- urodził się w 1976 r. w Dębicy

- w 2000 r. ukończył wyższe studia prawnicze na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej - Filii w Rzeszowie

- w kwietniu 2003 r, po odbyciu aplikacji sądowej w okręgu Sądu Okręgowego w Rzeszowie, złożył egzamin sędziowski z łączną oceną dobrą

- 0d 4 marca 2003 r. do 26 kwietnia 2004 r. zajmował stanowisko asesora komorniczego w Kancelarii Komorniczej w Dębicy

- od 26 kwietnia 2004 r. do 21 maja 2008 r. zajmował stanowisko asesora sądowego w Sądzie Rejonowym w Dębicy

- 21 maja 2008 r. postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej został powołany do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego w Dębicy, w którym wykonywał obowiązki orzecznicze w II Wydziale Karnym

- od 13 lutego 2018 r. pełni funkcję Prezesa Sądu Rejonowego w Dębicy którą objął po odwołanej drogą mailową Beacie Stój - od 2012 roku prezes Sądu Rejonowego w Dębicy, jej druga kadencja na tym stanowisku kończyła się za dwa lata.Orzekał w I Wydziale Cywilnym tego Sądu.

https://debica24.eu/artykul/kod-protestuje-przeciwko/746139

-dniem 1 marca 2020 r. został delegowany przez Ministra Sprawiedliwości do pełnienia obowiązków sędziego w Sądzie Apelacyjnym w Rzeszowie . Orzekał w II Wydziale Karnym tego Sądu

- zgłosił swoją kandydaturę na wolne stanowisko sędziowskie w Sądzie Apelacyjnym w Rzeszowie ogłoszone w MP z 2020 r. poz. 787

- ocenę kwalifikacji Waldemara Grzegorza Kroka sporządzili: w zakresie spraw cywilnych Agnieszka Staniszewska-Perenc - sędzia Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie, a w zakresie spraw karnych Stanisław Urban - sędzia Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie w stanie spoczynku, wizytator do spraw karnych i wykonywania orzeczeń.

W ocenie kwalifikacji w zakresie spraw cywilnych stwierdzono, że kandydat nie dysponuje doświadczeniem orzeczniczym w sprawach cywilnych rozpoznawanych przez sądy apelacyjne (okres objęty oceną: do 30 września 2019 r.). Opiniująca uznała, że duża część spraw rozpoznawanych dotychczas przez kandydata miała nieskomplikowany charakter, a zaledwie kilka z kontrolowanych akt były to sprawy kilkutomowe, o bardziej skomplikowanym charakterze i bardziej pracochłonne. Wskazała na uchybienia, które skutkowały uchyleniem wyroków do ponownego rozpoznania, zmianą wyroków w przedmiocie kosztów procesu, wydawanie postanowień bez podstawy prawnej lub bez oparcia o dokumenty w aktach sprawy, czy prowadzeniem sprawy, która podlegała umorzeniu. Konkludując wyraziła pogląd, że kandydat nie spełnia kryteriów na stanowisko sędziego sądu apelacyjnego (ocena negatywna).

Waldemar Grzegorz Krok złożył uwagi do oceny kwalifikacji w zakresie spraw cywilnych, podnosząc, że zgłaszając kandydaturę na wolne stanowisko sędziowskie w Sądzie Apelacyjnym w Rzeszowie, jak i kompletując niezbędną dokumentację dotyczącą zgłoszenia, kierował się informacją Prezesa Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie, zamieszczoną na stronie internetowej sądu, że zwolnione stanowisko przewidziane jest do II Wydziału Karnego. Z tego względu w wykazie sygnatur akt spraw uwzględnił wyłącznie sprawy karne, w tym sprawy objęte kognicją Wydziału Karnego Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie. Wyraził pogląd, że brak posiadania przez niego doświadczenia orzeczniczego w sprawach cywilnych oraz w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych rozpoznawanych w sądach apelacyjnych nie ma decydującego znaczenia dla oceny jego kandydatury. Podniósł, że w ocenie pominięto, że od 1 stycznia 2018 r. pracował równolegle w dwóch wydziałach orzeczniczych (tj. w I Wydziale Cywilnym i II Wydziale Karnym Sądu Rejonowego w Dębicy), a od 1 marca 2020 r. dodatkowo w trzecim - w ramach delegacji do Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie w pełnym wymiarze.

W ocenie kwalifikacji w zakresie spraw karnych stwierdzono, że kandydat dysponuje niezbędną wiedzą prawniczą i doświadczeniem zawodowym, które to czynniki pozwalają mu wywiązywać się z obowiązków służbowych sędziego. Właściwie interpretuje oraz stosuje w praktyce przepisy prawa karnego materialnego i procesowego, jak też uwzględnia orzecznictwo Sądu Najwyższego i sądów powszechnych, a ponadto poglądy doktryny. Opiniowany wykazuje pełną dyscyplinę w zakresie terminowości sporządzania uzasadnień, jak też dokłada starań o ich należyty poziom merytoryczny. Systematycznie dba o poziom swojej wiedzy prawniczej, czego dowodem jest między innymi udział w szkoleniach zawodowych. Opiniujący podkreślił, że Pan Waldemar Grzegorz Krok uzyskał w pełni pozytywną opinię Przewodniczącego II Wydziału Karnego Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie. Konkludując opiniujący stwierdził, że kandydat spełnia podstawowe wymogi formalne i merytoryczne do przedstawienia jego kandydatury na stanowisko sędziego sądu apelacyjnego

- 8 stycznia 2021r. Kolegium Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie pozytywnie zaopiniowało kandydaturę sędziego Kroka

- 26 kwietnia 2021 r. zespół członków neoKRS dokonujący wstępnej oceny zgłoszeń nie udzielił ani sędziemu Krokowi ani jego kontrkandydatowi rekomendacji do awansu zawodowego . W uzasadnieniu stanowiska zespół stwierdził, że poziom wiedzy prawniczej i doświadczenia orzeczniczego jest zbyt niski, aby możliwym było rekomendowanie któregokolwiek z nich

- 29 kwietnia 2021 r. uchwałą Nr. 516/2021 neoKRS nie podzielił stanowiska zespołu członków Rady i przedstawił kandydaturę sędziego Kroka Prezydentowi RP do powołania na wyższe stanowisko

https://sip.lex.pl/akty-prawne/akty-korporacyjne/przedstawienie-wniosku-o-powolanie-do-pelnienia-urzedu-na-stanowisku-290402496

https://www.rp.pl/sady-i-trybunaly/art37751701-sedzia-kojarzony-z-afera-hejterska-ma-awansowac-o-dwa-stopnie-w-gore

https://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/sedzia-zamieszany-w-afere-hejterska-z-awansem-ma-zostac-prezesem/zkjsytq

- 13 stycznia 2023 r. Prezydent RP wręczył sędziemu akt powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie

https://www.prezydent.pl/aktualnosci/nominacje/nominacje-sedziowskie-w-palacu-prezydenckim,63230

-w dniu 3 lutego 2023 r. powołany na stanowisko prezesa Sądu Okręgowego w Rzeszowie

https://www.rp.pl/sady-i-trybunaly/art37896231-nowy-prezes-sadu-w-rzeszowie-media-jego-kariera-pedzi-niczym-pendolino

https://oko.press/sedziowie-apeluja-do-bodnara-o-dymisje-prezesow-sadow

https://rzeszow-news.pl/sad-okregowy-w-rzeszowie-ma-nowego-prezesa-czlowiek-dobrej-zmiany/

- w dniu 22.05.2024 roku Minister Sprawiedliwości wszczął procedurę odwołania ze stanowiska Waldemara Kroka pełniącego funkcję Prezesa Sądu Okręgowego w Rzeszowie oraz jego zawieszenia w pełnieniu czynności z dniem 23 maja 2024 roku

https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/odwolanie-ze-stanowisk-prezesa-i-wiceprezesa-sadu-okregowego-w-rzeszowie-oraz-prezesa-i-wiceprezesa-sadu-rejonowego-w-rzeszowie

https://radiovia.com.pl/aktualnosci/informacje-lokalne/sedziowie-o-reformie-wymiaru-sprawiedliwosci

W mediach

2018-02-13 (MS.gov.pl) : objęcie funkcji Prezesa Sądu Rejonowego 2023-01-13 (Archiwum Osiatyńskiego) : Prezydent awansował ludzi Ziobry i sędziów z grupy Kasta/Antykasta. Tak wygląda kompromis z UE 2024-03-04 (Archiwum Osiatyńskiego) : Sędziowie apelują do Bodnara o dymisje prezesów: Puchalskiego, Frydrych i Boguszewskiego. 2024-05-29 (OKO.press) : Dymisje u Bodnara. Stanowiska tracą wiceszef KSSiP Pelewicz i prezesi sądów w Białymstoku 2024-06-13 (MS.gov.pl) : Powołania i odwołania Prezesów oraz Wiceprezesów sądów powszechnych 2024-06-13 (MS.gov.pl) : Odwołanie Prezesa i Wiceprezesa Sądu Okręgowego oraz Prezesa Sądu Rejonowego w Rzeszowie