Mariusz Witkowski

Kandydował w roku 2018.

urodził się dnia 17 kwietnia 1977 r.

1 lutego 2005 r. został mianowany asesorem sądowym w Sądzie Rejonowym w Jaworznie.

9 grudnia 2008 r. został powołany do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego w Jaworznie. Orzekał w wydziale cywilnym. Z dniem 1 czerwca 2009 r. został przeniesiony na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach w którym orzekał w I Wydziale Cywilnym.

10 listopada 2017 r. został powołany do pełnienia funkcji Prezesa Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich na okres czterech
łat, a z dniem 21 grudnia 2017 r. został przeniesiony na stanowisko sędziego tego Sądu. Orzekał w III Wydziale Rodzinnym i Nieletnich, pełniąc od dnia 1 lutego 2018 r. funkcję Przewodniczącego tego Wydziału. Jednocześnie od dnia 9 listopada 2018 r. pełnił funkcję sędziego wizytującego zakłady dla nieletnich, szpitale psychiatryczne i domy pomocy społecznej położone w obszarze właściwości Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich.
Od dnia 6 lipca 2020 r. delegowany przez Ministra Sprawiedliwości do pełnienia czynności sędziego w XVII Wydziale Cywilnym Rodzinnym Sądu Okręgowego w Katowicach. Z uwagi na delegowanie do Sądu Okręgowego
w Katowicach złożył rezygnację z pełnienia funkcji Przewodniczącego III Wydziału
Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich oraz z funkcji sędziego wizytującego zakłady dla nieletnich, szpitale psychiatryczne i domy pomocy społecznej położone w obszarze właściwości tego Sądu.

8 września 2022 r. został powołany do pełnienia funkcji zastępcy rzecznika dyscyplinarnego przy Sądzie Okręgowym w Katowicach na czteroletnią kadencję. Ponadto prowadził zajęcia dydaktyczne w Wyższej
Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej oraz w Wyższej Szkole Zarządzania i Marketingu w Sosnowcu, a także zajęcia w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury w ramach aplikacji sędziowskiej.

22 sierpnia 2019 r. został powołany do pełnienia funkcji Komisarza Wyborczego w Katowicach III na okres 5 lat.

W 2019 r. oraz w 2021 r. wchodził w skład Komisji Egzaminacyjnej do spraw aplikacji notarialnej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą
w Katowicach. '

jeden kandydat na jedno wolne stanowisko w Sądzie Okręgowym

z uchwały neokrs z dnia 22 sierpnia 2019 r.

od 22 marca 2017 r. członek Komisji Egzaminacyjnej do spraw aplikacji adwokackiej Ministrze Sprawiedliwości z siedziba, w Katowicach.

Na Kongresie Prawników Polskich w 2017 r. wzywał sędziów do przeproszenia za skazanie ks. Franciszka Blachnickiego.
Podczas ogólnopolskiej konferencji Sędzia a Konstytucja w 2017 r. sprzeciwia! się propagowaniu rozproszonej kontroli zgodności prawa z Konstytucją RP wskazując, iż w tym zakresie kompetencje posiada Trybunał Konstytucyjny.

ze zgłoszenia kandydata do neokrs

Sąd Okręgowy w Katowicach sędzia

OGŁOSZENIE KONKURSU Monitor Polski 2022 poz. 490

UCHWAŁA NEOKRS z dnia 22 sierpnia 2019 r. , z dnia 2022-11-22

WRĘCZENIE NOMINACJI Dnia 2023-03-02

*

W 2023 r. zgłosił się na jedno wolne stanowisko sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Katowicach, ogłoszone w Monitorze Polskim z 2023 r. pod poz. 306,

sporządzający oceny kandydata wizytatorzy

- neosędzia Katarzyna Żymełka - sędzia wizytator do spraw gospodarczych Sądu Apelacyjnego w Katowicach uznała, że

"Krótki okres pracy na stanowisku sędziego sądu okręgowego, przy ograniczonym wpływie spraw, brak doświadczenia zawodowego w sprawach gospodarczych, a także dostrzeżone uchybienia w losowo wybranych sprawach i ich jakość nie pozwalają - zdaniem sędzi wizytator - sądzić, aby opiniowany nabył w tym czasie takie kompetencje, które uprawniałyby do awansu do sądu wyższego rzędu. Kandydat nie miał
bowiem możliwości, aby zdobyć odpowiednie kwalifikacje oraz nabyć doświadczenie niezbędne w prowadzeniu najtrudniejszych spraw, które bardzo często rozpoznawane są w sądzie apelacyjnym, w którym zresztą do tej pory nie orzekał w ramach delegacji. Zdaniem sędzi wizytator skłania to do uznania, że opiniowany nie posiada doświadczenia wymaganego do objęcia stanowiska i do wyrażenia negatywnej oceny wniosku Pana Mariusza Wojciecha Witkowskiego o powołanie go na stanowisko sędziego sądu apelacyjnego."

- Anna Bohdziewicz - sędzia wizytator do spraw cywilnych Sądu Apelacyjnego
w Katowicach uznała, że

"Dostrzeżone uchybienia w sposobie konstruowania postanowień dowodowych świadczą o braku dbałości w stosowaniu przepisów postępowania cywilnego, ale także braku głębszej refleksji nad rozróżnieniem celu postępowania dowodowego, przedmiotu dowodu, różnicy między
faktami a ocenami prawnymi. Zastrzeżenia budzi również sposób konstruowania uzasadnień wyroków. W ocenie sędzi wizytator przede wszystkim należy zwrócić uwagę, że kandydat nie ma doświadczenia w orzekaniu w sprawach, w których sąd apelacyjny rozpoznaje apelacje
od wyroków sądu okręgowego - za wyjątkiem spraw o rozwód (sprawy o rozwód nie należą do spraw skomplikowanych pod względem prawnym a ich trudność wynika raczej z konieczności orzekania o trudnych życiowo sprawach rodzinnych). Z tej przyczyny niewątpliwym atutem byłby dłuższy staż pracy pozwalający na nabycie doświadczenia w rozstrzyganiu tego rodzaju spraw, a którym to stażem opiniowany się nie legitymuje.
Zaprezentowane ustalenia i sformułowane oceny nie zezwalają na pozytywną ocenę kandydatury Pana Mariusza Wojciecha Witkowskiego ubiegającego się o stanowisko sędziego sądu apelacyjnego."

Kolegium Sądu Apelacyjnego w Katowicach na posiedzeniu w dniu 21 sierpnia 2023 r. negatywnie zaopiniowało kandydaturę Pana Mariusza Wojciecha Witkowskiego - oddając 1 głos „za” z mocą poparcia 5/54 punktu, przy 7 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się”. Kandydat nie uzyskał zatem poparcia tego gremium.

Mimo tego neokrs rekomendowała kandydaturę sędziego do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Katowicach uzasadniając swe stanowisko następująco:

"W ocenie Krajowej Rady Sądownictwa Pan Mariusz Wojciech Witkowski posiada wysokie kwalifikacje merytoryczne oraz doświadczenie zawodowe, a także wszechstronną, stale pogłębianą wiedzę prawniczą, którą umiejętnie wykorzystuje w praktyce zawodowej, dające rękojmię należytego wykonywania obowiązków orzeczniczych na stanowisku sędziego
sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Katowicach. O przedstawieniu Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej Pana Mariusza Wojciecha
Witkowskiego zadecydował całokształt okoliczności sprawy, a w szczególności dotychczasowe doświadczenie orzecznicze, doświadczenie w pełnieniu funkcji administracyjnych w sądzie, podnoszenie kwalifikacji zawodowych, a także doświadczenie dydaktyczne i autorstwo kilku publikacji."

W mediach

2017-05-25 (Radio eM) : Mariusz Witkowski: nie wszyscy na Kongresie Prawników Polskich buczeli 2017-11-12 (monitorkonstytucyjny) : Czystka wśród prezesów śląskich sądów. Czym zasłużył sobie na awans sędzia Witkowski? 2018-02-27 (Wp.pl) : Kandydat do KRS zaskoczył. Rozdawał Pismo Święte podczas spotkania 2018-02-27 (lexso.org.pl) : Wysłuchanie publiczne kandydatów do KRS 2020-03-26 : Prezes sądu zarządził przerwę na modlitwę. Przełożeni: nic nie wiedzieliśmy, co najmniej nietypowe 2021-03-18 (wyborcza.pl Katowice) : Sędzia z zerowym poparciem kolegium awansował do sądu wyższej instancji. "Jest rycerzem Ziobry" 2024-02-23 (TVN24) : Sędziowie nie chcą "rycerza Ziobry", piszą do prezydenta Dudy. "Niewyobrażalne"