Tomasz Jabłoński

Złożył podpis na liście: Katarzyna Chmura (2021) .

ur. się w1979 r. w Gdyni

SR Gdańsk-Południe

- w 2003 r. ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Gdańskim z oceną bardzą dobrą;

- w 2006 r., po odbyciu aplikacji w okręgu Sądu Okręgowego w Gdańsku, zdał egzamin sędziowski z oceną bardzo dobrą w

- dnia 13 marca 2007 r. mianowany asesorem sądowym w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Południe, gdzie orzekał w Wydziale II Karnym;

- w dniu 31 sierpnia 2008 r. stosunek służbowy uległ rozwiązaniu wobec zrzeczenia się przez niego stanowiska asesora;

- od stycznia 2009 r. do 31 października 2010 r. prowadził indywidualna działalność gospodarczą - "Telex" Tomasz Jabłoński (albo "Teleks");

- od dnia 1 marca 2009 r. do dnia 30 czerwca 2011 r. wykonywał zawód adwokata w Kancelarii Radców Prawnych;

- postanowieniem Prezydenta RP z dnia 15 lipca 2011 r. powołany do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku;

- nominację odebrał dnia 2 sierpnia 2011 r. (Oficjalna strona Prezydenta RP);

- orzeka w Wydziale II Karnym;

- w 2014 r. ukończył studia podyplomowe na Uniwersytecie Jagiellońskim: "Zapobieganie przestępczości gpospodarczej i skarbowej" z oceną bardzo dobrą;

- od czerwca 2015 r. do grudnia zastępca Przewodniczącego Wydziału;

- od dnia 25 lipca 2017 r. do dnia 6 lutego 2018 r. wiceprezes Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe;

- prezes Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe od dnia 7 lutego 2018 (Rzeczpospolita z dnia 6 lutego 2018 r. https://www.rp.pl>sady-trybunaly);

- członek Kolegium SO w Gdańsku (strona bip SO w Gdańsku); od 2021 r.(?)

- zgłosił się na wolne stanowisko sędziego w Sądzie Okręgowym w Gdańsku ogłoszone w Monitorze Polskim z 2023 r., poz. 578;

- ocena sędziego wizytatora pozytywna;

- na Kolegium SO w Gdańsku uzyskał 8 głosów "za";

- członkowie zespołu opiniującego KRS: 2 głosy "za", 1 głos "przeciw";

- członkowie neoKRS w dniu 24 kwietnia 2024 r. oddali na niego 13 głosów "za", żadnych "przeciw" i "wstrzymujących się";

- neoKRS uchwała Nr 258/2024 z dnia 24 kwietnia 2024 r. w przedmiocie przedstawienia wniosku o powołanie go do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego w Sądzie Okręgowymw Gdańsku;

(vide: nagranie z posiedzenia neoKRS w dniu 24 kwietnia 2024 r. od 4 godziny 7 minuty i 48 sekundy do 4 godziny, 16 minuty i 31 sekundy)

- członek Komisji Egzaminacyjnej Nr 2 do spraw aplikacji radcowskiej przy MS z siedzibą w Gdańsku powołany zarządzeniem MS z dnia 13 sierpnia 2021 r. ( Dz.Urz. Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 sierpnia 2021 r., poz. 190);

- członek Okręgowej Komisji Wyborczej w Gdyni - powołany uchwałą PKW z dnia 18 sierpnia 2011 . r. w sprawie przeprowadzenia wyborów do sejmu i senatu w dniu 9 października2011 r. - komunikat PKW z dnia 23 sierpnia 2011 r.https://bip.zukowo.pl

- oraz OKW powołanej uchwałą nr 39 PKW z dniu 8 kwietnia 2019 r. w sprawie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. (Komunikat PKW z dnia 9 kwietnia 2019 r. Monitor Polski z dnia 17 kwietnia 2011 r. poz. 363);

W mediach

2018-02-06 (MS.gov.pl) : objęcie funkcji Prezesa Sądu Rejonowego