Łukasz Oliwa

Złożył podpisy na listach: Katarzyna Chmura (2021), Rafał Puchalski (2022) .

ur. się w 1981 r. w Rzeszowie

SO w Rzeszowie

- w 2005 r. ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Rzeszowskim z oceną bardzo dobrą;

- w 2006 r. pracował jako asystent radcy prawnego w firmie prawniczej w Rzeszowie;

- w 2008 r. ukończył aplikację sędziowską z oceną dobrą plus;

- w latach 2008-2011 był asystentem sędziego w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie;

- od dnia 19 marca 2012 r. referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Gliwicach;

- postanowieniem Prezydenta z dnia 13 marca 2012 r. powołany na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego Żarach ( Monitor Polski z dnia 18 kwietnia 2012 r., poz. 240);

- z dniem 1 czerwca 2018 r. przeniesiony na stanowisko sędziego w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie;

- orzekał w Wydziale XI Cywilnym;

- od dnia 31 lipca 2019 r. do dnia 31 marca 2021 r. był zastępcą Przewodniczcego Wydziału, zaś od dnia 1 kwietnia 2021 r. Przewodniczącym Wydziału;

- zgłosił się na wolne stanowisko sędziowskie w SO w Rzeszowie ogłoszone w Monitorze Polskim z 2021 r., poz. 725;

- ocenę kwalifikacji sporządziła sędzia SO w Rzeszowie Brygida Gradkowska-Ferenc-ocena bardzo dobra;

- Kolegium Sądu Okręgowego w Rzeszowie w dniu 8 grudnia 2021 r. nie poparło jego kandydatury: 1 głos "za", 1 głos "przeciw" i 3 głosy "wstrzymujące się" (vide Protokół z posiedzenia Kolegium Sąd Okręgowy w Rzeszowie https://www.rzeszow.so.gov.pl);

- na posiedzeniu w dniu 17 stycznia 2022 r. zespół opiniujący KRS udzielił mu pełnego poparcia: 4 głosy "za";

- na posiedzeniu neoKRS w dniu 20 stycznia 2022 r. otrzymał 17 głosów "za", żadnych "przeciw" i "wstrzymujących się";

- uchwała neoKRS z dnia 20 stycznia 2022 r. w przedmiocie przedstawienia Prezydentowi RP wniosku o powołanie go do pełnienia urzędu sędziego w Sądzie Okręgowym w Rzeszowie;

- postanowieniem Prezydenta RP z dnia 31 maja 2022 r. powołany do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego w Sądu Okręgowego w Rzeszowie (Monitor Polski z dnia 8 sierpnia 2022 r., poz. 750);

- orzeka w Wydziale I Cywilnym;

na stronie SO informacja, że jest przewodniczacym Wydziału IV Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (?)