- urodził się w 1975 r.

- w 1998 r. ukończył wyższe studia prawnicze na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Filii w Rzeszowie

-w latach 2001-2003odbył etatową aplikację sądową w okręgu Sądu Okręgowego w Zamościu

- w 2003 r. złożył egzamin sędziowski z wynikiem ogólnym dobrym

- 3 listopada 2003 r. został mianowany asesorem sądowym w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie. Początkowo powierzone obowiązki orzecznicze wykonywał w XI Wydziale Grodzkim a od 31 grudnia 2004 r. pełnił funkcję Przewodniczącego XII Wydziału Grodzkiego tego Sądu

- 4 października 2007 r. postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej został powołany do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

https://sip.lex.pl/akty-prawne/mp-monitor-polski/powolanie-do-pelnienia-urzedu-na-stanowisku-sedziego-17385514

- 21 stycznia 2008 r. został przeniesiony na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego w Piasecznie. Początkowo orzekał w II Wydziale Karnym a od 2013 r. pełnił funkcję Kierownika Sekcji ds. Wykonywania Orzeczeń Karnych w tym Wydziale

- 19 września 2016 r. został delegowany do pełnienia czynności administracyjnych w Ministerstwie Sprawiedliwości. Do 28 marca 2017 r. pełnił obowiązki głównego specjalisty w Departamencie Sądów, Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości, a następnie w Departamencie Nadzoru Administracyjnego. Od 23 lipca 2018 r. pełnił obowiązki Naczelnika Wydziału do Spraw Usprawnienia Sądów Powszechnych w Departamencie Nadzoru Administracyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości

- zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 czerwca 2017 r. został powołany w skład Zespołu do spraw zapobiegania przestępstwom wynikającym z nienawiści religijnej i rasowej (Dz.Urz.MS.2017.164)

- zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 lipca 2017 r. powołany w skład Zespołu do opracowania projektu zmian przepisów prawa karnego wykonawczego (D. Urz. MS.2017.169)

- zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 lipca 2018 r. powołany w skład Zespołu do spraw poprawy ściągalności należności Funduszu Sprawiedliwości (D.Urz.MS.2018.210)

- zgłosił swoją kandydaturę na wolne stanowisko sędziowskie w Sądzie Okręgowym w Siedlcach ogłoszone w MP z 2019 r poz.578

- ocenę kwalifikacji Pana Marka Korczyńskiego sporządziła Pani SSO Mariola Krajewska-Sińczuk - sędzia wizytator ds. karnych Sądu Okręgowego w Siedlcach, która uznała, że kandydat prezentuje poziom wiedzy prawniczej z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego, który wymagany jest na stanowisku sędziego sądu okręgowego. Zdaniem sędziego wizytatora ocenę pracy kandydata obniżają uchybienia stwierdzone przez sąd okręgowy w sprawach, w których wyroki zostały uchylone, bądź zmienione w wyniku kontroli instancyjnej, jak też uchybienia dostrzeżone przez nią w analizowanych sprawach. Żadne z nich nie miało charakteru rażącego Pomimo występowania omówionych uchybień, sędzia wizytator stwierdziła, że Marek Korczyński zasługuje na powołanie na stanowisko sędziego Sądu Okręgowego w Siedlcach. Pozytywną opinię o kandydacie przedstawił również Dyrektor Departamentu Nadzoru Administracyjnego w Ministerstwie Sprawiedliwości.

- 29 stycznia 2020 r. Kolegium Sądu Apelacyjnego w Lublinie na posiedzeniu podjęło uchwałę o odstąpieniu od opiniowania kandydatów na wolne stanowiska sędziowskie w Sądzie Okręgowym w Siedlcach

- 31 stycznia 2020 r. Zgromadzenie Ogólne Sędziów Apelacji Lubelskiej podjęło uchwałę o odroczeniu posiedzenia w sprawie opiniowania kandydatów na wolne stanowiska sędziowskie

- 12 marca 2020 r. uchwałą Nr. 410/2020 neoKRS podjął decyzję o przedstawieniu Prezydentowi RP wniosku o powołanie Marka Korczyńskiego do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Siedlcach, mimo że w dniu 9 marca 2020 r. zespół członków neoKRS przyjął stanowisko o nierekomendowaniu w/w do powołania na wyższe stanowisko sędziowskie

( patrz uchwała nr 410/2020 neoKRS z dnia 12 marca 2020 r. w przedmiocie przedstawienia wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Siedlcach, ogłoszonym w Monitorze Polskim z 2019 r., poz. 578)

- 30 lipca 2020 r. postanowieniem Prezydenta RP powołany na stanowisko sędziego Sadu Okręgowego w Siedlcach

https://www.prezydent.pl/aktualnosci/nominacje/nominacje-sedziowskie-w-palacu-prezydenckim,7651

https://oko.press/sedzia-od-zolnierzy-wykletych-idzie-do-neo-krs-popieraja-ja-beneficjenci-reform-ziobry