- urodził się w 1971 r. w Olsztynie

- w 1996 r. ukończył na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu wyższe studia prawnicze

- w 1998 r po ukończeniu aplikacji sądowej złożył egzamin sędziowski z oceną bardzo dobrą

- 1 listopada 1998 r. został mianowany asesorem sądowym w Sądzie Rejonowym w Kętrzynie

- 1 listopada 2000 r. został przeniesiony na stanowisko asesora sądowego w Sądzie Rejonowym w Olsztynie. W trakcie asesury orzekał w sprawach karnych, rodzinnych i nieletnich, cywilnych i z zakresu prawa pracy

- 1stycznia 2001 r Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. został powołany do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego w Olsztynie. Do 20 stycznia 2002 r. orzekał w I Wydziale Cywilnym, od 21 stycznia 2002 r. wykonywał obowiązki orzecznicze w V Wydziale Gospodarczym

https://www.prawo.pl/akty/m-p-2001-2-26,16890455.html

https://www.prezydent.pl/archiwalne-aktualnosci/aktualnosci-rok-2001/nominacje-sedziowskie-w-palacu-prezydenckim,31598,archive

- od czerwca do września 2018 r. był delegowany do pełnienia obowiązków głównego specjalisty w Departamencie Legislacyjnym Prawa Cywilnego Ministerstwa Sprawiedliwości

https://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1266413,sedzia-z-zarzutami-dyscyplinarnymi-w-resorcie-sprawiedliwosci.html

- zgłosił swoją kandydaturę na wolne stanowisko sędziowskie w Sadzie Okręgowym w Olsztynie ogłoszone w MP z 2019 r. poz.227. Kandydat otrzymał ocenę kwalifikacyjną sporządzoną przez Pana Dariusza Małkińskiego - sędziego Sądu Apelacyjnego w Białymstoku. Wynika z niej, że w 2017 r. obciążenie pracą kandydata było wyższe od średniej wydziałowej (60,22 do 58,12), ale w 2018 r. proporcje uległy odwróceniu na niekorzyść kandydata (38,54 do 49,29), w I kwartale 2019 r. ten trend się pogłębił (35,67 do 56,99). Kandydat osiąga także niższe od wydziału wyniki w zakresie stabilności orzecznictwa. W ocenie wizytatora, nie sposób zakładać, że referat opiniowanego jest bardziej wymagający od innych sędziów, natomiast zauważył wielkość referatu upadłościowego opiniowanego (aż 39 spraw) oraz podkreślił, że docenić trzeba uciążliwość obowiązków sędziego komisarza wykonywanych przez opiniowanego w tych sprawach. Uchybienia widoczne w sprawach, w których doszło do zmiany lub uchylenia orzeczeń kandydata powiązane były najczęściej z wadliwą oceną materiału dowodowego, co oznacza także jego niewszechstronne lub zdawkowe omówienie, czy wręcz pominięcie niektórych dowodów lub niekiedy sprzeczność ustaleń faktycznych z zebranym materiałem dowodowym. Uzasadnienia kandydata cechuje lakoniczność wywodu. Wizytator podkreślił jednak wyjątkową dbałość opiniowanego o terminowość sporządzania uzasadnień. W ocenianym okresie na 227 uzasadnień 226 zostało sporządzonych w terminie, jedno zostało sporządzone w przedziale 15-30 dni po terminie, co wynikało z urlopu. Wynik ten jest bardzo dobry. Ponadto wizytator zaznaczył, że zaledwie w 79 sprawach doszło do wniesienia środka zaskarżenia. Podsumowując wizytator stwierdził, że uwagi do pracy opiniowanego nie podważają jego kandydatury. W ocenie wizytatora Pan Tomasz Koszewski spełnia warunki niezbędne do powołania na stanowisko sędziego sądu okręgowego.

Sędzia Koszewski złożył zastrzeżenia do oceny wskazując, przede wszystkim, że wyeksponowano w niej okoliczności mogące wyłącznie wpływać negatywnie na ocenę jego pracy, a pominięto okoliczności pozytywnie. Wizytator po zapoznaniu się z uwagami kandydata, podtrzymał swoją ocenę

- 3 września 2019 r. Kolegium Sądu Apelacyjnego we Białymstoku negatywnie zaopiniowało kandydatury Pana Tomasza Koszewskiego (uzyskał 1 głos "za" i 4 głosy "przeciw") i Pana Adama Niewiadomskiego (otrzymał 0 głosów "za" i 5 głosów "przeciw"). Kandydaci zaopiniowani pozytywnie przez Kolegium wycofali swoje zgłoszenia. Rada uznała, że negatywna opinia Kolegium dotycząca Pana Tomasza Koszewskiego nie wpływa na ogólnie wysoką ocenę jego kandydatury.

- 25 listopada 2019 r Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Apelacji Białostockiej podjęło uchwałę nr 1 z. w sprawie wstrzymania opiniowania kandydatów na wolne stanowiska sędziowskie w apelacji białostockiej do czasu rozstrzygnięcia przez Sąd Najwyższy zagadnienia, czy Krajowa Rada Sądownictwa spełnia warunki niezależności od władzy politycznej w związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 19 listopada 2019 r. w połączonych sprawach C-585/18, C-624/18 i C-625/18

- 9 czerwca 2020 r. uchwałą Nr. 433/2020neoKRS pozytywnie zaopiniowała kandydaturę sędziego

- postanowieniem Prezydenta RP z dnia 24 sierpnia 2021 r. powołany na stanowisko sędziego Sądu Okręgowego w Olsztynie

https://archiwumosiatynskiego.pl/wpis-w-debacie/nawacki-i-lasota-traca-stanowiska-prezesow-sadow-to-dlugo-wyczekiwane-dymisje-symboli-reform-pis/

- pełni obowiązki Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego w SO w Olsztynie

https://olsztyn.so.gov.pl/zastepca-rzecznika-dyscyplinarnego,m,mg,289,320

https://www.debata.olsztyn.pl/wiadomoci/olsztyn/7943-sedzia-doniosl-do-prokuratury-na-zwierzchnikow-bo-mieli-o-nim-negatywna-opinie-najnowsze-slajd-kafelek.html

https://forumfws.eu/galeria/okiem-obserwatora/list-gaciarek-koszewski/

https://www.rp.pl/sady-i-trybunaly/art39907731-rzecznik-koszewski-umarza-dyscyplinarke-juszczyszyna-ale-uderza-w-bodnara

https://www.rmf24.pl/fakty/polska/news-olsztyn-nie-chca-orzekac-z-nowo-powolanym-sedzia,nId,5481679#crp_state=1

https://oko.press/koszewski-zastepca-nawackiego-uderza-w-bodnara

W mediach

2024-03-20 (OKO.press) : Frydrych, była zastępczyni Ziobry, traci stanowisko. Bodnar odwołuje 5 prezesów sądów na Śląsku