- urodził się w 1975 r.

- w 1999 r. ukończył wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego

. w latach 2000-2001 pracował na stanowisku Zastępcy Dyrektora Oddziału w Śląskim Oddziale Regionalnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

- w latach 2000-2003odbył aplikację sądową, początkowo pozaetatową, a następnie etatową w okręgu Sądu Okręgowego w Katowicach

- kwiecień 2003 r. złożył egzamin sędziowski z łącznym wynikiem dobrym

- w 2003 r., po odbyciu czteroletnich studiów doktoranckich uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego uzyskał stopień naukowy doktora nauk prawnych w zakresie prawa administracyjnego na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pt.: "Granice samorządności gminnej w Republice Federalnej Niemiec i Rzeczypospolitej Polskiej"

- 21 lipca 2003 r. został mianowany asesorem sądowym w Sądzie Rejonowym w Katowicach. Powierzone obowiązki orzecznicze wykonywał początkowo w VII Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, a następnie w XXI Wydziale Pracy. Z dniem 1 kwietnia 2007 r., w związku ze zniesieniem Sądu Rejonowego w Katowicach, powierzono mu pełnienie czynności sędziowskich w Sądzie Rejonowym Katowice-Zachód w Katowicach. Obowiązki orzecznicze wykonywał w VI Wydziale Pracy.

- 19 lipca 2007 r. postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia został powołany do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach. Orzekał w Wydziałach: VIII Grodzkim, X Wykonywania Orzeczeń, II Cywilnym a od maja 2012 r. w VII Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

w dniu 28 stycznia 2014 roku uchwała nr 24/2014 Rada Wydziału Prawa i Administracji UŚ utrzymała w mocy negatywną ocenę przez Wydziałowej Komisji ds. oceny nauczycieli akademickich dot. dr Rafała Stasikowskiego

https://monitorkonstytucyjny.eu/archiwa/1881

- 2007 r. starał się nieskutecznie o stanowisko asesora w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gliwicach

- 2014 r. ukończył studia podyplomowe w zakresie retoryki i kreowania wizerunku dla prawników na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

- 15 listopada 2017 r decyzją Ministra Sprawiedliwości został delegowany. do pełnienia obowiązków sędziego w Sądzie Okręgowym w Katowicach. Orzekał w ramach stałej delegacji w IX Wydziale Pracy.

- od listopada 2017 r. pełnił funkcję Prezesa Sądu Okręgowego w Katowicach

https://katowice.tvp.pl/34766701/ms-nowi-prezesi-sadow-w-apelacji-katowickiej

https://gwarek.com.pl/pl/11_wiadomosci/13867_prezes-sadu-rejonowego-odwolany.html

- w 2018 r. zgłosił swoją kandydaturę na stanowisko sędziowskie w Naczelnym Sądzie Administracyjnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej ogłoszone w MP z 2018 r. poz.14W sporządzonej oceniedorobku zawodowego kandydata sędzia NSA zauważył, że dobrze wykonuje on swoje obowiązki na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, jednakże awans, jakim jest powołanie na stanowisko sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego wymaga uprzednich doświadczeń na stanowisku sędziego wojewódzkiego sądu administracyjnego, jako sądu I instancji. "Taka tylko kolejność pozwala w sposób pełny i kompetentny wykonywać obowiązki sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego, który powinien swoje przygotowanie intelektualne podpierać także bogatym doświadczeniem praktycznym zebranym w toku wcześniejszego rozpoznawania spraw sądowoadministracyjnych w I instancji. Jest już ugruntowaną praktyką, że taką drogę awansową przechodzą pracownicy nauki o większym dorobku i wyższym stopniu naukowym niż kandydat.

-8 listopada 2018 r. neoKRS uchwałą Nr.531/2018pozytywnie zaopiniował kandydaturę sędziego Stasikowskiego mimo że nie uzyskała ona rekomendacji zespołu członków Rady dokonującego wstępnej oceny osób, które zgłosiły się do konkursu

https://sip.lex.pl/akty-prawne/akty-korporacyjne/przedstawienie-wniosku-o-powolanie-do-pelnienia-urzedu-na-dwa-287627459

- 3 kwietnia 2019 r. wręczenie aktu powołania przez Prezydenta RP do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego NSA

https://www.prezydent.pl/aktualnosci/nominacje/prezydent-rp-wreczyl-nominacje-sedziowskie,7580

https://katowice.wyborcza.pl/katowice/7,35063,24595390,zawrotna-kariera-prezesa-od-ziobry-w-kilkanascie-miesiecy-z.html

https://oko.press/dobra-zmiana-idzie-po-nsa

- zarządzeniem MS z dnia 22 marca 2019 r. w został powołany na zastępcę przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej do spraw aplikacji radcowskiej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Katowicach

https://wyborcza.pl/7,75398,25162484,afera-u-ziobry-minister-docenia-ludzi-kasty.html

- zarządzeniem MS z dnia 16 sierpnia 2019 r. został powołany w skład komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską w 2019 roku

- zarządzeniem MS z dnia 29 marca 2021 r. w został powołany na przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej do spraw aplikacji radcowskiej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Katowicach

https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzienniki-resortowe/powolanie-komisji-egzaminacyjnej-do-spraw-aplikacji-radcowskiej-przy-35872058

- zarządzeniem MS z dnia 24 marca 2023 r. w został powołany na przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej do spraw aplikacji radcowskiej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Katowicach

https://wiadomosci.onet.pl/kraj/afera-piebiaka-nsa-wyjasnia-sprawe-sedziow-szmydta-i-stasikowskiego/xdjtwym

https://tvn24.pl/polska/hejt-wobec-sedziow-tomasz-szmydt-i-rafal-stasikowski-pod-lupa-rzecznika-dyscyplinarnego-nsa-ra964233-ls2308430

https://www.prawo.pl/prawnicy-sady/sedziowie-odwolani-w-zwiazku-z-hejtowaniem-w-internecie,464115.html

https://silesia24.pl/sedzia-z-katowic-robil-kariere-dzieki-poparciu-zbigniewa-ziobry-ma-byc-czlonkiem-kasty

https://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1429578,uzasadnienie-nsa-do-postanowienia-o-wyborze-krs.html

W mediach

2019-01-21 (OKO.press) : Oto elita "dobrej zmiany". Lista 127 sędziów i prawników zaproszonych przez KRS na zamkniętą imprezę 2022-05-22 (OKO.press) : "To bydlak", "qtasina", "Amerykańce nas z mośkami wydupczyc chcą" - oto język sędziów z Kasty/Antykasty - uczestnik grupy hejterskiej "Kasta/antykasta" według przekazów medialnych