Monika Rzepiejewska

Złożyła podpisy na listach: Katarzyna Chmura (2021), Łukasz Konrad Piebiak (2021) .

ur. się dnia 4 września 1976 r. w Świnoujściu

SO Szczecin, delegowana do Sądu Apelacyjnego w Poznaniu

- w 2000 r. ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu z oceną dobrą;

- w 2002 r. ukończyła studia specjalne w Centrum Studiów Europejskich im. Jeana Monneta przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika;

- aplikacja sądowa w okręgu Sądu Okręgowego w Koszalinie zakończona egzaminem sędziowskim w kwietniu 2003 r. z wynikiem dostatecznym;

- od dnia 1 czerwca 2003 r. do dnia 31 lipca 2003 r. była zatrudniona w Kancelarii Komornika Sądowego Rewiru III przy Sądzie Rejonowym w Koszalinie jako pracownik biurowy;

- od dnia 1 września 2003 r. do października 2003 r. pracowała w Grupie Energetycznej ENEA S.A. Oddział w Bydgoszczy jako specjalista d/s prawnych;

- od dnia 1 listopada 2003 r. do grudnia 2004 r. zatrudniona w Sądzie Okręgowym w Szczecinie jako asystent sędziego;

- z dniem 1 stycznia 2005 r. mianowana asesorem sądowym w Sądzie Rejonowym w Szczecinie;

- postanowieniem Prezydenta RP z dnia 16 czerwca 2018 r. powołana do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego w Sądzie Rejonowym w Szczecinie, po zniesieniu tego sądu z dniem 1 stycznia 2019 r. przeniesiona na stanowisko sędziego w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum;

- orzekała w Wydziale XII Gospodarczym, X Gospodarczym i VI Wydziale Egzekucyjnym;

- była sędzią komisarzem (vide ogłoszenie Nokazja.pl - Lokal na sprzedaż Gryfice, powiat Gryficki, województwo Zachodniopomorskie);

- z dniem 16 kwietnia 2018 r. delegowana przez Ministra Sprawiedliwości do pełnienia czynności sędziego w VIII Wydziale Gospodarczym w Sądzie Okręgowym w Szczecinie;

- zgłosiła się na wolne stanowisko sędziowskie w SO w Szczecinie ogłoszone w Monitorze Polskim z 2018 r., poz. 283;

- ocena kwalifikacji sporządzona została przez sędziego wizytatora SA w Szczecinie - Małgorzatę Gawinek - ocena pozytywna;

- Kolegium Sądu Apelacyjnego w Szczecinie w dniu 1 października 2018 r. oddało 5 głosów "wstrzymujących się, żadnych "za" i "przeciw";

- Zgromadzenie Ogólne Sędziów Apelacji Szczecińskiej dnia 5 października 2018 r. oddało na nią 3 głosy "za", 65 "przeciw" i 4 "wstrzymujące się";

- uchwała KRS z dnia 13 grudnia 2018 r. nr 633/2018 o nieprzedstawieniu jej kandydatury Prezydentowi RP o powołanie na stanowisko sędziego w SO - uzyskała 8 głosów "za", 4 głosy "przeciw", 7 " wstrzymujących się" i 1 głos nieważny;

- odwołała się od niekorzystnej uchwały pismem z dnia 3 marca 2019 r. wnosząc o ponowne rozpatrzenie jej sprawy powołując się na nowe okoliczności: w trakcie rozpoznawania jej wniosku wpłynęła informacja od Prezesa SO o skierowaniu wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego, podniosła, że sprawa ta nie została wyjaśniona, nie zapoznano jej z treścią pisma i postawionymi zarzutami, nie ustalono, czy istnieją podstawy do wszczęcia takiego postępowania oraz jaki był ewentualnie jego wynik i że, kiedy o podejrzeniu popełnienia deliktu dyscyplinarnego było poinformowane Zgromadzenie Ogólne Sądu, trudno było wnioskować, czy zostanie sporządzony wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego, zwłaszcza, że od początku października do grudnia 2018 r. nie były podejmowane żadne czynności;

- Sąd Najwyższy wyrokiem z dnia 10 czerwca 2020 r. umorzył postępowanie z jej odwołania od uchwały nr 633/2018

- pismem z dnia 3 czerwca 2019 r. ponowiła wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy wskazując, że pismem z dnia 21 maja 2019 r. Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego przy Sądzie Okręgowym w Gorzowie Wielkopolskim poinformował Prezesa SO w Szczecinie o braku podstaw do stwierdzenia uzasadnionego podejrzenia dopuszczenia się przez nią przewinienia dyscyplinarnego objętego czynnościami wyjaśniającymi;

- uchwała KRS dnia 26 lipca 2019 r. Nr 784/2019 w przedmiocie ponownego rozpatrzenia wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na jedno z piętnastu stanowisk sędziego Sądu Okręgowego w Szczecinie;

- w dniu 31 stycznia 2020 r. odwołała się od tej uchwały do Sądu Najwyższego;

- Sąd Najwyższy wyrokiem z dnia 9 grudnia 2020 r. odrzucił odwołanie od uchwały Nr 784/2019, jako wniesione po terminie;

- uchwałą z dnia 12 grudnia 2019 r. Nr 1086/2019 KRS ponownie nie przedstawiła Prezydentowi RP wniosku o powołanie jej na stanowisko sędziego w Sądzie Okręgowym w Szczecinie;

- w dniu 17 lutego 2020 r. złożyła odwołanie od powyższej uchwały do Sądu Najwyższego;

- nadto w dniu 24 lutego 2020 r. złożyła do neoKRS ponowny wniosek o rozpatrzenie jej sprawy;

- Sąd Najwyższy wyrokiem z dnia 2 grudnia 2020 oddalił jej odwołanie od uchwały KRS z dnia 12 grudnia 2019 r., Nr 1086/2019;

- w dniu 8 marca 2021 r. złożyła kolejny wniosek o ponowne rozpoznanie jej sprawy, podnosząc jednocześnie, że nie został dotychczas rozpoznany jej wniosek z dnia 4 stycznia 2020 r. o ponowne rozpatrzenie sprawy;

- dnia 12 kwietnia 2021 r. zespół członków neoKRS jednogłośnie zarekomendował KRS nieuwzględnienie jej wniosków z dnia 5 marca 2021 r. oraz z dnia 24 lutego 2020 r. o ponowne rozpoznanie sprawy zakończonej wydaniem uchwały nr 1086/2019 z dnia 12 grudnia 2019 r.;

- na posiedzeniu w dniu 29 kwietnia 2021 r. neoKRS nie podzieliła stanowiska zespołu i uznała, że zachodzą okoliczności do ponownego rozpoznania sprawy - uchwała Nr 515/2021 – rozstrzygniętej uchwałą Nr 1086/2019;

- z dniem 6 maja 2021 r. powołana przez Rzecznika Dyscyplinarnego Sądów Powszechnych do pełnienia funkcji zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego przy Sądzie Okręgowym w Szczecinie;

- na posiedzeniu w dniu 8 czerwca 2021 r. zespół członków KRS postanowił odroczyć rozpoznanie sprawy i skierował się do neoKRS o zobowiązanie Przewodniczącego Rady do zwrócenia się do Ministra Sprawiedliwości o zabezpieczenie etatu do SO w Szczecinie w związku z uwzględnieniem wniosku Moniki Rzepiejewskiej z dnia 8 marca 2021 r. o ponowne rozpoznanie sprawy;

- w dniu 22 czerwca 2021 r. KRS zaakceptowała stanowisko zespołu;

- Minister Sprawiedliwości w dniu 25 czerwca 2021 r. poinformował KRS o zabezpieczeniu etatu;

- w dniu 16 lipca 2021 r. uzyskała na posiedzeniu członków zespołu neoKRS 3 głosy „za”;

zaś na posiedzeniu neoKRS: 11 głosów "za", 7 "przeciw" i 1 "wstrzymujący się";

- uchwała neoKRS z dnia 16 lipca 2021 r., Nr 987/2021 w przedmiocie przedstawienia wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na jedno z piętnastu stanowisk sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Szczecinie;

- postanowienie Prezydenta RP z dnia 21 lutego 2022 r. o powołaniu na urząd sędziego w Sądzie Okręgowym w Szczecinie (Monitor Polski z dnia 23 maja 2022 r., poz. 500)

- nominację odebrała dnia 3 marca 2022 r. (oficjalna strona Prezydenta RP https://www.prezydent.pl>nominacje)

- orzekała w Wydziale VIII Gospodarczym;

- delegowana do Sądu Apelacyjnego w Poznaniu Wydziału I Cywilnego i Własności Intelektualnej (od listopada 2023 r. ? do maja 2024 r.

- zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do spraw aplikacji radcowskiej przy Ministrze sprawiedliwości z siedzibą w Szczecinie powołana w skład komisji jako przedstawiciel Ministra Sprawiedliwości - Dziennik Urzędowy MS z dnia 27 marca 2019 r., poz. 96 );

- zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do spraw aplikacji radcowskiej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Szczecinie powołana w jej skład jako przedstawiciel Ministra Sprawiedliwości, zastępca przewodniczącego komisji (Dziennik Urzędowy MS z dnia 19 marca 2021 r., poz. 47);

szkolenia:

- ukończyła studia podyplomowe w zakresie:

ekonomii, finansów i zarządzania w postępowaniu upadłościowym w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie z wynikiem bardzo dobrym (2009 r.),

ekonomii i prawa gospodarczego dla sędziów w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie z wynikiem dobrym ( w 2010 r.),

prawa restrukturyzacyjnego, upadłościowego i finansowego w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie z wynikiem bardzo dobrym (w 2017 r. );

- prowadziła szkolenia dla syndyków, bierze udział w szkolenia podnosząc kwalifikacje;

artykuły:

- OKO.press z dnia 27 marca 2021 r. "Lista Piebiaka. Kto poparł byłego zastępcę ministra Ziobry no nowej KRS";

- "Lista wstydu" Piebiaka. Kto poparł byłego zastępca ministra Ziobry do nowej KRS" z dnia 27 marca 2021 r. (Archiwum Osiatyńskiego https://archiwumosiatynskiego.pl);

- "Niektórzy zachodniopomorscy sędziowie też poparli Łukasza Piebiaka znanego z afery hejterskiej"-Szczecin Wyborcza .pl z dnia 29 marca 2021 r.;

- "Osobliwa upadłość. Czy sąd szczeciński sprzyja nierzetelnemu przedsiębiorcy?" (Niezależna z dnia 22 stycznia 2018 r. - https://niezalezna.pl)

objęte funkcje:

zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego przy Sądzie Apelacyjnym w Szczecinie

delegowana do orzekania do Sądu Apelacyjnego w Poznaniu