- urodzony w 1973 r.

- od 2015 r. dr. hab. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

- w okresie 2015 -2018 r. członek Krajowej Rady Notarialnej IX kadencji

- w dniu 10.10.2018 r. powołany przez Prezydenta RP na stanowisko sędziego w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego.

https://www.prezydent.pl/aktualnosci/nominacje/prezydent-powolal-nowych-sedziow-sadu-najwyzszego,7562

https://www.prawo.pl/prawnicy-sady/nowi-sedziowie-sn-powolani,311895.html

- od 1.10.2019 r. Kierownik Katedry Prawa Międzynarodowego i Europejskiego w Instytucie Prawa UEK.

- w dniu 11.02.2021 r. Prezydent RP nadał mu tytuł profesora zwyczajnego

- w dniu 29.10.2022r. złożył wniosek do I Prezes SN o zawiadomienie Prezydenta RP o fakcie złożenia w dniu 17.10.2022 r. przez 30 sędziów SN oświadczenia konstytuującego odmowę orzekania z innymi sędziami tego sądu. Sprawa dotyczyła odmowy orzekania w składach przez legalnie wybranych sędziów z sędziami nieprawidłowo powołanymi. Sędzia Czubik uznał, że sędziowie, którzy podpisali o oświadczenie de facto odmawiają orzekania, a tym samym złożyli rezygnację z funkcji sędziego i należy domniemywać, iż w tym dniu wygasł ich stosunek służbowy jako sędziów SN w myśl art.36 ustawy z 8.12.2017r. o Sądzie Najwyższym.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Pawe%C5%82_Czubik

https://www.sn.pl/osadzienajwyzszym/SitePages/Nota_iknisp_czubik.aspx

https://uek.krakow.pl/artykuly/aktualnosci/prof-dr-hab-pawel-czubik-odznaczony-medalem-zaslugi-polskiego-towarzystwa-ekspertow-i-bieglych-sadowych

https://wiadomosci.onet.pl/kujawsko-pomorskie/skarga-ziobry-nie-przeszla-bo-sedzia-czubik-zostal-przeglosowany/mnrgl5j

https://niezalezna.pl/swiat/unia-europejska/zmasowana-akcja-przeciwko-wolnemu-wyborowi-sedzia-czubik-dla-niezalezna-pl-o-liscie-reyndersa/495077

https://polskieradio24.pl/artykul/3078694,bunt-w-sadzie-najwyzszym-jest-wniosek-o-wylaczenie-z-orzekania-30-sedziow

https://wpolityce.pl/polityka/608031-sedzia-sn-chcial-sie-wylaczyc-ze-sprawy-mocna-odpowiedz

https://monitorkonstytucyjny.eu/archiwa/8422

https://monitorkonstytucyjny.eu/archiwa/20980

Sądu Najwyższego

z dnia 12 stycznia 2022 r.

I NSNc 52/21

UZASADNIENIE
Skład orzekający
Przewodniczący: Sędzia SN Paweł Czubik.

Sentencja
Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa R. P. przeciwko H. P., Z. P. o zaprzeczenie ojcostwa,

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych w dniu 12 stycznia 2022 r.,

wniosku sędziego Sądu Najwyższego Grzegorza Żmija o wyłączenie go od orzekania (…) wniosek oddala.

Uzasadnienie faktyczne
Grzegorz Żmij Sędzia SN pismem złożonym do akt w dniu 20 grudnia 2021 r. zawiadomił Sąd Najwyższy zgodnie z treścią art. 51 k.p.c. o rzekomo zachodzącej podstawie Jego wyłączenia od orzekania w sprawie o sygn. akt I NSNc 52/21. Jako podstawę uzasadnionej wątpliwości co do Jego bezstronności w sprawie wskazał (…).

Uzasadnienie prawne
Sąd Najwyższy zważył, co następuje:

Wniosek podlega oddaleniu. Po pierwsze należy zauważyć, że podstawą samouznania sędziego za (…) jest art. 49 § 1 k.p.c. Przepis ten stanowi: (…)

Podstawa wnioskowanego wyłączenia, o której wspomina sędzia Żmij, nie ma żadnego, nawet mglistego związku z bezstronnością sędziego. Nie wiadomo na czym miałaby bowiem polegać Jego stronniczość jako sędziego w sprawie wobec samej możliwości złożenia skargi indywidualnej, która może być zgodnie z Konwencją złożona do każdej sprawy w każdej chwili (niezależnie od tego jaki będzie jej dalszy los w ETPCz) przez „(…) [ergo subiektywnie] (…)” przez państwo-stronę Konwencji praw w niej zawartych, przy czym prawo do złożenia takiej skargi, niezależnie od jej zasadności czy formalnej skuteczności, nie może napotykać na jakiekolwiek utrudnienia ze strony państwa-strony.

Abstrahując od faktu, że trudno wyobrazić sobie jakąkolwiek odpowiedzialność finansową grożącą Rzeczypospolitej Polskiej z tytułu samej jedynie możliwości złożenia takiej skargi (zapewne sędziemu chodziło o odpowiedzialność tego typu wynikającą z orzeczeń ETPCz wydanych w oparciu o taką skargę, tylko kwestii tej nie wyraził w sposób poprawny), należy wskazać, że problem ten dotyka teoretycznie każde orzeczenie sądowe w Polsce kończące postępowanie w sprawie, od którego nie przysługuje środek odwoławczy (zob. art. 35 Konwencji). Wydaje się, że ów notoryjny fakt nie może wywoływać jakichkolwiek sensownych wątpliwości co do bezstronności sędziowskiej. Z punktu widzenia logiki nie ma żadnych związków pomiędzy sposobem rozstrzygnięcia merytorycznego sprawy, a ewentualną możliwością złożenia skargi do ETPCz. Pewne jest tylko, że skargi takiej na orzeczenie nie będzie wówczas, gdy orzeczenie to nie zostanie wydane. Jedynym więc celem takiego typu wniosku o wyłączenie się sędziego może być (co do efektu krótkotrwałe) blokowanie wydania orzeczenia wobec np. Jego indywidualnej fobii lub niechęci do orzekania w Sądzie Najwyższym.

Składając taki wniosek sędzia stwarza wrażenie, że nie rozumie pojęcia „bezstronność” (co jest zupełnie nieprawdopodobne w przypadku sędziego Żmija, mamy bowiem do czynienia z osobą wybitnie kompetentną merytorycznie) albo też dokonuje tego typu zabiegi celem unikania orzekania lub dla przedłużania postępowań w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego – tak czy owak są to działania o nieprzejrzystym charakterze (…). Biorąc pod uwagę, że tego typu wnioski są składane przez sędziego Żmija do prawie każdej sprawy rozstrzyganej w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego z Jego udziałem (co także sprawia, że powołanie się sędziego na art. 49 k.p.c. jest niepoprawne – przepis ten mówi o podnoszonym statusie (…) w „danej sprawie”, a nie każdej sprawie i bez związku z daną sprawą, jak to ma miejsce w przypadku wniosków sędziego Grzegorza Żmija), to wywołują one swoistą wewnętrzną obstrukcję procesową, godzącą w sprawność toczących się postępowań i wizerunek izby. Wobec powyższego rzeczywiste intencje sędziego należy jednoznacznie ustalić w toku stosownego postępowania wyjaśniającego lub dyscyplinarnego – kwestię tę przedstawiam do ewentualnego rozważenia Pierwszej Prezes Sądu Najwyższego za pośrednictwem Prezes Izby Kontroli i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego.

Nadto należy zasugerować sędziemu wnioskującemu o wyłączenie, aby poważnie rozważył zasadność swojego dalszego pozostawania w stanie sędziowskim. Jeżeli bowiem podstawą mającą wpływ na Jego bezstronność są przyszłe i niepewne zdarzenia, których wystąpienie nie zależy od sposobu dokonanego przez skład sędziowski z Jego udziałem rozstrzygnięcia (na korzyść czy na niekorzyść wnoszącego sprawę), to w takiej sytuacji jest ewidentnie zaburzona logika piastowania urzędu sędziego. Gdyby jednak sędzia nie chciał orzekać w Sądzie Najwyższym, to ten cel może i powinien osiągnąć podejmując inną jednoznaczną decyzję. Póki co bowiem dziwaczne działania polegające na składaniu kłócących się z logiką wniosków o wyłączenie sędziego od orzekania, niewątpliwie celem uniknięcia albo odsunięcia w czasie merytorycznego rozstrzygnięcia spraw, sprzeniewierzają się złożonej przezeń przysiędze sędziowskiej.

W mediach

2019-01-21 (OKO.press) : Oto elita "dobrej zmiany". Lista 127 sędziów i prawników zaproszonych przez KRS na zamkniętą imprezę 2023-11-27 (Prezydent.pl) : Spotkanie Prezydenta z przedstawicielami zrzeszenia Sędziowie RP