Rafał Flisikowski

Złożył podpisy na listach: Katarzyna Chmura (2022), Anna Dalkowska (2022) .

ur. się dnia 31 sierpnia 1979 r. w Tczewie

- postanowieniem Prezydenta RP z dnia 6 września 2012 . powołany do pełnienia urzędu na stanowisko sędziego w Sądzie Rejonowym w Tczewie (Monitor Polski z 2012 r., poz. 741);

- nominację odebrał dnia 18 września 2012 r. (oficjalna strona Prezydenta https://k.prezydent\.pl>nominacje);

- delegowany do Ministerstwa Sprawiedliwości od dnia 1 sierpnia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., (DLCP/DLPC-Vb) https://www.gov.pl, https://siecobywatelska.pl: z dnia 29 marca 2019 r.) i w 2021 r.– Główny Specjalista w Wydziale Prawa Cywilnego Procesowego w Departamencie Legislacyjnym Prawa Cywilnego;

- od dnia 1 lutego 2022 r. sędzia w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie - przeniesienie służbowe Ministra Sprawiedliwości (strona BIP SR dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie – Informacja o pierwszych i kolejnych powołaniach sędziów w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie);

- orzeka w V Wydziale Rodzinnym i Nieletnich tego Sądu;

- członek Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce, autor pracy konkursowej w ramach „Praca sędziego rodzinnego…” edycja 2016 „Dobro dziecka w orzecznictwie sędziego rodzinnego” Facebook Stowarzyszenia 24 września 2016 r.);

Wystąpienia:

- na posiedzeniu Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach (nr 59) - zapis przebiegu posiedzenia komisji - Sejm Rzeczypospolitej Polskiej (https://www.sejm.gov.pl>biuletyn 20 listopada 2018 r.);

- na posiedzeniu Komisji Ustawodawczej w dniu 7 maja 2019 r. (odnośnie postanowienia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie S7/18 dotyczącego art. 98 k.p.c.) -Prace/Komisje Senackie/Senat Rzeczypospolitej Polskiej – https://www.senat.gov. pl;

- na posiedzeniu Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie petycji dot. Art. 165 § 3 k.p.c. (https://www.senat.gov.pl>petycje);

Por. też: https://uberkasta.com/rafal-flisikowski/