w Departamencie Legislacyjnym Prawa Cywilnego w Ministerstwie Sprawiedliwości.

- sporządzała ocenę kandydata na wolne stanowisko sędziowskie w Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku - Macieja Klonowskiego. Uznała w niej, że opiniowany prowadzi sprawy obejmujące szerokie spektrum zagadnień. Opracowywane lub akceptowane przez niego pisma są wzorowo opracowane pod względem formalnym, zawierają wszechstronne ustosunkowanie się do przedkładanych stanowisk lub zgłaszanych wątpliwości. Pisma sporządza w sposób przejrzysty, w klarownym układzie graficznym. Posługuje się poprawną polszczyzną, przedstawiając argumenty w zrozumiały sposób. Terminowo wywiązuje się z zobowiązań. Opiniowanego cechuje wysoki poziom wiedzy prawniczej i bardzo dobra znajomość poglądów doktryny i orzecznictwa. Ma umiejętność ukierunkowanej, przemyślanej i konsekwentnej argumentacji prawniczej. Jest dokładny i wnikliwy. Bardzo dobrze radzi sobie z oceną rzeczywistości społecznej i prawnej, dokonując wnikliwych diagnoz przedstawianych mu do analizy problemów, co przejawia się trafnymi propozycjami ogólnych interpretacji obowiązujących przepisów prawa, względnie projektami rozwiązań o charakterze legislacyjnym. Należy więc przyjąć, że tym bardziej nie powinien mieć najmniejszych trudności z oceną materiału dowodowego i ustaleń faktycznych dokonanych przez sądy niższej instancji w konkretno-indywidualnych sprawach. Bez większych trudności powinien też przełożyć własne ustalenia na język rozstrzygnięć sądowych. Zważywszy na rolę sądów apelacyjnych w strukturze sądów powszechnych, która wykracza poza kontrolę orzeczeń sądów niższego szczebla, a przejawia się dbałością o zapewnienie jednolitości orzecznictwa na obszarze apelacji, należy uznać, że opiniowany jest ponadprzeciętnie do tej roli przygotowany, o czym świadczy treść i wysoki poziom merytoryczny opracowywanych przez niego pism, zawierających abstrakcyjną wykładnię obowiązujących przepisów prawa. Stanowisko takie potwierdza łatwość, z jaką Pan sędzia porusza się po rozmaitych gałęziach prawa, jak: prawo cywilne materialne, procesowe (w której to dziedzinie jest cenionym specjalistą), ustrój organów wymiaru sprawiedliwości, jak też prawo administracyjne i podatkowe. Opiniowany - zdaniem autorki oceny kwalifikacji - daje rękojmię wykonywania zawodu na stanowisku sędziego sądu apelacyjnego w sposób prawidłowy i na bardzo wysokim poziomie. (z uzasadnienia uchwały neokrs z dnia 23 czerwca 2022 r. nr 629/2022)

- delegowana od 1.04.2023 r. do Sądu Rejonowego w Działdowie gdzie została powołana na stanowisko Prezesa tego Sądu.

https://olsztyn.sr.gov.pl/lista-sedziow,m,m1,252,256,329

https://dzialdowo.sr.gov.pl/prezes-sadu-rejonowego,m,mg,228,151,152

/www.działdowo.sr.gov.pl/

/www.olsztyn.sr.gov.pl/

/orka.sejm.gov.pl/

Elbląg.so.gov.pl/