Rafał Kierzynka

Złożył podpisy na listach: Dariusz Drajewicz (2018), Jarosław Dudzicz (2018) .

Urodził się 25 maja 1967 r. w Resku.

W 1990 r. ukończył wyższe studia prawnicze na Uniwersytecie Wrocławskim.

Po odbyciu w latach 1990-1992 etatowej aplikacji sądowej w okręgu Sądu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim, w 1992 r. złożył egzamin sędziowski.

Z dniem 16 listopada 1992 r. został mianowany asesorem sądowym w Sądzie Rejonowym w Myśliborzu. Z dniem 1 października 1994 r. został przeniesiony na stanowisko asesora sądowego w Sądzie Rejonowym w Międzyrzeczu. Pełnił obowiązki orzecznicze w wydziałach rodzinnym i karnym.

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 września 1994 r. został powołany do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego w Międzyrzeczu. Orzekał w II Wydziale Karnym i w Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych w Międzyrzeczu z siedzibą w Międzychodzie, przy czym od stycznia 1995 r. pełnił funkcję Przewodniczącego tego Wydziału. Z dniem 18 maja 1998 r. został powołany na stanowisko Wiceprezesa Sądu Rejonowego w Międzyrzeczu, na okres czterech lat. Funkcję tę pełnił do kwietnia 1999 r.

Decyzją Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 lutego 1999 r. został delegowany do pełnienia obowiązków sędziego w Sądzie Okręgowym w Gorzowie Wielkopolskim - od 1 marca do 31 sierpnia 1999 r. a decyzją z dnia 1 października 1999 r. został delegowany do pełnienia obowiązków sędziego w tym Sądzie - od 1 października 1999 r. do 29 lutego 2000 r. Orzekał w IV Wydziale Karnym Odwoławczym.

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 stycznia 2000 r. został powołany do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim. Orzekał w IV Wydziale Karnym Odwoławczym. Decyzją Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 sierpnia 2006 r. został delegowany do pełnienia czynności administracyjnych w Ministerstwie Sprawiedliwości od 11 września do 31 grudnia 2006 r. Powierzono mu obowiązki głównego specjalisty w Departamencie Współpracy Międzynarodowej i Prawa Europejskiego, a kolejną decyzją z dnia 18 grudnia 2006 r. delegację przedłużono do 31 grudnia 2007 r. Decyzją z 27 czerwca 2007 r. określono wykonywanie przez Pana sędziego obowiązków orzeczniczych w Sądzie Okręgowym w Gorzowie Wielkopolskim w wymiarze jednej sesji w miesiącu, od 1 września 2007 r. na czas delegacji w Ministerstwie Sprawiedliwości. Decyzją Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 grudnia 2007 r. został delegowany do pełnienia czynności administracyjnych w Ministerstwie Sprawiedliwości od 1 stycznia do 1 września 2008 r. Pełnił obowiązki głównego specjalisty w Departamencie Współpracy Międzynarodowej i Prawa Europejskiego, a kolejną decyzją z dnia 29 sierpnia 2008 r. delegację przedłużono na czas nieokreślony. Decyzją Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 marca 2012 r. powierzono mu od 1 marca 2012 r. na czas nieokreślony obowiązki głównego specjalisty w Departamencie Prawa Karnego. Decyzją Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 stycznia 2015 r. powierzono mu od 1 lutego 2015 r. na czas nieokreślony obowiązki głównego specjalisty w Departamencie Legislacyjnym a decyzją Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 czerwca 2016 r. powierzono mu od 1 czerwca 2016 r. na czas nieokreślony obowiązki Naczelnika Wydziału Europejskiego i Międzynarodowego Prawa Karnego w tym Departamencie. Decyzją Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 lipca 2018 r. powierzono mu z dniem 11 czerwca 2018 r. obowiązki Naczelnika Wydziału Europejskiego i Międzynarodowego Prawa Karnego w Departamencie Legislacyjnym Prawa Karnego.

W 2013 r., na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pt. "Wzajemne uznawanie środków probacyjnych i kar alternatywnych w Unii Europejskiej" oraz po złożeniu wymaganych egzaminów, uchwałą Rady Instytutu Prawa Karnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego został mu nadany stopień naukowy doktora nauk prawnych w zakresie prawa.

Był wykładowcą Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury z zakresu prawa europejskiego i prawa karnego.

Uchwałą Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 21 listopada 2019 r. Nr 1020/2019nie przedstawiono Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosku o powołanie Rafała Krzysztofa Kierzynka do pełnienia urzędu na dwa z trzech stanowisk sędziego Sądu Najwyższego w Izbie Karnej, ogłoszone w Monitorze Polskim z 2018 r., poz. 831.

Z uchwały: ,,Rada uwzględniła, że kandydat legitymuje się stopniem naukowym doktora nauk prawnych i posiada bogaty dorobek naukowy. Nie mogła jednak pominąć, że Pan sędzia od ponad trzynastu lat pełni w ramach delegacji czynności administracyjne w Ministerstwie Sprawiedliwości i wprawdzie decyzją z 27 czerwca 2007 r. określono wykonywanie przez niego obowiązków orzeczniczych w Sądzie Okręgowym w Gorzowie Wielkopolskim w wymiarze jednej sesji w miesiącu od 1 września 2007 r. na czas delegacji w Ministerstwie, zaś od dziewięciu lat w ogóle nie orzekał co - zdaniem Rady - powoduje zbyt długą przerwę w wykonywaniu praktyki orzeczniczej w przypadku osoby pretendującej do objęcia urzędu sędziego Sądu Najwyższego.