Ryszard Jacek Witkowski

Złożył podpisy na listach: Anna Dalkowska (2022), Leszek Mazur (2022) .

- urodził się w 1969 r.

- w 1995 r. ukończył wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

- w dniu 12 listopada 1996 r. rozpoczął wykonywanie obowiązków na stanowisku aplikanta Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Krakowie, po uprzednim odbyciu przeszkolenia wojskowego w ramach służby wojskowej studentów i absolwentów szkół wyższych w Szkole Podchorążych Rezerwy przy Wyższej Szkole Oficerskiej im. Stefana Czarnieckiego w Poznaniu.

- z dniem 24 listopada 1998 r. objął obowiązki asesora wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury z jednoczesnym powierzeniem czynności prokuratorskich w Wojskowej Prokuraturze Garnizonowej w Krakowie. Z dniem 31 stycznia 2001 r. został powołany na stanowisko prokuratora tej jednostki.

- w 2003 r. ukończył studia podyplomowe z zakresu prawa karnego gospodarczego organizowane przez Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego z wynikiem bardzo dobrym.

- od stycznia do marca 2004 r. był delegowany do Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Lublinie do wykonywania obowiązków Zastępcy Wojskowego Prokuratora Garnizonowego w Lublinie.

- z dniem 13 lipca 2004 r. został powołany na stanowisko prokuratora Wojskowej Prokuratury Okręgowej w Warszawie, w której pełnił służbę na stanowisku oficerskim do 3 kwietnia 2016 r. Obowiązki wykonywał do kwietnia 2009 r. w Wydziale Śledczym Wojskowej Prokuratury Okręgowej w Warszawie, od października 2007 r. do kwietnia 2009 r. w Wydziale I Oddziału do Spraw Przestępczości Zorganizowanej Naczelnej Prokuratury Wojskowej z siedzibą w Warszawie, a następnie od kwietnia 2009 r. do 31 marca 2013 r. w Wydziale do Spraw Przestępczości Zorganizowanej Wojskowej Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Podczas pracy w Wojskowej Prokuraturze Okręgowej w Warszawie pełnił funkcje: wizytatora w Wydziale Organizacyjno-Prawnym (kwiecień 2008 r. - maj 2009 r.), naczelnika w Wydziale do Spraw Przestępczości Zorganizowanej (styczeń 2012 r. - marzec 2013 r.) pełniąc jednocześnie obowiązki Zastępcy Wojskowego Prokuratora Okręgowego do Spraw Przestępczości Zorganizowanej (luty 2013 r. - marzec 2013 r.), wizytatora w Wydziale Postępowania Przygotowawczego (kwiecień 2013 r. - marzec 2016 r.) pełniąc jednocześnie obowiązki Naczelnika tego Wydziału (od listopada 2013 r.).

- w dniu 4 kwietnia 2016 r. został powołany na stanowisko prokuratora Prokuratury Krajowej, w której do 10 maja 2016 r., pracował w Departamencie do Spraw Wojskowych, a od 11 maja 2016 r. do 1 marca 2018 r. w Departamencie do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji. Od 2 marca 2018 r. pełnił funkcję naczelnika Wydziału Postępowania Przygotowawczego, Sądowego i Nadzoru w Departamencie do Spraw Wojskowych Prokuratury Krajowej.

- od 1 września 2011 r. do 31 sierpnia 2015 r. pełnił funkcję sędziego Sądu Dyscyplinarnego w Naczelnej Prokuraturze Wojskowej, a w dniu 13 października 2016 r. powierzono mu funkcję Przewodniczącego Sądu Dyscyplinarnego przy Prokuratorze Generalnym.

- w latach 2016 -2018 był członkiem Krajowej Rady Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym. 

- w dniu 23.08.2018r. pozytywnie zaopiniowany uchwałą nr 317/2018NeoKRSw przedmiocie przedstawienia Prezydentowi RP wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na dwanaście wolnych stanowisk sędziego Sądu Najwyższego w Izbie Dyscyplinarnej /MP z 2018r.poz. 633/

https://wiadomosci.onet.pl/kraj/posiedzenie-krajowej-rady-sadownictwa/zvmgxpp

- w dniu 19.09.1018 r. zostaje powołany na stanowisko sędziego w Izbie Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego.

https://www.prezydent.pl/aktualnosci/nominacje/prezydent-rp-wreczyl-nominacje-sedziowskie,7559

- w dniu 25.09.2018 r. zakończył służbę wojskową po otrzymaniu nominacji do SN. Z tytułu zakończenia służby wojskowej przyznano mu wysoką odprawę pieniężną.

- w nielegalnej Izbie Dyscyplinarnej SN orzekał od początku jej funkcjonowania do czasu jej likwidacji w dniu 22.07.2022r.

https://www.prawo.pl/prawnicy-sady/zabezpieczenie-nsa-nie-dotyczy-sedziow-izby-dyscyplinarnej-sn,507070.html

- w lutym 2020 roku Izba Dyscyplinarna SN bezterminowo zawiesiła sędziego Pawła Juszczyszyna z Sądu Rejonowego w Olsztynie . Wydał ją wtedy skład orzekający: neo-sędziowie SN Adam Tomczyński, Ryszard Witkowski i ławnik Jacek Leśniewski

https://oko.press/sad-manowska-ma-7-dni-na-usuniecie-decyzji-izby-dyscyplinarnej-o-zawieszeniu-juszczyszyna

https://zachod.pl/488716/izba-dyscyplinarna-sn-zawiesila-olsztynskiego-sedziego-pawla-juszczyszyna/

- w dniu 16.11.2021 r. sędzia Maciej Ferek zawieszony przez ID w pełnieniu urzędu sędziego i obniżono mu uposażenie o 50%/ w składzie R. Witkowski spr., J. Wygoda i ławnik/

https://oko.press/nielegalna-izba-dyscyplinarna-znowu-dziala-i-zawiesza-sedziego-ferka-za-stosowanie-prawa-ue

- od dnia 23.07.2022r. jest neosędzią w Izbie Karnej SN, do której to zgłosił akces po likwidacji ID.

https://www.rp.pl/sady-i-trybunaly/art36752801-sedzia-ryszard-witkowski-z-izby-dyscyplinarnej-przechodzi-do-izby-karnej-sn

https://www.prawo.pl/prawnicy-sady/sedzia-witkowski-przechodzi-z-izby-dyscyplinarnej-do-izby-karnej,516383.html

https://www.rp.pl/sady-i-trybunaly/art36770381-nie-kazdy-sedzia-bylej-izby-dyscyplinarnej-skorzysta-ze-zlotej-emerytury

- w dniu 19.10.2022r. postanowieniem SN w sprawie IIK 206/21 został wyłączony od rozpoznawania sprawy z powodu negatywnego wyniku testu bezstronności i niezależności. Sąd Najwyższym postanowieniem z dnia 19 października 2022 r. w głośnej sprawie, gdzie zarzuty dotyczą przemytu mefedronu przez międzynarodową grupę przestępczą uznał, że sędzia SN Ryszard Witkowski zostanie wyłączony na bazie art. 41 par. 1 k.p.k. Jak wskazał Sąd Najwyższy w wydanym postanowieniu: "W czasie orzekania w Izbie Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego sędzia Ryszard Witkowski okazywał lekceważenie wiążącego polskie sądy orzecznictwa europejskiego, tym samym podtrzymując narrację prowadzoną przez władzę wykonawczą". Tenże fakt, w powiązaniu z nominowaniem go przez neoKRS doprowadził do uznania sędziego za podlegającego wyłączeniu.

https://kancelaria-adwokata.pl/blog/wygrana-w-sadzie-najwyzszym-sedzia-ryszard-witkowski-wylaczony-w-sprawie

W mediach

2019-01-21 (OKO.press) : Oto elita "dobrej zmiany". Lista 127 sędziów i prawników zaproszonych przez KRS na zamkniętą imprezę 2022-11-13 (kancelaria-adwokata.pl) : Wygrana w Sądzie Najwyższym- sędzia Ryszard Witkowski wyłączony w sprawie