- urodził się w 1973 r.

- w 1997 r. ukończył wyższe studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim -. od sierpnia 1998 r. do września 1999 r. był zatrudniony w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie na stanowisku referenta prawnego.

- we wrześniu 1999 r, po odbyciu aplikacji prokuratorskiej w okręgu Prokuratury Okręgowej w Olsztynie, złożył egzamin prokuratorski z łącznym wynikiem dobrym

-1 października 1999 r. został mianowany na stanowisko asesora Prokuratury Rejonowej w Olsztynie, a z dniem 1 lipca 2000 r. - wobec podziału tej Prokuratury - został przeniesiony na stanowisko asesora Prokuratury Rejonowej Olsztyn-Północ w Olsztynie

- 1 października 2001 r. został powołany na stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej Olsztyn-Północ w Olsztynie, którego zrzekł się z dniem 28 lutego 2005 r.

- 17 maja 2005 r. Okręgowa Rada Adwokacka w Gdańsku, odmówiła wpisu Tomasza Kosakowskiego na listę adwokatów Izby Gdańskiej. W wyniku rozpoznania odwołania od tej uchwały Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej w dniu 21 czerwca 2005 r. postanowiło jednogłośnie zaskarżoną uchwałę zmienić i wpisać go na listę adwokatów Izby Gdańskiej

- od 5 października 2005 r. wykonywał zawód adwokata w indywidualnej kancelarii w Elblągu, a następnie od 1 marca 2007 r. w Olsztynie

- w 2018 r, bezskutecznie ubiegał się o jedno z dwudziestu wolnych stanowisk sędziowskich w Sądzie Najwyższym w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych ogłoszonych w MP z 2018 r. poz.633 . Uchwałą Nr 331/2018 z dnia 28 sierpnia 2018 r. neoKRS negatywnie zaopiniowała jego kandydaturę

https://sip.lex.pl/akty-prawne/akty-korporacyjne/przedstawienie-wniosku-o-powolanie-do-pelnienia-urzedu-na-dwadziescia-290387669

-w 2018 r. zgłosił również swoją kandydaturę na jedno z pięciu wolnych stanowisk sędziowskich w Sądzie Okręgowym w Olsztynie ogłoszone w MP z 2018 r. poz. 283 .

- cenę kwalifikacji kandydata sporządziła Pani Irena Ejsmont-Wiszowata - sędzia wizytator do spraw cywilnych i rodzinnych Sądu Apelacyjnego w Białymstoku, która uznała, że w badanych sprawach czynności podejmowane przez kandydata jako pełnomocnika będącego adwokatem z nielicznymi wyjątkami spełniały wszelkie standardy staranności i profesjonalizmu. Podejmowane działania w procesie były rzetelne, terminowe, miały oparcie w obowiązującym prawie. Drobne niedociągnięcia i uwagi nie przekładały się w istotny sposób na ostateczną pozytywną ocenę kwalifikacyjną kandydata na stanowisko sędziego. W konkluzji opiniująca stwierdziła, że Pan Tomasz Adam Kosakowski spełnia wymogi uprawniające do ubiegania się o powołanie na stanowisko sędziego sądu okręgowego.

Ocenę kwalifikacji Pana Tomasza Adama Kosakowskiego sporządził także Pan Marek Szymanowski - sędzia wizytator do spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych Sądu Apelacyjnego w Białymstoku, który uznał, że przedstawiony materiał aktowy w zakresie dotyczącym spraw z zakresu prawa pracy, prawa ubezpieczeń społecznych i prawa administracyjnego nie był obszerny, a w 2 z 12 sprawach nie stwierdzono udziału opiniowanego. Udział w pozostałych sprawach nie zawsze polegał na byciu w sprawie jedynym pełnomocnikiem lub najaktywniejszym pełnomocnikiem. Badany materiał aktowy pozwala na stwierdzenie, że opiniowany właściwie wypełnia swoje obowiązki wynikające z art. 5 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze, jak też nie można mieć zastrzeżeń do jakości i rzetelności składanych w badanych sprawach pism procesowych. W konkluzji sędzia wizytator stwierdził, że kandydat posiada odpowiednie kwalifikacje merytoryczne pozwalające na wypełnianie przez niego obowiązków sędziego sądu okręgowego.

Kolejną ocenę kwalifikacji Tomasza Adama Kosakowskiego sporządził Pan Leszek Kulik - sędzia wizytator do spraw karnych Sądu Apelacyjnego w Białymstoku, który uznał, że w oparciu o analizę akt spraw karnych i czynności podejmowanych w nich przez opiniowanego, pozytywnie należy ocenić wywiązywanie się przez niego z funkcji obrońcy, a stwierdzone uchybienia nie są jednak tak doniosłe, aby podważyć tę pozytywną ocenę

- 28 września 2018 r. Kolegium Sądu Apelacyjnego w Białymstoku pozytywnie zaopiniowało kandydaturę

- 09 października 2018 r w czasie Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Apelacji Białostockiej Tomasz Adam Kosakowski uzyskał tylko 8 głosów poparcia dla swojej kandydatury przy 44 głosach przeciwnych i 14 głosach wstrzymujących się ( gorszy wynik uzyskał tylko SSR w Olsztynie Maciej Nawacki )

https://serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia/artykuly/8747667,czy-sedzia-kosakowski-spelnia-kryteria-nominacyjne-zapadlo-orzeczenie.html

- w latach 2007- 2019 r. był członkiem PIS, a w 2019 r. wpłacił 12,5 tysiąca złotych na fundusz wyborczy PIS

https://gazetalubuska.pl/tomasz-kosakowski-odebral-nominacje-sedziowska-z-rak-prezydenta/ar/c1-15219968

https://www.rp.pl/sady-i-trybunaly/art38891861-podwazyl-status-sedziego-bylego-dzialacza-pis-dostal-zarzut-dyscyplinarny

https://archiwumosiatynskiego.pl/wpis-w-debacie/adwokat-z-olsztyna-wplacil-na-pis-i-jest-sedzia-jego-wspolnik-tez-wplacil-i-tez-chce-zostac-sedzia/

https://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/niezalezny-sedzia-tomasz-kosakowski-przez-12-lat-byl-czlonkiem-pis/f1lk3v7

- 14 lutego 2019 r. zespół członków neoKRS pominął w swoich rekomendacjach dla Rady osobę Tomasza Adama Kosakowskiego

- 15 lutego 2019 r. uchwałą Nr. 210/2019 neoKRS podjęła decyzję o przedstawieniu wniosku Prezydentowi RP o powołanie kandydata na jedno z wakujących stanowisk sędziowskich w Sadzie Okręgowym w Olsztynie

https://sip.lex.pl/akty-prawne/akty-korporacyjne/przedstawienia-wniosku-o-powolanie-do-pelnienia-urzedu-na-piec-wolnych-287629812

- 06 października 2020 powołany przez Prezydenta RP na stanowisko sędziego Sądu Okręgowego w Olsztynie

https://www.prezydent.pl/aktualnosci/nominacje/nominacje-sedziowskie-w-palacu-prezydenckim,7651

- z dniem 1.08.2022 roku został powołany przez Ministra Sprawiedliwości do pełnienia funkcji Wiceprezesa Sądu Okręgowego w Olsztynie na okres 6 lat

https://www.debata.olsztyn.pl/wiadomoci/region/8311-drugim-wiceprezesem-w-sadzie-okregowym-w-olsztynie-zostal-b-czlonek-pis-najnowsze-slajd-kafelek.html

https://olsztyn.so.gov.pl/powolanie-drugiego-wiceprezesa-w-sadzie-okregowym-w-olsztynie,komunikaty-rzecznika-prasowego,267

- w dniu 19 marca2024 roku Kolegium Sądu Okręgowego w Olsztynie zajęło się wnioskami ministra sprawiedliwości w sprawie odwołania z funkcji prezesów i wiceprezesów sądu okręgowego. Kierownictwo olsztyńskich sądów zostało odwołane. 

https://oko.press/koniec-prezesow-nawackiego-i-lasoty-jest-zgoda-na-odwolanie-ich-i-czterech-zastepcow

https://www.debata.olsztyn.pl/wiadomoci/olsztyn/9086-min-bodnar-zawiesil-prezesow-sadow-okregu-olsztynskiego-nawackiego-i-lasote-najnowsze-slajd-kafelek.html

https://olsztyn.wyborcza.pl/olsztyn/7,48726,30806619,olsztyn-dziewieciu-sprawiedliwych-do-odwolania-prezentujemy.html

https://archiwumosiatynskiego.pl/wpis-w-debacie/sedziowie-apeluja-do-bodnara-o-dymisje-prezesow-puchalskiego-frydrych-i-boguszewskiego/

M.P.2020.893
M.P.2020.893

po przeprowadzeniu tzw. “testu ÁstráðssonSąd Apelacyjny w Białymstoku uchylił wyrok Sądu Okręgowego w składzie z sędzią Tomaszem Kosakowskim

wyrok w sprawie III AUa 1032/21

III AUa 1032/21
III AUa 1032/21

W mediach

2022-08-31 : "Krystaliczne" kadry władzy. Za dyscyplinę sędziów odpowiadać będą: oskarżany o antysemityzm i mobber 2024-03-20 (OKO.press) : Frydrych, była zastępczyni Ziobry, traci stanowisko. Bodnar odwołuje 5 prezesów sądów na Śląsku