ur. się 13 lipca w 1978 r. w Przemyślu;

- studia prawnicze na UŚ ukończył w 2002 r. z oceną bardzo dobrą;

-- z dniem 1 października 2003 r. mianowany aplikantem sądowym pozaetatowym w okręgu SO w Rzeszowie;

-- z dniem 15 listopada 2004 r. mianowany aplikantem etatowym;

- aplikacja sędziowska w okręgu SO w Rzeszowie zakończona egzaminem we wrześniu 2006 r. z oceną łączną bardzo dobrą;

- od dnia 2 października 2006 r. do dnia 31 marca 2007 r. asystent sędziego w SR w Rzeszowie;

- decyzją Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2007 r. mianowany z dniem 1 kwietnia 2007 r. referendarzem sądowym w SR w Rzeszowie - w Wydziale VII Ksiąg Wieczystych, a następnie w Wydziale I Cywilnym Sekcji d/s egzekucyjnych;

- Uchwałą Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego nadano mu stopień doktora nauk prawnych w dyscyplinie prawo ( tytuł pracy doktorskiej: "Prawo karne a narażenie życia i zdrowia ludzkiego na niebezpieczeństwo");

- uchwała KRS z dnia 17 kwietnia 2015 r. nr 610/2015 w przedmiocie przedstawienia wniosku o powołanie do pełnienia obowiązków sędziego Sądu Rejonowego w Przemyślu, ogłoszonym w Monitorze Polskim z 2014 r., poz. 76; głosów "za" 16, "przeciw" 0 i "wstrzymujących się" 0 - Sklep LEX https://sip.lex.pl z 2015;

- kolegium SO w Przemyślu przyznało mu 27 punktów na 48 możliwych;

- Zgromadzenie Ogólne Sędziów okręgu przemyskiego: 8 głosów "za", 31 "przeciw";

- postanowieniem Prezydenta RP z dnia 16 lipca 2015 r. (Monitor Polski z 2015 r,. poz. 800) powołany do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego SR w Przemyślu;

- nominacja wręczona 30 lipca 2015 r. - Kwartalnik KRS nr 4(29) z 2015 r. str. 49 poz. 25;

- orzekał w Wydziale I Cywilnym;

- z dniem 1 lutego 2018 r. przeniesiony - na własny wniosek- na stanowisko sędziego w SR w Rzeszowie, orzekał w Wydziale I Cywilnym;

- zgłosił się na wolne stanowisko sędziego SO w Rzeszowie ogłoszone w Monitorze Polskim z 2019 r., poz. 783;

- uchwała nr 498/2020 neoKRS z dnia 19 czerwca 2020 r. o nieprzedstawieniu Prezydentowi jego kandydatury na stanowisko sędziego Sądu Okręgowego w Rzeszowie, otrzymał 5 głosów "za", 1 "przeciw" i 12 "wstrzymujących się", opinię kwalifikacji sporządził sędzia SR w Rzeszowie Marcin Berezowski- opinia pozytywna;

- zgłosił się do orzekania w ramach delegacji w Wydziale I i V Cywilnym SO w Rzeszowie - pozytywna opinia Kolegium Sądu Okręgowego w Rzeszowie, https://www.rzeszow.so.gov.pl) z dnia 8 lutego 2021 r. - protokół kolegium SO w Rzeszowie;

- ponownie zgłosił się na wolne stanowisko w Sądzie Okręgowym ogłoszone w Monitorze Polskim z 2021 r., poz. 131;

- ocenę kwalifikacji sporządził sędzia SO w Rzeszowie Witold Benicki - ocena pozytywna;

- Kolegium SO w Rzeszowie na posiedzeniu w dniu 2 czerwca 2021 r. oddało 6 głosów "za" żadnych przeciw i wstrzymujących się;

- w neoKRS w dniu 8 wrzenia 2021 r. otrzymał 18 głosów "za", 1 głos "wstrzymujący się", "przeciw" 0 - BIP KRS;

- uchwała nr 1187/2021 neoKRS z dnia 8 września 2021 r. w przedmiocie przedstawienia wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego SO w Rzeszowie;

- postanowienie Prezydenta RP z dnia 24 lutego 2022 r. o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Okręgowego w Rzeszowie - Monitor Polski z dnia 23 maja 2022 r. poz. 501;

- dnia 8 marca 2022 r. wręczenie nominacji na sędziego SO - oficjalna strona Prezydenta hhttps://t.prezydent.pl>nominacje);

Przewodniczący Okręgowej Komisji Wyborczej w Rzeszowie w 2019 r., Komisarz Wyborczy w Rzeszowie I ( Informacja OKW z dnia 26 sierpnia 2019 r. - BIP, również do Parlamentu europejskiego BIP Urzędu Gminy Dębica);

- wykładowca w KSzSiP, zajęcia w OIRP i ORA w Rzeszowie - vide oświadczenie majątkowe za 2021 r. z dnia 5 kwietnia 2022 r.- SO Rzeszów- BIP SA w Rzeszowie;

- Uchwała PKW z dnia 26 marca 2018 r. o powołaniu na Komisarza Wyborczego w Rzeszowie na 5 lat;

-autor kilku publikacji z zakresu prawa;

- prowadził zajęcia dydaktyczne ze studentami na kierunkach prawa i administracji w Wyższej Szkle Prawa i Administracji Rzeszów-Przemyśl w latach 2014-2018 z zakresu prawa karnego materialnego;

- wystąpił na ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. "Instytucja Prezydenta w Polsce (1922-2022). W stulecie śmierci pierwszego Prezydenta RP Gabriela Narutowicza" zorganizowanej przez Instytut De Republika - wystąpienie: Ślubowanie sędziowskie przed Prezydentem RP-aspekt emblematyczny i materialny;

- powołany przez PKW na komisarza wyborczego w Rzeszowie- oko.press z dnia 3 kwietnia 2023 r.: Wyborów będą pilnować: prezesi sądów od Ziobry, zwolennicy Piebiaka i neosedziowie", Rzeczpospolita z 4 kwietnia 2023 r. "Ludzie Ziobry przypilnują wyborów? Kogo PKW powołała na kmisarza wyborczego";

- zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 stycznia 2023 r. powołany w skład komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu sędziowskiego jako specjalista z prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego - Dz. Urz. MS z 2023 r., poz. 3;

- zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 września 2023 r. powołany w skład komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na aplikację sędziowską i prokuratorską w 2023 r. Dz.Urz. MS z dnia 21 września 2023 r . poz. 182 - jako specjalista prawa prywatnego, obejmującego prawo cywilne materialne wraz z prawem rodzinnym i opiekuńczym, postępowanie cywilne, prawo pracy oraz prawo spółek handlowych:

- brał udział w posiedzeniu Wojewódzkiego Zespołu d/s Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie dnia 4 czerwca 2018 r.(bip Podkarpacki Urząd Wojewódzki).

W mediach

2023-04-23 (OKO.press) : Wyborów będą pilnować: prezesi sądów od Ziobry, zwolennicy Piebiaka i neo-sędziowie - powierzenie funkcji Komisarza Wyborczego.