Mirosław Piotr Gdesz

Złożył podpis na liście: Anna Dalkowska (2022) .

- urodził się w 1974 r.

- od 21 kwietnia 1997 r. do 5 lipca 1998 r. był zatrudniony w Urzędzie Rejonowym w Raciborzu na stanowisku referenta.

- od 7 października 1998 r. do 15 lutego 2004 r. pracował w Urzędzie Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast, po zmianach organizacyjnych (od 1 stycznia 2004 r.) - w Ministerstwie Infrastruktury, kolejno na stanowiskach: inspektora, specjalisty i starszego specjalisty.

- w 1998 r. ukończył wyższe studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie z oceną dobrą.

- w 2000 r. ukończył Studium Integracji Europejskiej przy Krajowej Szkole Administracji Publicznej.

- z dniem 1 marca 2004 r. został mianowany referendarzem sądowym w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie. Obowiązki wykonywał w Wydziale II.

- w 2005 r., na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pt.: „Opłaty adiacenckie jako forma udziału właścicieli w kosztach realizacji lokalnej infrastruktury publicznej”, uzyskał stopień naukowy doktora nauk prawnych w zakresie prawa administracyjnego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

- z dniem 1 lipca 2005 r. został mianowany asesorem sądowym w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie. Wykonywał obowiązki w Wydziale I.

- postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 sierpnia 2009 r. został powołany do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Orzekał w Wydziale I, przy czym od 20 lipca 2010 r. pełnił funkcję p.o. Przewodniczącego tego Wydziału, a od 20 września 2010 r. do 14 czerwca 2011 r. - funkcję Przewodniczącego Wydziału.

https://www.prawo.pl/akty/m-p-2009-63-841,17570699.html

- z dniem 15 czerwca 2011 r. został delegowany do pełnienia czynności w Naczelnym Sądzie Administracyjnym i przydzielony do Biura Orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego, w którym objął stanowisko Naczelnika Wydziału I.

- z dniem 30 listopada 2012 r. został odwołany z tego stanowiska i zwolniony z pełnienia obowiązków sędziego w Biurze Orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego.

- od września 2011 r. jest delegowany do orzekania w Izbie Ogólnoadministracyjnej Naczelnego Sądu Administracyjnego, początkowo w wymiarze jednej sesji miesięcznie, od grudnia 2016 r. - w wymiarze dwóch sesji w miesiącu, a od 1 czerwca 2018 r. - w pełnym wymiarze.

- jest wykładowcą w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury w zakresie prawa administracyjnego oraz postępowania sądowo -administracyjnego (aplikacja sądowa i prokuratorska). Jest autorem i współautorem licznych publikacji, w tym komentarzy - do ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i do ustawy o gospodarce nieruchomościami.

- w dniu 16.12.2016 r. negatywnie zaopiniowany uchwałą KRS nr 823/2016 w przedmiocie przedstawienia wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego ogłoszonego w MP z 2016 r. p.641. Krajowa Rada Sądownictwa stwierdziła, że Mirosław Piotr Gdesz nie spełnia wymagania ustawowe określone w art. 7 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1066) pozostawania, od co najmniej dziesięciu lat na stanowisku sędziego.

https://sip.lex.pl/akty-prawne/akty-korporacyjne/przedstawienie-wniosku-o-powolanie-do-pelnienia-urzedu-na-dwa-287643392

- od 06.2018r. pracuje na stałej delegacji w Izbie Ogólnoadministacyjnej NSA.

- w dniu 8.11.2018 r. uchwała neoKRS nr 531/2018 w przedmiocie przedstawienia wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na dwa stanowiska sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego w Izbie Ogólnoadministracyjnej ogłoszone w MP z 2018r. p.14.

Dokonując analizy kandydatury Pana Mirosława Piotra Gdesza neoKRS wziął pod uwagę fakt niespełnienia przez kandydującego sędziego warunku formalnego w postaci dziesięcioletniego stażu, o którym mowa w art. 6 § 1 pkt 7 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2107; dalej: "ustawa ustrojowa"). Uznał jednak, że kandydaturę tę należy ocenić z uwzględnieniem "wyjątkowego przypadku" w rozumieniu art. 6 § 3 w związku z art. 7 § 2 ustawy ustrojowej. Na pana Mirosława Piotra Gdesza oddano 7 głosów "za" i 2 głosy "przeciw", przy 8 głosach "wstrzymujących się", w rezultacie czego nie uzyskał wymaganej bezwzględnej większości głosów i neoKRS nie przedstawiła sędziego Mirosława Piotra Gdesza Prezydentowi RP.

https://sip.lex.pl/akty-prawne/akty-korporacyjne/przedstawienie-wniosku-o-powolanie-do-pelnienia-urzedu-na-dwa-287627459

- w dniu 14.05.2021r. uchwała neoKRS nr 546/2021 w przedmiocie przedstawienia wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na trzy stanowiska sędziego NSA w Izbie Ogólnoadministracyjnej ogłoszone w MP z 2020r. poz.842. Na pana Pana Mirosława Piotra Gdesza oddano 7 głosów „za”, 2 głosy „przeciw”, przy 8 głosach „wstrzymujących się”, w rezultacie czego nie uzyskał wymaganej bezwzględnej większości głosów i NeoKRS nie przedstawiła jego kandydatury Prezydentowi RP.

- w dniu 30.11.2021 r. uchwała neoKRS nr 1578/2021 w przedmiocie przedstawienia wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na dwa stanowiska sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego - w Izbie Ogólnoadministracyjnej, ogłoszone w Monitorze Polskim z 2021 r., poz. 328. Na pana Mirosława Piotra Gdesza oddano 6 głosów „za”, nie oddając głosów „przeciw”, przy 11 głosach „wstrzymujących się” (przy udziale 17 osób), w rezultacie czego nie uzyskał wymaganej bezwzględnej większości głosów i neoKRS nie przedstawiła jego kandydatury Prezydentowi RP

- sędzia WSA w Warszawie Mirosław Piotr Gdesz jest autorem wielu publikacji z zakresu prawa własności i podziału nieruchomości.