ur. się dnia 12 grudnia 1979 r. w Końskich

- studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie ukończył w 2003 r. z oceną bardzo dobrą, uzyskując tytuł magistra;

- po ukończeniu studiów podjął studia doktoranckie, które ukończył 27 listopada 2006 r. i uzyskał stopień naukowy doktora nauk prawnych;

- rozprawa doktorska nosiła tytuł „Przymus adwokacko-radcowski w polskim procesie karnym”;

- w trakcie studiów doktoranckich, przez 2 lata, prowadził ćwiczenia z postępowania karnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, a w latach 2017-2019 pracował tam także w niepełnym wymiarze czasu pracy jako asystent;

- od dnia 8 września 2003 r. do dnia 30 czerwca 2005 r. pracował w kancelarii adwokackiej jako asystent ds. prawnych;

- odbył aplikację sądową, zakończoną we wrześniu 2006 r. egzaminem sędziowskim z wynikiem dobry plus;

- po aplikacji pracował w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Krakowie, od dnia 20 listopada 2006 r. do dnia 7 marca 2007 r. jako asystent sędziego;

- od dnia 8 marca 2007 r. do dnia 30 marca 2007 r. był asystentem sędziego w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieście w Krakowie;

- z dniem 1 kwietnia 2007 r. mianowany asesorem sądowym w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieście w Krakowie, gdzie orzekał II Wydziale Karnym;

- postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 czerwca 2009 r. powołany do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie;

- nominację odebrał dnia 9 czerwca 2009 r. (Rzeczpospolita https://www.rp.pl > sady – i - trybunaly z dnia 9 czerwca 2009 r);

- od stycznia 2014 r. do grudnia 2018 r. orzekał w ramach comiesięcznych delegacji w IV Wydziale Karnym Odwoławczym Sądu Okręgowego w Krakowie;

- od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. pełnił obowiązki Kierownika Sekcji ds. Wykroczeniowych;

- od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 27 marca 2021 r. pełnił funkcję Zastępcy Przewodniczącego II Wydziału Karnego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie;

- od dnia 28 marca 2021 r. wizytator do spraw karnych Sądu Okręgowego w Krakowie;

- od dnia 1 kwietnia 2021 r. został delegowany do orzekania w Sądzie Okręgowym w Krakowie na czas określony do dnia 27 marca 2022 r. gdzie orzekał w IV Wydziale Karnym Odwoławczym;

- zgłosił się na wolne stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Krakowie, ogłoszone w Monitorze Polskim z 2021 r. pod poz. 27;

- ocenę kwalifikacji sporządził neosędzia Piotr Kowalski - sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie; ocena pozytywna, opiniujący podkreślił wszechstronność jego przygotowania do wykonywanego zawodu sędziego, duże doświadczenie zarówno zawodowe, jak i życiowe a także wyróżniający go bogaty dorobek naukowy w postaci wielu publikacji, zwieńczony uzyskaniem stopnia naukowego doktora nauk prawnych. Wskazał, że D. Stachurski jest osobą spokojną i wyważoną, pracowitą i sumienną oraz że cechy te daje się zauważyć w sposobie prowadzenia przez niego spraw. Przygotowuje się do sesji zapoznając się dokładnie z aktami spraw, sporządzane protokoły rozpraw i posiedzeń są czytelne. Prawidłowo korzysta z przewidzianych w ustawie środków dyscyplinujących, zmierzających do wyegzekwowania sprawnego toku czynności. Zastrzeżeń opiniującego nie budził także sposób wykonywania zadań w ramach delegacji do pełnienia obowiązków sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Krakowie, udzielonej przez Prezesa Sądu Apelacyjnego w Krakowie. W ocenie opiniującego Dariusz Stachurski jest bardzo dobrym kandydatem do objęcia stanowiska sądu okręgowego.

- Kolegium Sądu Okręgowego w Krakowie na posiedzeniu 29 marca 2021 r. pozytywnie zaopiniowało jego kandydaturę oddając 12 głosów „za”, przy 4 głosach „przeciw” i 2 głosach „wstrzymujących się”;

- na posiedzeniu w dniu 12 lipca 2021 r. zespół członków Krajowej Rady Sądownictwa, oddał na niego 3 głosy „za”, nie oddając głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”;

- w trakcie posiedzenia Krajowej Rady Sądownictwa w dniu 14 lipca 2021 r. oddano na Dariusza Stachurskiego 16 głosów „za”, nie oddając głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”;


OGŁOSZENIE KONKURSU Monitor Polski 2021 poz. 27

UCHWAŁA NEOKRS Nr 956/2021 z dnia 2021-07-14

Załącznik PDF

POSTANOWIENIE PREZYDENTA RP Nr 1130.90.2021 z dnia 2021-10-20

OGŁOSZENIE NOMINACJI Monitor Polski 2021 poz. 1116

Załącznik PDF

WRĘCZENIE NOMINACJI Dnia 2021-12-03

- sporządził, jeszcze jako sędzia Sądu Rejonowego, opinię o sędzim Jędrzeju Dessoulavy-Śliwińskim, który zgłosił na wolne stanowisko sędziego w Sądzie Okręgowym w Krakowie (vide uzasadnienie wyroku Sądu Najwyższego z dnia 11 października 2023 r. w sprawie III KK 185/23);

- sporządził, jako sędzia Sądu Rejonowego del. do Sądu Okręgowego w Krakowie, ocenę kwalifikacji adwokata Owidiusza Beniamina Mazurkiewicza ubiegającego się o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieście w Krakowie ogłoszone w Monitorze Polskim z 2021 r., poz. 13 (vide uzasadnienie uchwały KRS Nr 1203/2021 z dnia 9 września 2021 r. BIP – Krajowa Rada Sądownictwa https://bip.krs.pl);

- sporządził ocenę kwalifikacji sędziego Ewy Łąpińskiej (członka neo-KRS), która zgłosiła się na wolne stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Sosnowcu ogłoszone w Monitorze Polskim z 2022 r. poz. 600;

- członek komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na aplikację sędziowską i prokuratorską w 2021 r. – powołany zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 sierpnia 2021 r. – Dz. Urz. MS z 3 sierpnia 2021 r., poz. 182;

- przewodniczący zespołu nr 7 nadzorującego przebieg testu stanowiącego I etap konkursu na aplikację sędziowską i prokuratorską w 2021 r. powołany zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 października 2021 r. (Dz. Urz. MS z dnia 11 października 2021 r., poz. 237);

- zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 kwietnia 2022 r. powołany w skład komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na aplikację uzupełniając sędziowską w 2022 r. – Przewodniczący komisji (Dz. Urz. MS z dnia 12 kwietnia 2022 r. poz. 114);

- zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 grudnia 2021 r. powołany w skład komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu sędziowskiego w 2022 r. (Dz. Urz. MS z dnia 3 stycznia 2022 r., poz. 1);

- członek Komisji Wyborczej w Krakowie II (Referendum Ogólnokrajowe 2023 https://referendum.gov.pl, Ilustrowany Kurier Codzienny IKC https://ikc.pl > Kraj z dnia 30 czerwca 2023 r. );

Autor m.in.:

- publikacji Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Komentarz (Księgarnia.beck.pl https://www.ksiegarnia .beck.pl;

- publikacji „Kryteria tożsamości czynu” – miesięcznik „Prokuratura i prawo” z kwietnia 2015r. (Informacyjny Serwis Policyjny https://isp.policja.pl > aktualności);

- autor artykułu „Jak zapewnić rzetelna kontrolę postępowania przygotowawczego” – Prokuratura i Prawo 4, 2013, Uniwersytet Wrocławski https://prawo.uni.wroc.pl

- artykułu „Protokół elektroniczny w postępowaniu w sprawach o wykroczenia a sprawność postępowania” (miesięcznik Przegląd sądowy 2017, Prawo.pl https://www.prawo.pl > sedzia – protokol) z 16 lutego 2017 r.);

- wykładowca w Krajowej Szkole Sędziów i Prokuratorów;

W mediach

2023-10-06 (monitorkonstytucyjny) : Jak krakowski sędzia oblał w Izbie Karnej Sądu Najwyższego test bezstronności i niezależności 2023-11-06 (wyborcza.pl Kraków) : Jak w krakowskim sądzie stworzono układ windujący sędziów "dobrej zmiany". Miażdżące orzeczenie Sądu Najwyższego