- urodził się w 1973 r.

- w 1997 r. ukończył wyższe studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie z oceną bardzo dobrą, uzyskując tytuł magistra

- w 1998 r. ukończył na tym Uniwersytecie studia w zakresie filologii polskiej z oceną bardzo dobrą, uzyskując tytuł magistra.

- od 1 lipca 1999 r. do 30 września 2000 r. zatrudniony w Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu na stanowisku prawnika.

- od 1 lutego 2001 r. do 30 września 2004 r. pracował w Katedrze Prawa Prywatnego Międzynarodowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie na stanowisku asystenta

-w maju 2001 r. po odbyciu aplikacji sądowej w okręgu Sądu Okręgowego w Krakowie, złożył egzamin sędziowski z łącznym wynikiem bardzo dobrym.

-6 sierpnia 2001 r. został mianowany asesorem sądowym w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie. Powierzone obowiązki orzecznicze wykonywał w II Wydziale Karnym.

- 16 grudnia 2003 r postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej został powołany do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie. Orzekał nadal w II Wydziale Karnym w którym pełnił obowiązki Zastępcy Przewodniczącego II Wydziału Karnego (od 1 kwietnia 2004 r. do 31 marca 2005 r.) oraz obowiązki Przewodniczącego VIII Zamiejscowego Wydziału Grodzkiego z siedzibą w Czernichowie (od 1 lipca 2006 r. do 31 grudnia 2009 r.).

- od 1 stycznia do 6 grudnia 2019 r. delegowany przez Ministra Sprawiedliwości do pełnienia czynności sędziego w IV Wydziale Karnym Odwoławczym Sądu Okręgowego w Krakowie, wbrew opinii sędziów tego sadu, którzy jego kandydaturę ocenili negatywnie

- od 17 czerwca do 9 grudnia 2019 r. , na mocy zarządzenia Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie, pełnił obowiązki koordynatora do spraw współpracy międzynarodowej i praw człowieka w sprawach karnych w miejsce odwołanego z tej funkcji sędziego Dariusza Mazura

https://fakty.tvn24.pl/zobacz-fakty/sedzia-dariusz-mazur-odwolany-ze-stanowiska-nie-podano-powodu-ra951756-ls6331997

- od 9 grudnia 2019 r. delegowany przez Ministra Sprawiedliwości na czas nieokreślony do pełnienia czynności administracyjnych w Ministerstwie Sprawiedliwości. Powierzono mu obowiązki Zastępcy Dyrektora Departamentu Kadr i Organizacji Sądów Powszechnych i Wojskowych. Był członkiem Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego z siedzibą w Krakowie oraz członkiem Komisji Egzaminacyjnej nr 2 do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego w 2019 r. z siedzibą w Krakowie.

https://prezentacja.www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/departament-kadr-i-organizacji-sadow-powszechnych-i-wojskowych

https://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/sedzia-rejonowy-dyscyplinarka-na-koncie-ma-dyrektorski-stolek-w-ms/s2gn4y1

https://wydarzenia.interia.pl/kraj/news-sedzia-z-kara-dyscyplinarna-na-stanowisku-wicedyrektora-w-mi,nId,4302382#google_vignette

https://oko.press/resort-ziobry-awansuje-sedziego-po-dyscyplinarce

https://wiadomosci.wp.pl/sedzia-z-krakowa-zostal-wicedyrektorem-w-ministerstwie-sprawiedliwosci-na-koncie-ma-kare-dyscyplinarna-6473934625711745a

- zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 marca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rady Programowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury został powołany w skład Rady ( Dz. Urz. MS z dnia 18.03.2021 roku, poz. 34)

- zgłosił się na wolne stanowisko sędziowskie w Sądzie Okręgowym w Krakowie ogłoszone w MP z 2020 r. poz. 769

- 11 czerwca 2021 r.neoKRS uchwałą Nr.706/2021 r. pozytywnie zaopiniował jego kandydaturę

- od powyższej uchwały odwołanie złożyła druga osoba biorąca udział w postępowaniu

-wyrokiem z dnia 12 stycznia 2022 r., sygn. akt I NKRS 118/21 Sąd Najwyższy uwzględnił odwołania i uchylił zaskarżoną uchwałę, przekazując sprawę do ponownego rozpatrzenia neoKRS.

W uzasadnieniu wyroku Sąd Najwyższy wskazał, że "(...) mając na uwadze argumentację zwartą w odwołaniu, nie można uznać, że Rada dokonała oceny kandydatur Odwołującej i Uczestnika w sposób uwzględniający całokształt okoliczności istotnych dla rozstrzygnięcia przedmiotowego konkursu. W uzasadnieniu spornej uchwały wskazano, że o przedstawieniu Prezydentowi RP kandydatury Przemysława Grzegorza Wypycha z wnioskiem o powołanie zadecydował całokształt okoliczności sprawy, a w szczególności jego wieloletnie i bogate doświadczenie zawodowe, w tym orzecznicze, zdobyte zarówno na szczeblu sądu rejonowego, jak i okręgowego, wnioski płynące z wysokiej oceny jego pracy i kwalifikacji, potwierdzające rzetelną praktykę zawodową oraz umiejętności predestynujące do pełnienia urzędu sędziego sądu okręgowego, a także wyróżniająca opinia Kolegium Sądu Okręgowego w Krakowie. Powyższe wskazuje, że według KRS jedną z kluczowych okoliczności przemawiających za przedstawieniem kandydatury Uczestnika Prezydentowi RP z wnioskiem o powołanie, była zatem wysoka ocena jego kompetencji zawodowych, zaprezentowana przez sędziego wizytatora w ramach oceny kwalifikacyjnej. Z dokumentu tego wynika, że na powyższą ocenę pracy Uczestnika wpływ miał m.in. wysoki wskaźnik stabilności jego orzecznictwa, co - jak zaznaczyła sędzia wizytator sporządzająca tę ocenę - "jest istotnym wykładnikiem oceny profesjonalizmu Tymczasem, jak wynika z odwołania, konkluzja sędziego wizytatora dotycząca danych w zakresie stabilności orzecznictwa, przedstawiona w powołanym dokumencie odnoszącym się do Uczestnika, zawiera błędy rachunkowe. Zdaniem Odwołującej, w rzeczywistości stabilność orzecznictwa Uczestnika kształtuje się na poziomie o wiele niższym (jest dwukrotnie niższa od średniej statystycznej obowiązującej w Wydziale, w którym orzeka Uczestnik). Powyższe na obecnym etapie nie pozwała uznać, że dokonana przez Radę w tym aspekcie ocena kandydatur Odwołującej i Uczestnika jest pełna, a przez to obiektywna. Tym samym zaskarżona uchwała uchyla się spod kontroli sądowej w zakresie jej legalności. (...) Nie budzi również wątpliwości Sądu Najwyższego, że wskaźnik stabilności orzecznictwa ma, z perspektywy przedmiotowego postępowania nominacyjnego, istotne znaczenie, skoro stanowi on jeden z elementów składających się na całościową ocenę pracy i kwalifikacji Uczestnika. Tym samym, zdaniem Sądu Najwyższego, celem realizacji wszystkich gwarancji proceduralnych w postępowaniu przed KRS, w tym wynikającego z art. 33 ust. 1 u. KRS nakazu wszechstronnego i obiektywnego rozważenia wszystkich aspektów sprawy, koniecznym jest uchylenie zaskarżonej uchwały i przekazanie sprawy KRS do ponownego rozpoznania celem szczegółowego zweryfikowania zasadności podnoszonych przez skarżącą zarzutów, w szczególności w zakresie ww. błędów statystycznych. Zdaniem Sądu Najwyższego, konieczne jest również ponowne zbadanie długości stażu orzeczniczego Uczestnika i Uczestniczki. Niewątpliwie należy bowiem przyznać rację Odwołującej, że generalnie okres wykonywania przez danego sędziego czynności administracyjnych w ramach delegacji do Ministerstwa Sprawiedliwości nie powinien być uwzględniany przy wyliczaniu czasu trwania jego stażu orzeczniczego, jeśli delegacja ta wiąże się z zaprzestaniem wykonywania przez sędziego delegowanego czynności orzeczniczych. Staż orzeczniczy nie jest bowiem pojęciem tożsamym ze stażem pracy. Sąd Najwyższy w składzie orzekającym w niniejszej sprawie stoi przy tym na stanowisku, że sędziowie, w okresie instytucjonalnego powiązania z Ministerstwem Sprawiedliwości, nie powinni być przedstawiani Prezydentowi RP jako kandydaci do powołania na stanowisko sędziowskie w sądach wyższej instancji, w Sądzie Najwyższym, czy w sądach administracyjnych. Doświadczenie pracy na delegacji w Ministerstwie Sprawiedliwości oczywiście nie może dyskwalifikować sędziego w możliwości awansu. Wręcz odwrotnie, może w przyszłości okazać się dodatkowym atutem, gdyż wskazuje na inną niż orzecznicza działalność sędziego. Nie może jednak prowadzić do uzasadnionych wątpliwości powiązania awansu z delegacją w Ministerstwie Sprawiedliwości. Awans sędziów do wyższej instancji powinien być możliwy po upływie określonego czasu od zakończenia okresu delegacji do Ministerstwa Sprawiedliwości. Należy podkreślić, że konkursy przeprowadzane są na konkretne stanowiska orzecznicze, tymczasem sędziowie delegowani do Ministerstwa Sprawiedliwości nie orzekają lub orzekają w ograniczonym zakresie.Nie ma więc interesu wymiaru sprawiedliwości w awansowaniu sędziów, którzy nie będą orzekać lub orzekanie ich będzie istotnie ograniczone. ‘’

- 01 marca 2022 r. po ponownym rozpoznaniu sprawy neoKRS uchwałą Nr.171/22 po raz wtóry pozytywnie zaopiniował kandydaturę sędziego Wypycha

https://sip.lex.pl/akty-prawne/akty-korporacyjne/przedstawienie-wniosku-o-powolanie-do-pelnienia-urzedu-na-stanowisku-290270652

- postanowieniem z dnia 04 maja 2023r. Prezydent RP powołał Przemysława Wypycha na stanowisko sędziego SO w Krakowie

https://www.prezydent.pl/aktualnosci/nominacje/prezydent-wreczyl-nominacje-sedziowskie-,68308

- był Szefem Biura neoKRS

https://bip.krs.pl/628/p,39,biuro-krs

- w dniu 12 stycznia 2024 roku Minister Sprawiedliwości odwołał go z delegacji do biura Krajowej Rady Sądownictwa

https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/minister-sprawiedliwosci-odwolal-z-delegacji-do-ms-krs-i-kssip-16-sedziow

https://oko.press/pierwsze-dymisje-w-resorcie-bodnara-odwolano-piebiaka-czlonkow-grupy-kasta-neo-sedziowiowW mediach

2024-01-12 (MS.gov.pl) : odwołanie z delegacji do biura KRS