Katarzyna Gawełko-Bazan

Złożyła podpis na liście: Anna Dalkowska (2022) .

- urodzona w 1980 r.

- w 2004 r. ukończyła wyższe studia prawnicze na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach z oceną bardzo dobrą,

- we wrześniu 2007 r. po odbyciu aplikacji sądowej w okręgu Sądu Okręgowego w Rzeszowie, złożyła egzamin sędziowski z wynikiem ogólnym bardzo dobrym plus

- z dniem 23 października 2007 r. została mianowana asesorem sądowym w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie. Powierzone czynności orzecznicze wykonywała w I Wydziale Cywilnym.

- postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 lipca 2009 r. została powołana do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego w Rzeszowie.

- w SR w Rzeszowie orzekała w: V Wydziale Gospodarczym, I Wydziale Cywilnym, IV Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych oraz XI Wydziale Cywilnym, przy czym od 17 maja 2017 r. 31 lipca 2018 r. pełniła obowiązki Przewodniczącej tego Wydziału

- od 16 lipca 2018 r. delegowana do pełnienia czynności administracyjnych w Ministerstwie Sprawiedliwości. Obowiązki pełniła w Departamencie Wykonywania Orzeczeń i Probacji, w Wydziale Analiz i Koordynacji Departamentu Kadr i Organizacji Sądów Powszechnych i Wojskowych oraz w Wydziale Europejskiego Prawa Cywilnego Departamentu Prawa Europejskiego

- od 1 października 2004 r. do 30 września 2008 r. była zatrudniona na Uniwersytecie Rzeszowskim na stanowisku asystenta. W 2005 r. ukończyła dwuletnie anglojęzyczne studia z zakresu Prawa Angielskiego i Prawa Unii Europejskiej.

- uchwałą Rady Zamiejscowego Wydziału Prawa i Administracji w Rzeszowie Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Przemyślu z dnia 3 marca 2016 r. uzyskała stopień naukowy doktora nauk prawnych. 

- zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 września 2020 r. powołana w skład Komisji Egzaminacyjnej Nr 2 do spraw aplikacji notarialnej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Warszawie

- w dniu 7.09.2020 r. zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską w 2020r./została powołana na członka komisji.

Załącznik PDF

Dz.Urz.MS.2020.217 z dnia 2020.09.08

Dz.Urz.MS.2020.217 z dnia 2020.09.08

- zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 października 2020 r. powołana jako przewodnicząca zespołu nr 2 nadzorującego przebieg testu w konkursie na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską w 2020 roku

- w dniu 13.10.2021 roku nie uzyskała poparcia uchwałą neoKRS nr 1362/2021w przedmiocie przedstawienia wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na siedem stanowisk sędziego Sądu Najwyższego w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, ogłoszonych w Monitorze Polskim z 2021 r. poz. 392

https://sip.lex.pl/akty-prawne/akty-korporacyjne/przedstawienie-wniosku-o-powolanie-do-pelnienia-urzedu-na-siedem-290167875

https://oko.press/nowa-krs-awansuje-do-sn-prawnika-gazety-polskiej

https://oko.press/wielki-desant-na-sady-rodzin-nominatow

- w dniu 2.03.2023 r. nie uzyskała poparcia uchwałą nr 136/2023 NeoKRS w przedmiocie przedstawienia wniosku do pełnienia urzędu sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Krośnie ogłoszonym w MP z 2022r. poz.845.W uchwale przedstawiono na to stanowisko sędziego Krzysztofa Kuklę oraz W głosowaniu na kolegium SO w Krośnie uzyskała 1 głos za, 7 głosów przeciw i 2 głosy wstrzymujące się. W neoKRSw głosowaniu uzyskała 1 głos za, 12 głosów wstrzymujących się, co oznacza, że jej kandydatura nie uzyskała większości.

- zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 marca 2023 r. powołana w skład Komisji Egzaminacyjnej do spraw aplikacji adwokackiej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Rzeszowie (D. Urzędowy MS z dnia 16 marca 2023 r. Poz. 53)