• od 15.01.1994 r. asesor sądowy w Sądzie Rejonowym w Elblągu;
 • od 01.02.1996r. sędzia Sądu Rejonowego w Elblągu,
 • od 15.07.1998 r. Przewodniczący VIII Wydziału Karnego,
 • od 01.09.2000 r. Przewodniczący II Wydziału Karnego,
 • od 01.10.2002 r. do 15 czerwca 2006 r. Przewodniczący VIII Wydziału Karnego.
 • od 14.11.2006 r. sędzia Sądu Okręgowego w Elblągu
 • od 01.11.2017 r. Prezes Sądu Okręgowego w Elblągu, w miejsce Prezesa odwołanego przed upływem kadencji
 • (uchwała neokrs nr 645/2021 z dnia 09.06.2021 r. - tamże więcej szczegółów)

Załącznik PDF

 • 10.11.2021 r. uzyskuje nominację od Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej na stanowisko sędziego Sądu Apelacyjnego w Gdańsku (brak pozytywnej opinii Kolegium SA, brak opinii Zgromadzenia Sędziów)

Załącznik PDF

 • od razu otrzymuje delegacje od Ministra Sprawiedliwości do orzekania w Sądzie Okręgowym w Elblągu, wykluczającą orzekanie w Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku.

OGŁOSZENIE KONKURSU Monitor Polski 2020 poz. 622

UCHWAŁA NEOKRS Nr 645/2021 z dnia 2021-06-09

POSTANOWIENIE PREZYDENTA RP Nr 1130.97.2021 z dnia 2021-10-18

OGŁOSZENIE NOMINACJI Monitor Polski 2021 poz. 1119

WRĘCZENIE NOMINACJI Dnia 2021-12-03

 • od 22.08.2022 r. zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego przy Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku
 • w 2018 r. powołany na stanowisko Komisarza Wyborczego w Elblągu, a w 2023 r. powołany na kolejną kadencję jako Komisarz Wyborczy
 • postanowieniem z dnia 13.03.2024 r. Sąd Apelacyjny w Gdańsku po przeprowadzeniu tzw. “testu Ástráðsson” stwierdził, że "zasiadanie sędziego (...)w składzie Sądu Apelacyjnego w Gdańsku, wydającego zaskarżone postanowienie stanowi zaprzeczenie prawu do sądu niezawisłego, niezależnego, ustanowionego ustawą w rozumieniu art. 6 ust. 1 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności."

Także kolejnymi orzeczeniami Sąd Apelacyjny w Gdańsku wyłączał sędziego Piotra od orzekania z analogicznych przyczyn:

postanowienie w sprawie II AKa 126/24

II AKa 126/24
II AKa 126/24

z uzasadnienia:

"...Należy zatem jedynie syntetycznie stwierdzić, iż zachowanie sędziego, polegające na wyrażanej wprost lub w sposób dorozumiany, afirmacji określonej opcji politycznej, narusza zasady etyki zawodowej, określone wskazanymi wyżej przepisami, ponieważ jest zachowaniem stwarzającym uzasadnione przypuszczenie, iż sędzia w pełnieniu służby może nie być bezstronny i niezawisły. Tymczasem sędzia Piotr Żywicki doprowadził do sytuacji, w której w odbiorze zewnętrznym może być postrzegany jako osoba zaangażowana w proces tzw. reformy wymiaru sprawiedliwości (a w istocie proces uzależniania sądownictwa od władzy politycznej), nadto jako osoba czerpiąca, dzięki takiej postawie, korzyści w postaci awansu służbowego i kolejno powierzanych funkcji wraz ze stosownym uposażeniem. Okoliczności, z powodu których sędzia Piotr Żywicki może być nie być postrzegany sędzia bezstronny i niezawisły są następujące:
1. wyżej wymieniony był trzykrotnie delegowany do Sądu Apelacyjnego w Gdańsku w dniach 26 i 27 marca 2016 roku w dniu 12 kwietnia 2017 roku, a w tym czasie rozpoznał dwie sprawy kategorii AKa,
2. ubiegając się o stanowisko sędziego Sądu Apelacyjnego w Gdańsku, sędzia Piotr Żywicki nie miał żadnego kontrkandydata,
3. kolegium Sądu Apelacyjnego w Gdańsku zaopiniowało kandydaturę sędziego Piotra Żywickiego negatywnie (5 głosów za kandydaturą, 7 przeciw i jeden głos wstrzymujący),
4. z opinii Krajowej Rady Sądownictwa wynika, że w okresie od dnia 5 czerwca 2019 roku do dnia 25 czerwca 2020 roku, w wyniku kontroli kasacyjnej przez Sąd Najwyższy, zostały uchylone wyroki w 16 sprawach rozpoznanych przez sędziego Piotra Żywickiego, co pozwoliło mu na uzyskanie stabilności orzecznictwa na poziomie 0,333; wszystkie te sprawy dotyczyły czynów z art. 107 k.k.s , a 14 z nich odnosiło się do tego samego oskarżonego; w ocenie KRS (fragment pod tytułem „charakterystyka kandydata”) – „(…) mimo, że Pan Piotr Żywicki zaledwie dwukrotnie orzekał jako sędzia sprawozdawca na delegacji w Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku i uczestniczył w wydaniu dwóch wyroków, to posiada odpowiedni staż orzeczniczy, poziom wiedzy, doświadczenia i umiejętności aby ubiegać się o stanowisko sędziego Sądu Apelacyjnego”,
5. Krajowa Rada Sądownictwa nie uznała negatywnej opinii Kolegium Sądu Apelacyjnego za powód do odmowy przedstawienia kandydatury sędziego Piotra Żywickiego Prezydentowi RP, stwierdzając, że „w niniejszej procedurze konkursowej poparcie środowiska sędziowskiego nie odzwierciedla w pełni kwalifikacji kandydata”,
6. sędzia Piotr Żywicki uzyskał w dniu 10 listopada 2021 roku od Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej nominację na stanowisko sędziego Sądu Apelacyjnego w Gdańsku , po czym został niezwłocznie delegowany przez Ministra Sprawiedliwości do orzekania w Sądzie Okręgowym w Elblągu, wykluczającą orzekanie w Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku
7. sędzia Piotr Żywicki w dniu 1 listopada 2017 roku powołany został przez Ministra Sprawiedliwości na stanowisko Prezesa Sądu Okręgowego w Elblągu, zastępując na tym stanowisku poprzedniego prezesa, odwołanego w trybie natychmiastowym przez Ministra Sprawiedliwości w ramach powszechnie stosowanej przez ówczesnego Ministra praktyki,
8. w trakcie sprawowania funkcji Prezesa Sądu Okręgowego w Elblągu z inicjatywy Kolegium Sądu Okręgowego w Elblągu została zawiadomiona Prokuratura Krajowa - Wydział Spraw Wewnętrznych oraz Rzecznik Dyscyplinarny Sędziów Sądów Powszechnych o zdarzeniu związanym z upublicznieniem w styczniu 2022 roku listy sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Elblągu, którzy poparli kandydaturę sędziego Macieja Nawackiego do krajowej Rady Sądownictwa; wśród osób popierających tą kandydaturę znajdował się również sędzia Piotr Żywicki; w trakcie zainicjowanego w ten sposób postępowania przesłuchaniom przez prokuratorów Wydziału Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej poddawani byli sędziowie i pracownicy administracyjni Sądu Okręgowego w Elblągu; postępowanie to zostało nieprawomocnie umorzone 29 grudnia 2023 roku, tj. po zmianie na stanowisku Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego,
9. w trakcie postępowania wymienionego wyżej, w punkcie 8, w dniu 23 marca 2023 roku w charakterze świadka został przesłuchany sędzia Piotr Żywicki, składając do protokołu ustne zawiadomienie o przestępstwie (pismo Prokuratora Krajowego z dnia 20 lutego 2024 roku w sprawie II AKa 375/23; pismo Prezesa Sądu Okręgowego w Elblągu z dnia 21 lutego 2024 roku),
10. w dniu 9 czerwca 2020 roku, gdy w kraju, w tym również w Sadzie Okręgowym w Elblągu, odbywały się akcje solidarności z represjonowanym sędzią Igorem Tuleją, którego tego dnia Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego miała pozbawić immunitetu, a akcja polegała na krótkotrwałym wyjściu sędziów przed budynek sądu, sędzia Piotr Żywicki jako Prezes Sądu Okręgowego wysłał do wszystkich Przewodniczących Wydziałów pisma, zawierające żądające podania informacji, czy jakiekolwiek posiedzenia lub rozprawy w godzinach 8:30-10:00 rozpoczęły się niezgodnie z terminem;
11. sędzia Piotr Żywicki jako Prezes Sąd Okręgowego w Elblągu nie zareagował na odsunięcie od pełnienia obowiązków sędziowskich w dniu 9 listopada 2021 roku przez Prezesa Sądu Rejonowego w Elblągu sędziego Macieja Rutkiewicza na okres 30 dni; odsunięcie sędziego Macieja Rutkiewicza od wykonywania obowiązków służbowych pozostawało w związku z zakwestionowaniem przez niego kompetencji Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego w postępowaniu dotyczącym zezwolenia na pociągnięcie prokuratora do odpowiedzialności karnej; Sąd Najwyższy stwierdził w dalszym czasie, że sędzia Maciej Rutkiewicz działał prawidłowo, stosując orzecznictwo TSUE i ETPCz, za co żaden sędzia karany być nie może,
12. w dniu 22 sierpnia 2022 roku sędzia Piotr Żywicki został zastępcą Rzecznika Dyscyplinarnego przy Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku,
13. w roku 2018 sędzia Piotr Żywicki został powołany na stanowisko Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego, a uchwałą z 27 marca 2023 roku funkcję tę powierzono mu na kolejną kadencję,
14. sędzia Piotr Żywicki podpisywał listy poparcia kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa i udzielił poparcia dla kandydatów: Łukasza Piebiaka, Macieja Nawackiego, Jarosława Dudzicza, Joanny Kołodziej-Michałowicz.
Przystępując do oceny wskazanych wyżej okoliczności faktycznych w kontekście badania zasadności złożonego w niniejszej sprawie przez prokuratora wniosku o wyłączenie sędziego należy stwierdzić, że ustalone fakty, oceniane w sposób kompleksowy, z zastosowaniem zasad prawidłowego rozumowania, wiedzy i doświadczenia życiowego, w sposób nieodparty prowadzą do wniosku, że sędzia Piotr Żywicki, w ostatnich latach, w których władza „polityczna” podejmowała szereg decyzji, ocenianych jako naruszające porządek konstytucyjny, w tym niezależność sądownictwa, podejmował tego rodzaju działania, iż każdy zewnętrzny obserwator procesu mógł w nich dostrzec, dorozumiane, lecz zarazem w pełni czytelne, opowiedzenie się sędziego po stronie wówczas rządzącej opcji politycznej, uzyskując z tego tytułu szereg skumulowanych korzyści o charakterze służbowym. Należy zaakcentować, że Sąd Apelacyjny nie stwierdził przez powyższe świadomego udziału sędziego w działaniach destrukcyjnych dla wymiaru sprawiedliwości, ale jedynie to, że sędzia nie ustrzegł się zachowań, które oceniane w sposób kompleksowy, stworzyły nieodparte wrażenie jego bezkrytycznej aprobaty dla, co najmniej, kontrowersyjnych działań władzy politycznej, przy jednoczesnym, równie nieodpartym, wrażeniu wyjątkowej atencji, jaką władza polityczna darzyła sędziego.

postanowienie w sprawie II AKz 382/24

II AKz 382/24
II AKz 382/24

z uzasadnienia:

"...Rozpatrując zaś z tego punktu widzenia postawę SSA Piotra Żywickiego w okresie ostatnich kilku lat, w oczywisty sposób zauważyć należy, że swoją postawą wykazał pełną akceptację dla dokonywanych w sądownictwie powszechnym pseudoreform, powiązanych z destrukcją konstytucyjnego organu – Krajowej Rady Sądownictwa, a i szeregu destabilizujących funkcjonowanie sądownictwa powszechnego rozwiązań, w które osobiście się włączył, będąc jednocześnie beneficjentem organów władzy wykonawczej, zmiany owe kształtujących. Taka zaś postawa w/w sędziego, gdy włączenie się w realizację kontrowersyjnych i konstytucyjnie wątpliwych działań władzy wykonawczej łączy się z osobistymi profitami – w tym w postaci rozwoju kariery zawodowej, pozyskiwaniem intratnych stanowisk, powiązanych ze sprawowaniem funkcji nadzorczych mających realny wpływ na organizację i sposób funkcjonowania podległej jednostki, rodzi uzasadnione wątpliwości co do niezależności od źródła owych profitów. Stąd, w takiej sytuacji, dla uzyskania rzetelnego obrazu w tym zakresie, uzasadnionym było dokonanie analizy przebiegu owej kariery w analizowanym okresie oraz miarodajnej na tej podstawie oceny co do tego, czy owe, oczywiste powiązania rodzące tego rodzaju wątpliwości wiązały się dodatkowo z jakimikolwiek okolicznościami, budzącymi wątpliwości co do zachowania owych w/w norm moralnych i etycznych, oraz wymaganą w relacjach z władzą wykonawczą, lub jakimikolwiek innymi organami wstrzemięźliwością, mogącymi rodzić uzasadnione wątpliwości odnośnie zachowania w tymże, analizowanym okresie standardów niezawisłości i bezstronności, co – w oczywisty sposób nie może pozostawać bez wpływu na prognozowanie w tym zakresie w odniesieniu do przyszłej postawy w/w sędziego.
Analiza wszystkich w/w okoliczności w odniesieniu do postawy SSA Piotra Żywickiego prowadzi do negatywnych w tym przedmiocie wniosków.
Nie sposób bowiem bagatelizować takich okoliczności, jak:
I.
SSA Piotr Żywicki stanowisko sędziego Sądu Apelacyjnego w Gdańsku uzyskał przy znacznie skromniejszym dorobku i doświadczeniu, aniżeli wszyscy pozostali, nominowani na to stanowisko sędziowie – przy czym, wobec uwag w/w sędziego wyrażonych w oświadczeniu z 15 maja 2024 roku wskazać uściślająco należy, iż w ocenie tej nie chodzi o jakiś abstrakcyjnych sędziów, ale konkretnie o sędziów, którzy uzyskali w owym, analizowanym okresie nominacje na stanowisko sędziego Sądu Apelacyjnego w Gdańsku i - podobnie jak SSA Piotr Żywicki orzekają w II Wydziale Karnym tego Sądu.
W tym bowiem kontekście, w oczywisty sposób w przypadku procesu nominacyjnego SSA Piotra Żywickiego uwagę zwracają takie okoliczności, jak:
1. w okresie poprzedzającym sędzia Piotr Żywicki był zaledwie 3-krotnie delegowany do orzekania w sprawach rozpoznawanych w II Wydziale Karnym Sądu Apelacyjnego w Gdańsku kilkakrotnie, tj.: w dniach 26 i 27 marca 2016 roku i w dniu 12 kwietnia 2017 roku, rozpoznając zaledwie 2 sprawy z kategorii AKa, nawet nie kwestionując faktu, iż w okresie poprzedzającym sędzia delegowanym był również do orzekania w tutejszym Sądzie w dniu 18 kwietnia 2007 roku, co jednak nie wpływa w istotny sposób na fakt, iż delegacji owych, jak i rozpoznanych spraw, mających dać miarodajny obraz pracy sędziego na stanowisku, o które się ubiega, było niewiele,
− to właśnie w związku z tą sytuacją w kontekście negatywnym uwagę zwraca zawarta w ocenie KRS, we fragmencie „charakterystyki kandydata” opinia, iż: „(…) mimo, że Pan Piotr Żywicki zaledwie dwukrotnie orzekał jako sędzia sprawozdawca na delegacji w Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku i uczestniczył w wydaniu dwóch wyroków, to posiada odpowiedni staż orzeczniczy, poziom wiedzy, doświadczenia i umiejętności aby ubiegać się o stanowisko sędziego Sądu Apelacyjnego”,
− to w tym wreszcie kontekście uwagę zwraca kwestia ustalonej stabilności orzecznictwa w/w sędziego w momencie ubiegania się o stanowisko sędziego Sądu Apelacyjnego w Gdańsku; niemniej, jakkolwiek w postanowieniu z dnia 13 maja 2024 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt IIAKa 49/24 Sąd orzekający w niniejszym składzie wskazał, iż z opinii Krajowej Rady Sądownictwa wynika, że w okresie od 5 czerwca 2019 roku do 25 czerwca 2020 roku, w wyniku kontroli kasacyjnej przez Sąd Najwyższy, zostały uchylone wyroki w 16 sprawach rozpoznanych przez w/w sędziego, co skutkowało stabilnością orzecznictwa na poziomie 0,333, to jednak kategorycznie wskazać należy, iż okoliczność ta, co oczywiste, stanowiła jedynie poboczny element oceny pracy sędziego, w sytuacji, gdy wszystkie te sprawy dotyczyły czynów z art. 107 k.k.s , a 14 z nich odnosiło się do tego samego oskarżonego, co usprawiedliwiało wysoki procent orzeczeń kasatoryjnych;
2. zgłaszając się na wolne stanowisko sędziowskie w Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku i ubiegając o to stanowisko nie miał żadnego kontrkandydata, co w oczywisty sposób trudno postawić w/w sędziemu jako zarzut, niemniej uwzględnienie tej okoliczności wiąże się w oczywisty sposób z faktem, iż brak konkurencji w znaczący sposób ułatwia proces nominacyjny, a i osłabia kontrolę merytoryczną kandydata,
3. Kolegium Sądu Apelacyjnego w Gdańsku zaopiniowało kandydaturę sędziego Piotra Żywickiego negatywnie (5 głosów za, 7 przeciw, 1 wstrzymujący się), a w tej sytuacji w oczywisty sposób zwraca w trakcie dokonywanej w KRS oceny w/w sędziego jako kandydata na wolne stanowisko sędziowskie w Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku fakt, iż Krajowa Rada Sądownictwa stwierdzając, że „w niniejszej procedurze konkursowej poparcie środowiska sędziowskiego nie odzwierciedla w pełni kwalifikacji kandydata”, opinię tę zbagatelizowała, czyniąc proces nominacyjny iluzorycznym,
4. po uzyskaniu w dniu 10 listopada 2021 roku od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej nominacji na stanowisko sędziego Sądu Apelacyjnego w Gdańsku, SSA Piotr Żywicki uzyskał delegację Ministra Sprawiedliwości do orzekania w Sądzie Okręgowym w Elblągu, wobec czego nie podjął pracy orzeczniczej w Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku, pełniąc jednocześnie funkcję Prezesa Sądu Okręgowego w Elblągu. W tej sytuacji powstaje wątpliwość, czy ubieganie się o stanowisko sędziego Sądu Apelacyjnego wiązało się z zamiarem orzekania przez w/w w Sądzie wyższego rzędu.
II.
W trakcie dokonywanej oceny dalszej postawy SSA Piotra Żywickiego uwagę zwracają następujące okoliczności:
1) SSA Piotr Żywicki podpisał listy poparcia kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa, ukształtowanej ustawą z dnia 8 grudnia 2017 roku: Łukaszowi Piebiakowi, Maciejowi Nawackiemu, Jarosławowi Dudziczowi, Joannie Kołodziej-Michałowicz; odnosząc się z kolei w tym zakresie do stanowiska prezentowanego w oświadczeniu sędziego z dnia 15 maja 2024 roku wskazać należy, że kwestią, która powoduje przywołanie tego elementu jako jednej z podstaw negatywnej weryfikacji SSA Piotra Żywickiego z punktu widzenia standardów niezawisłości i bezstronności nie stanowi sam abstrakcyjny akt poparcia dla sędziów jako kandydatów do KRS, ale fakt, iż to poparcie stanowiło oczywistą deklarację poparcia dla zmian
wprowadzonych ustawą z dnia 8 grudnia 2017 roku, w tym przerwania kadencji konstytucyjnego organu, jakim jest Krajowa Rada Sądownictwa i ukształtowania na jej miejsce Krajowej Rady Sądownictwa w kształcie niekonstytucyjnym, a odpowiadającym aktualnym potrzebom politycznym opcji sprawującej władzę ustawodawcą i wykonawczą z naruszeniem konstytucyjnej zasady trójpodziału władzy. Co więcej – udzielenie przez SSA Piotra Żywickiego poparcia wskazanym powyżej kandydatom, a w tym w szczególności: Łukaszowi Piebiakowi, Maciejowi Nawackiemu wskazuje na identyfikowanie się w/w sędziego z prezentowaną przez tychże sędziów postawą, w sytuacji pojawiających się kontrowersji, a nawet i zainteresowania organów ścigania z tytułu sposobu sprawowania przez nich powierzonych im funkcji, która ta sytuacja pozostaje w oczywistej kontrowersji z zasadami Zbioru Zasad Etyki Zawodowej Sędziów i Asesorów Sądowych;
2) kontynuując rozważania w zakresie w/w kwestii, wskazać należy, iż niewątpliwie wyrazem świadomości ze strony przedstawicieli władzy ustawodawczej i wykonawczej co do niekonstytucyjności podejmowanych działań był fakt wielomiesięcznego ukrywania przed środowiskiem sędziowskim i opinią publiczną owych list poparcia – z posuwaniem się do szykan wobec sędziów, dążących do ich ujawnienia (SSR Paweł Juszczyszyn), co zapewne miało na celu ukrycie nazwisk sędziów, którzy poprzez udzielenie takiego poparcia pozwolili na realizację owych niekonstytucyjnych zmian i demolowanie systemu wymiaru sprawiedliwości w Polsce. Niewątpliwie przejawem poparcia ze strony SSA Piotra Żywickiego i tych działań była jego postawa, gdy – po o upublicznieniu w styczniu 2022 roku w Sądzie Okręgowym w Elblągu listy sędziów tego okręgu, którzy poparli kandydaturę sędziego Macieja Nawackiego do Krajowej Rady Sądownictwa, a w tym i nazwisko sędziego Piotra Żywickiego, po uprzednim złożeniu w tym przedmiocie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Kolegium Sądu Okręgowego w Elblągu, będąc przesłuchiwanym w tej sprawie w dniu 23 marca 2023 roku, złożył do Wydziału Spraw Wewnętrznych oraz Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych własne zawiadomienie w tym przedmiocie, co potwierdzone zostało pismem Prokuratora Krajowego z dnia 20 lutego 2024 roku w sprawie o sygn. akt II AKa 375/23 oraz pismem Prezesa Sądu Okręgowego w Elblągu z dnia 21 lutego 2024 roku. Tym samym, wyraził wolę ścigania osób, które listy owe ujawniły - popierając stanowisko, iż listy owe powinny być zachowane w tajemnicy, co stanowiłoby zupełnie nieracjonalne działanie w sytuacji, gdyby poparcie owo dotyczyło legalnych i zgodnych z prawem działań. Tytułem informacji skazać należy, że postępowanie w tej sprawie zostało umorzone w dniu 29 grudnia 2023 roku, tj. po zmianie na stanowisku Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego.
3) w dniu 1 listopada 2017 roku SSA Piotr Żywicki powołany został przez Ministra Sprawiedliwości na stanowisko Prezesa Sądu Okręgowego w Elblągu, zastępując na tym stanowisku odwołanego w trybie natychmiastowym przez Ministra Sprawiedliwości poprzedniego prezesa w ramach dokonywanej wówczas w wielu jednostkach wymiany kadr (np. Sąd Okręgowy w Gdańsku). Zaznaczyć należy, iż tym samym, abstrahując od pretekstu dla dokonania owej zmiany na w/w stanowisku, jednoznacznie wyraził on poparcie dla podejmowanych w owym czasie działań Ministra Sprawiedliwości w celu wymiany kadry kierowniczej w sądach powszechnych, gdzie odwołując poprzednich prezesów i wiceprezesów stanowiska powierzano sędziom sprzyjającym opcji politycznej sprawującej władzę i popierającym planowane w sądownictwie i systemie praworządności w Polsce zmiany;
4) po uzyskaniu zaś w dniu 10 listopada 2021 roku od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej nominacji na stanowisko sędziego Sądu Apelacyjnego w Gdańsku, SSA Piotr Żywicki uzyskał delegację Ministra Sprawiedliwości do orzekania w Sądzie Okręgowym w Elblągu, wobec czego nie podjął pracy orzeczniczej w Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku, o czym wspomniano już powyżej;
5) jako Prezes Sądu Okręgowego w Elblągu swoją postawą SSA Piotr Żywicki prezentował stanowisko popierające dla ówczesnych, opresyjnych działań ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości wobec sędziów wyrażających swój sprzeciw dla wprowadzanych niekonstytucyjnych zmian, czego przejawem było m.in. sytuacja, gdy w związku z odbywającą się w dniu 9 czerwca 2020 roku w całym kraju, a w tym i w Sądzie Okręgowym w Elblągu akcją solidarności z sędzią Igorem Tuleją w związku z mającym się odbyć tego dnia posiedzeniem Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego w przedmiocie pozbawienia w/w sędziego immunitetu sędziowskiego, która to akcja polegała na krótkotrwałym wyjściu sędziów przed budynek sądu, SSA Piotr Żywicki, zwrócił się na piśmie do wszystkich Przewodniczących Wydziałów z żądaniem podania informacji, czy jakiekolwiek posiedzenia lub rozprawy w godzinach 8:30-10:00 rozpoczęły się niezgodnie z terminem, co – jakkolwiek odbywało się w okresie pandemii COVID-19 budzi oczywiste zainteresowanie, skoro interwencja w/w dotyczyła tego właśnie dnia;
6) SSA Piotr Żywicki, będąc Prezesem Sądu Okręgowego w Elblągu nie podjął żadnej reakcji w związku z odsunięciem przez Prezesa Sądu Rejonowego w Elblągu od pełnienia obowiązków sędziowskich sędziego Macieja Rutkiewicza w dniu 9 listopada 2021 roku na okres 30 dni w związku z zakwestionowaniem przez niego kompetencji Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego w postępowaniu dotyczącym zezwolenia na pociągnięcie prokuratora do odpowiedzialności karnej; w sprawie tej, Sąd Najwyższy orzekł, iż w/w sędzia nie dopuścił się uchybień, stosując orzecznictwo TSUE i ETPCz, za co żaden sędzia karany być nie może,
7) w dniu 22 sierpnia 2022 roku sędzia Piotr Żywicki został zastępcą Rzecznika Dyscyplinarnego przy Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku,
8) w 2018 roku zaś został powołany na stanowisko Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego, po czym uchwałą z 27 marca 2023 roku funkcję tę powierzono mu na kolejną kadencję,..."

(por. też: postanowienia SA Gdańsk w sprawie II AKa 3/24, IIAKz 131/24/, II AKz 206/24, II AKz 268/24)

inne informacje:

za "Wymiar sprawiedliwości pod presją. Represje jako metoda walki o przejęcie kontroli nad władzą sądowniczą i prokuraturą w Polsce wiatach 2015-2023.":

Raport - str.224
Raport - str.224
Raport - str. 225-226
Raport - str. 225-226
Str. 216
Str. 216

W dniu 25.04.2024 r. zastępca Prokuratora Regionalnego w Gdańsku wystosował do Prokuratorów Okręgowych w obszarze działania PR w Gdańsku pismo następującej treści:

pismo do Prokuratorów Okręgowych
pismo do Prokuratorów Okręgowych

W mediach

2017-11-06 (wnp.pl) : Piotr Żywicki nowym prezesem Sądu Okręgowego w Elblągu 2019-01-21 (OKO.press) : Oto elita "dobrej zmiany". Lista 127 sędziów i prawników zaproszonych przez KRS na zamkniętą imprezę 2020-06-11 (Onet) : działania w stosunku do sędziów w czasie protestu solidarności z sędzią Tuleyą 2021-11-09 (Archiwum Osiatyńskiego) : udział (brak reakcji) przy odsunięciu od orzekania sędziego Sądu Rejonowego w Elblągu Macieja Rutkiewicza przez Prezesa tego Sądu – Agnieszkę Walkowiak za stosowanie orzecznictwa europejskich trybunałów i europejskiego prawa i wbrew zabezpieczeniu TSUE. 2023-02-20 (OKO.press) : „Afera klozetowa” 2023-04-23 (OKO.press) : Wyborów będą pilnować: prezesi sądów od Ziobry, zwolennicy Piebiaka i neo-sędziowie - powierzenie funkcji Komisarza Wyborczego. 2023-11-08 (Fakty.Elbląg.pl) : Piotr Żywicki kończy kadencję na stanowisku prezesa Sądu Okręgowego w Elblągu. 2024-03-19 (Prawo.pl) : test Ástráðsson (P.Żywicki) - omówienie 2024-05-01 (OKO.press) : Zwrot w prokuraturze. Zaczyna kwestionować neo-sędziów w oparciu o prawo europejskie i wyroki SN