Krzysztof Braciszewicz

Złożył podpis na liście: Katarzyna Chmura (2021) .

- w 2004 r. ukończył studia prawnicze na UG z oceną bardzo dobrą;

-od lipca do września 2004 r. był zatrudniony jako asystent d/s prawnych w "BEST"S.A.w Gdyni;

-lata 2004-2007 aplikacja sądowa etatowa w okręgu Sądu Okręgowego w Gdańsku;

-2007 r. egzamin sędziowski z notą dobry plus;

-od listopada do grudnia 2007 r. pracował jako sekretarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Gdyni;

- od dnia 1 stycznia 2008 r. mianowany referendarzem sądowym w SR w Gdyni - w Wydziale IV Ksiąg Wieczystych;

-postanowieniem Prezydenta RP z dnia 22 listopada 2010 r. powołany na stanowisko sędziego w SR w Wejherowie - orzekał w Wydziale I Cywilnym;

- decyzją MS z dnia 6 lutego 2018 r. delegowany do pełnienia obowiązków sędziego w SO w Gdańsku na okres od dnia 15 lutego 2018 r. do dnia 14 sierpnia 2018 r.; delegacje były kolejno przedłużane; orzekał w Wydziale I Cywilnym, zaś od dnia 1 maja 2018 r. w Wydziale XV Cywilnym SO;

UCHWAŁA NR 324/2020 neokrs z dnia 21 lutego 2020 r. rekomendująca do SO w Gdańsku - z 8 kandydatów na 2 miejsca 4-ch się wycofało.

Kolegium Sądu Apelacyjnego w Gdańsku uchwałą nr 153/2019 z dnia 2 grudnia 2019 r., po zapoznaniu się z treścią wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 19 listopada 2019 r. w połączonych sprawach C-585/18, C-624/18 i C-625/18, wstrzymało się z opiniowaniem kandydatów na wolne stanowiska sędziowskie.
Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Apelacji Gdańskiej uchwałą nr 1 z 7 grudnia 2019 r., po zapoznaniu się z treścią wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 19 listopada 2019 r. w połączonych sprawach C-585/18, C-624/18 i C-625/18 oraz wyroku Sądu Najwyższego Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z 5 grudnia 2019 r. w sprawie
o sygnaturze III PO 7/18, wstrzymało się z opiniowaniem kandydatów na stanowiska sędziów sądów Apelacji Gdańskiej do czasu wykonania przez władzę ustawodawczą przywołanych wyroków Trybunału Sprawiedliwości i Sądu Najwyższego, w tym zwłaszcza ustawowego ukształtowania pozycji Krajowej Rady Sądownictwa w sposób gwarantujący wypełnianie jej konstytucyjnej roli stania na straży niezawisłości sędziów i niezależności sądów oraz jej powołania w nowym składzie.

-postanowieniem Prezydenta RP z dnia 16 lipca 2020 r. powołany do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego SO w Gdańsku (nominację odebrał dnia 31 lipca 2020 r. );

M.P.2020.89
M.P.2020.89

UCHWAŁA NR 588/2023 neokrs z dnia 4 lipca 2023 r. - jeden kandydat na jedno miejsce

- postanowieniem Prezydenta RP z dnia 4 września 2023 r. powołany do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Apelacyjnego w Gdańsku (M.Pol. z dnia 15 grudnia 2023 r., poz. 1404 );

M.P.2023.1404
M.P.2023.1404

- od dnia 17 października 2023 r. sędzia SA w Gdańsku

źródła: uchwała neo-KRS z dnia 4 lipca 2023 r. w przedmiocie przedstawienia wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Apelacyjnego w Gdańsku, ogłoszonym w MP z 2022 r., poz. 1073

oficjalna strona Prezydenta RP (https://www.prezydent.pl

działalność dydaktyczna: w latach 2012-2017 prowadził zajęcia dydaktyczne z zakresu prawa rodzinnego i spadkowego w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni;

źródła: uchwała neo-KRS z dnia 21 lutego 2020 r. w przedmiocie przedstawienia wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sadu okręgowego w SO w Gdańsku ogłoszone w Monitorze Polskim z 2019 r., poz. 227;

uchwała neo-KRS z dnia 4 lipca 2023 r. w przedmiocie przedstawienia wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Apelacyjnego w Gdańsku ogłoszonym w Monitorze Polskim z 2022 r., poz. 1073

strona BIP Sądu Okręgowego w Gdańsku