urodził w 1969 r. w Zawierciu.

w 1997 r. złożył egzamin sędziowski z oceną bardzo dobrą. Z dniem 10 listopada 1997 r. został mianowany asesorem sądowym w Sądzie
Rejonowym dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie. Orzekał w Wydziale Pracy.
Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 24 września 1999 r. został powołany do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie, w którym kontynuował obowiązki orzecznicze w Wydziale Pracy.

Od stycznia 2000 r. do lipca 2002 r. pełnił początkowo obowiązki, a następnie funkcję Przewodniczącego Zamiejscowego VII Wydziału Grodzkiego (poprzednia nazwa: VII Wydział Cywilno-Karny) w Proszowicach Sądu Rejonowego dla Krakowa Nowej-Huty.

Od lipca 2002 r. orzekał w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie.

Od marca 2012 r. jest delegowany do orzekania w I Wydziale Cywilnym Sądu Okręgowego w Krakowie, przy czym od września 2013 r. w wymiarze pełnego etatu.

Od maja 2018 r. jest Przewodniczącym I Wydziału Cywilnego w Sądzie Okręgowym w Krakowie.

Z uzasadnienia uchwały neo-KRS


Sąd Okręgowy w Krakowie

OGŁOSZENIE KONKURSU Monitor Polski 2018 poz. 377

UCHWAŁA NEOKRS Nr 195/2019 z dnia 2019-02-14

POSTANOWIENIE PREZYDENTA RP Nr 1130.29. 2020 z dnia 2020-06-02

OGŁOSZENIE NOMINACJI Monitor Polski 2020 poz. 605

WRĘCZENIE NOMINACJI Dnia 2020-07-30

Załącznik PDF

Załącznik PDF


Sąd Apelacyjny w Krakowie

OGŁOSZENIE KONKURSU Monitor Polski 2020 poz. 622

UCHWAŁA NEOKRS Nr 632/2022 z dnia 2022-06-23

Załącznik PDF

WRĘCZENIE NOMINACJI Dnia 2023-03-02

z uzasadnienia uchwały neo-KRS:

Krajowa Rada Sądownictwa uchwałą nr 701/2021 z dnia 10 czerwca 2021 r.
w przedmiocie przedstawienia wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Krakowie, ogłoszonym w Monitorze Polskim z 2020 r. pod poz. 622, przedstawiła Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosek o powołanie Pana Zygmunta Drozdżejki do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Krakowie oraz nie przedstawiła wniosku o powołanie Pani Izabeli Dominiki Fountoukidis.
Odwołanie od powyższej uchwały wniosła Pani Izabela Dominika Fountoukidis, zaskarżając uchwałę w całości i wnosząc o jej uchylenie oraz przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania.
Sąd Najwyższy wyrokiem z dnia 6 kwietnia 2022 r. w sprawie o sygnaturze
akt I NKRS 126/21, wydanym w ramach niniejszego postępowania nominacyjnego, uchylił zaskarżoną uchwałę Krajowej Rady Sądownictwa Nr 701/2021 z dnia 10 czerwca 2021 r. i przekazał sprawę Krajowej Radzie Sądownictwa do ponownego rozpoznania.

Załącznik PDF

W uzasadnieniu orzeczenia Sąd Najwyższy stwierdził, między innymi, że różnice między kandydatami pozostają bardzo subtelne, a Rada nie wykazała, że Pan Zygmunt Drożdżejko okazał się lepszym kandydatem niż Pani Izabela Dominika Fountoukidis. albowiem okoliczności przemawiające na niekorzyść wybranego kandydata, tj. negatywna opinia sędziego wizytatora oraz brak poparcia Kolegium Sądu Apelacyjnego w Krakowie, zostały zaprezentowane przez Radę skrótowo i potraktowane dość ogólnikowo. Sąd Najwyższy zaznaczył w szczególności, że Rada nic ustosunkowała się gruntownie do podniesionych przez sędziego wizytatora poważnych zastrzeżeń, jednocześnie uznając negatywną opinię Kolegium Sądu Apelacyjnego w Krakowie o wybranym kandydacie za „następstwo nieprawidłowej w zakresie wniosków końcowych oceny kwalifikacji".
W celu przygotowania sprawy do rozpatrzenia na posiedzeniu Rady, Przewodniczący Rady wyznaczył zespół, zawiadomił Ministra Sprawiedliwości o jego powołaniu oraz o sprawach indywidualnych przekazanych zespołowi w celu przygotowania ich do rozpatrzenia na posiedzeniu Rady. Minister Sprawiedliwości nie przedstawił opinii w trybie art. 31 ust. 2b ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz. U. z 2021 r. poz. 269; dalej: ustawa o KRS).
W dniu 6 czerwca 2022 r. zespól członków Krajowej Rady Sądownictwa przeprowadził posiedzenie w przedmiocie przygotowania stanowiska do rozpatrzenia i oceny na posiedzeniu Krajowej Rady Sądownictwa kandydatów na stanowisko sędziego sądu apelacyjnego, ogłoszone w Monitorze Polskim z 2020 r. pod poz. 622 - po wydaniu wyroku Sądu Najwyższego z dnia 6 kwietnia 2022 r. w sprawie o sygnaturze akt I NKRS 126/21, uchylającego zaskarżoną uchwalę w całości i przekazującego sprawę Krajowej Radzie Sądownictwa do ponownego rozpoznania. Członkowie zespołu zapoznali się ze zgromadzonymi w sprawie materiałami (w tym z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 6 kwietnia 2022 r. w sprawie o sygnaturze akt I NKRS 126/21) i ocenili, że materiały nie są wystarczające do zajęcia stanowiska w sprawie. Postanowili jednogłośnie (3 głosami „za") wystąpić do Przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa o zwrócenie się do Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie o nadesłanie aktualnych danych statystycznych o pracy obojga kandydatów. Żądane materiały wpłynęły do Biura Rady 21 czerwca 2022 r. Członkowie zespołu zapoznali się z nimi i podczas posiedzenia 23 czerwca 2022 r. przeanalizowali całość zgromadzonej dokumentacji, omówili szczegółowo kandydatów, odbyli naradę i uznali, że materiały są wystarczające do zajęcia stanowiska w sprawie. Podczas głosowania członkowie zespołu oddali na Pana Zygmunta Drożdżejkę - 3 głosy „za", nie oddając głosów „przeciw" ani „wstrzymujących się", a na Panią Izabelę Dominikę Fountoukidis - 2 głosy „za", nie oddając głosów „przeciw", przy 1 głosie „wstrzymującym się". W wyniku powyższego głosowania zespół przyjął stanowisko o rekomendowaniu Krajowej Radzie Sądownictwa na jedno wolne stanowisko sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Krakowie, objęte niniejszym konkursem, Pana Zygmunta Drożdżcjki - na pierwszym miejscu listy rekomendacyjnej i Pani Izabeli Dominiki Fountoukidis - na miejscu drugim. W uzasadnieniu stanowiska zespół wskazał, że oboje kandydaci w najwyższym stopniu spełniają przesłanki powołania na stanowisko sędziego sądu apelacyjnego, przy czym za rekomendacją Pana Zygmunta Drożdżejki przemawiają w szczególności: wnioski płynące z pozytywnych opinii służbowych, dorobek naukowy, staż zawodowy (asesura od 10 listopada 1997 r.), bardzo dobra ocena uzyskana z egzaminu zawodowego, a także wnioski płynące z aktualnych danych statystycznych (wysoka stabilność orzecznictwa); za rekomendacją Pani Izabeli Dominiki Fountoukidis przemawiają zaś w szczególności: wnioski płynące z pozytywnej oceny kwalifikacji oraz poziom poparcia Kolegium Sądu Apelacyjnego w Krakowie. Przedstawiając powyższe, zespół kierował się dyspozycją art. 35 ustawy o KRS, zgodnie z którym, jeżeli na stanowisko sędziowskie zgłosił się więcej niż jeden kandydat, zespół opracowuje listę rekomendowanych kandydatów, przy ustalaniu kolejności na liście kierując się przede wszystkim oceną ich kwalifikacji, a ponadto uwzględniając doświadczenie zawodowe, w tym doświadczenie w stosowaniu przepisów prawa, dorobek naukowy, opinie przełożonych, rekomendacje, publikacje i inne dokumenty dołączone do karty zgłoszenia, a także opinię kolegium właściwego sądu. Podejmując niniejszą uchwałę, Krajowa Rada Sądownictwa wzięła pod uwagę, że kandydaci spełniają wymagania ustawowe, określone w art. 64 § I ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2072, ze zm.). Dokonując oceny kandydatów, Rada kierowała się także kryteriami, wymienionymi w art. 35 ust. 2 ustawy o KRS, w tym: ocenami kwalifikacyjnymi, doświadczeniem zawodowym kandydatów, opiniami przełożonych, rekomendacjami, publikacjami i innymi dokumentami dołączonymi do karty głoszenia, a także opinią kolegium właściwego sądu.
Po wszechstronnym rozważeniu całokształtu okoliczności sprawy Krajowa Rada Sądownictwa, podzielając stanowisko zespołu w zakresie kolejności rekomendowania kandydatów na liście rekomendacyjnej, uznała, że Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej zostanie przedstawiony wniosek o powołanie Pana Zygmunta Drożdżejki do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Krakowie.

Obraz merytorycznego przygotowania sędziego, w tym umiejętność interpretowania art. 187 ust. 1 pkt 2 Konstytucji pokazuje także argumentacja sędziego w postępowaniu odwoławczym od uchwały KRS z dnia 8 września 2010 r. (gdy Pan sędzia zarzucał sprzeczności składu Krajowej Rady Sądownictwa z art. 187 ust. 1 pkt 2 Konstytucji), w trakcie ubiegania się o powołanie na stanowisko sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym.

Por: wyrok SN z dnia 15 marca 2011 r. w sprawie III KRS 1/11:

Załącznik PDF

W mediach

2019-01-21 (OKO.press) : Oto elita "dobrej zmiany". Lista 127 sędziów i prawników zaproszonych przez KRS na zamkniętą imprezę 2021-07-30 (Onet.pl) : "Dobra zmiana" czy przypadek? Szkolna koleżanka Ziobry i 28 zawrotnych karier 2023-11-27 (Prezydent.pl) : Spotkanie Prezydenta z przedstawicielami zrzeszenia Sędziowie RP 2024-02-02 (MS.gov.pl) : odwołanie z funkcji Prezesa SA w Krakowie 2024-03-04 (Archiwum Osiatyńskiego) : Sędziowie apelują do Bodnara o dymisje prezesów: Puchalskiego, Frydrych i Boguszewskiego. 2024-06-13 (MS.gov.pl) : Powołania i odwołania Prezesów oraz Wiceprezesów sądów powszechnych