- urodził się 1976 r.

- w 2000 r. ukończył wyższe studia prawnicze na Uniwersytecie Śląskim.

- od 28 sierpnia 2000 r. do 20 listopada 2000 r. był zatrudniony w Kancelarii Radcy Prawnego w Sosnowcu jako asystent, a w roku akademickim 2000/2001 był wykładowcą na Wydziale Psychologii i Pedagogiki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

- od 1 października 2001 r. do 30 września 2004 r. odbył aplikację sądową w okręgu Sądu Okręgowego w Katowicach. We wrześniu 2004 r. złożył egzamin sędziowski z oceną ogólną dobrą.

- 1 kwietnia 2005 r. został mianowany przez Ministra Sprawiedliwości asesorem sądowym z powierzeniem pełnienia obowiązków sędziowskich w Sądzie Rejonowym w Katowicach. W związku ze zniesieniem tego Sądu z dniem 1 kwietnia 2007 r. obowiązki te pełnił następnie do 11 lutego 2009 r. w Sądzie Rejonowym Katowice-Zachód w Katowicach. Orzekał w I Wydziale Cywilnym i XVIII Wydziale Grodzkim Sądu Rejonowego w Katowicach, a następnie w I Wydziale Cywilnym i IX Grodzkim Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach.

- 12 lutego 2009 r. postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej został powołany na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach, gdzie obowiązki orzecznicze wykonywał kolejno w I Wydziale Cywilnym, X Wydziale Wykonywania Orzeczeń, a z dniem 1 stycznia 2016 r. został przeniesiony do orzekania w VIII Wydziale Karnym

https://sip.lex.pl/akty-prawne/mp-monitor-polski/powolanie-do-pelnienia-urzedu-na-stanowisku-sedziego-17529143

- 19.12.2017 r. został powołany na stanowisko Prezesa Sądu Rejonowego w Pszczynie na okres 4 lat ( w miejsce odwołanego prezesa) gdzie od dnia 3 stycznia 2018 r. pełnił obowiązki orzecznicze, z prawem przewodniczenia w sprawach rozpoznawanych przez ten Sąd w pierwszej instancji w składzie jednego sędziego i dwóch ławników albo w składzie jednego sędziego, w ramach delegacji (decyzja Ministra Sprawiedliwości z 3.01.2018r.), a od 1 listopada 2018 r. pozostaje sędzią tego Sądu (decyzja Ministra Sprawiedliwości z 30.10.2018 r.). Początkowo obowiązki orzecznicze wykonywał w Wydziale II Karnym, a od dnia 8.01.2019 r. w Wydziale I Cywilnym.

https://noweinfo.pl/zmiana-stanowisku-prezesa-sadu/

- 1 czerwca 2019 r. został delegowany do Sądu Okręgowego w Gliwicach, z jednoczesnym powierzeniem mu funkcji Prezesa tego Sądu

- zgłosił swoją kandydaturę na wolne stanowisko sędziowskie w Sądzie Okręgowym w Katowicach ogłoszone w MP z 2018 r. poz.1041 ( był jednym z dwóch kandydatów obok sędziego Andrzeja Grzyba na dwa wakujące stanowiska )

Uzyskał pozytywną ocenę kwalifikacji zawodowych w zakresie spraw karnych z zastrzeżeniem, że rozpoznawane sprawy należały do najbardziej typowych i niezbyt skomplikowanych spraw podlegających kognicji sądu rejonowego oraz, że nie orzekał w sprawach właściwych dla sądu okręgowego, wobec czego weryfikacja sposobu procedowania oraz prawidłowości decyzji w sprawach, które z założenia charakteryzuje bardziej skomplikowany charakter jest utrudniona.

W zakresie spraw cywilnych uzyskał ocenę negatywna, przede wszystkim z powodu braku dostatecznego materiału do zbadania kwalifikacji do pełnienia stanowiska sędziego sądu okręgowego w pionie cywilnym oraz niewielkiego doświadczenia orzeczniczego w spawach cywilnych, gdyż od 2010 r. do chwili zgłoszenia na wolne stanowisko w sądzie okręgowym obowiązki orzecznicze wykonywał w pionie karnym. Zdaniem sędziego wizytatora, zaledwie pięcioletni okres pracy na stanowisku asesora i sędziego w pionie cywilnym, przypadający na pierwsze lata pracy, jest stosunkowo niewielki i nie pozwolił kandydatowi na zdobycie odpowiedniego doświadczenia zawodowego, wymaganego dla rozstrzygania spraw cywilnych wpływających do sądu okręgowego. Nadto uchybienia stwierdzone w orzeczeniach poddanych kontroli odwoławczej, w przypadkach zmiany orzeczeń i uchylenia wyroku do ponownego rozpoznania, wskazują tak na błędy proceduralne wpływające na treść wydanego orzeczenia, jak i naruszenia prawa materialnego.

-19 grudnia 2019 r. Kolegium Sądu Apelacyjnego w Katowicach negatywnie zaopiniowało kandydaturę sędziego

- 09 lipca 2020 r. uchwałą Nr. 536/2020 neoKRS pozytywnie zaopiniowała kandydaturę sędziego Poniatowskiego stwierdzając, że nie podziela wniosków wynikających ze sporządzonych ocen jego kwalifikacji. W przekonaniu członków neoKRS ,, subiektywne przekonanie sędziego wizytatora nie może bowiem rzutować w sposób bezwzględny na wyniki wszechstronnej oceny kandydatury ‘’ . Nie uwzględniono także opinii Kolegium SA w Katowicach uznając, że nie znalazła ona oparcia w zebranych w sprawie materiałach i nie została umotywowana w żaden sposób przez ten organ.

https://sip.lex.pl/akty-prawne/akty-korporacyjne/przedstawienie-wniosku-o-powolanie-do-pelnienia-urzedu-na-dwa-287634208

- 26 stycznia 2021 r. postanowieniem Prezydenta RP powołany na stanowisko sędziego Sądu Okręgowego w Katowicach

https://www.prezydent.pl/aktualnosci/nominacje/nominacje-sedziowskie-w-palacu-prezydenckim,7668

- w 2023 ubiegał się do SA na etat w Wydz. Cywilnym .

https://katowice.wyborcza.pl/katowice/7,35063,29816295,wpychanie-karnisty-od-ziobry-do-wydzialu-cywilnego-sadu-apelacyjnego.html

- 20 marzec 2024 r. Minister Sprawiedliwości wszczyna procedurę odwołania z funkcji Prezesa SO w Gliwicach

-11 kwietnia 2024 r. Kolegium SO w Gliwicach pozytywnie opiniuje wniosek Ministra

https://gliwice.wyborcza.pl/gliwice/7,95519,30873650,sedziowie-z-gliwic-nie-chca-prezesa-od-ziobry-poprosili-go.html

https://oko.press/byly-szef-neo-krs-mazur-liczy-na-ii-kadencje-popiera-go-niemal-cala-nielegalna-izba-dyscyplinarna

W mediach

2024-06-13 (MS.gov.pl) : Powołania i odwołania Prezesów oraz Wiceprezesów sądów powszechnych