-urodziła się w 1970 r. w Opolu Lubelskim

-1994 r. ukończyła wyższe studia prawnicze na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

-we wrześniu 1996 r, po odbyciu aplikacji sądowej, złożyła egzamin sędziowski

- od 1 października 1996 r. do 17 września 1998 r. była zatrudniona na stanowisku asesora sądowego w Sądzie Rejonowym Żyrardowie

- 18 września 1998 r postanowieniem Prezydenta R. P, została powołana do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego w Żyrardowie

https://www.prezydent.pl/archiwalne-aktualnosci/aktualnosci-rok-2000-i-starsze/nominacje-sedziowskie,32612,archive

- 1 grudnia 1998 r. została - na własny wniosek - przeniesiona na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego w Skierniewicach

https://skierniewice.sr.gov.pl/print.php?p=m&idg=mg,61

- od 15 lutego 2006 r. delegowana do pracy w Ministerstwie Sprawiedliwości, w którym zajmowała kolejno stanowiska: głównego specjalisty, koordynatora zespołu, a następnie Naczelnika Wydziału do spraw Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Departamencie Sądów, Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości, przy czym od 29 marca 2017 r. pełniła dodatkowo czynności administracyjne w Departamencie Kadr i Organizacji Sądów Powszechnych i Wojskowych wykonując jednocześnie obowiązki naczelnika wydziału.

-od marca 2007 r. do 22 stycznia 2009 r. była delegowana, w wymiarze jednej sesji w miesiącu, do pełnienia obowiązków sędziego Sądu Okręgowego w Warszawie.

- 26 czerwca 2015 r. uchwałą Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pt.: "Odpowiedzialność dyscyplinarna sędziów sądów powszechnych w prawie polskim" uzyskała stopień naukowy doktora nauk prawnych

- zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 marca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw analizy i oceny możliwości poszerzenia zakresu udziału czynnika społecznego w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości, powołana w skład zespołu (D. Urz. MS z dnia 11.03.2019 r. poz. 58)

- zgłosiła swoją kandydaturę na wolne stanowisko sędziowskie w Sądzie Okręgowym w łodzi ogłoszone w MP z 2019 r. poz.479

- ocenę kwalifikacji Katarzyny Joanny Ceglarskiej-Piłat sporządziła wizytator do spraw karnych Pani Izabela Dercz - sędzia Sądu Apelacyjnego w Łodzi, która stwierdziła, że analiza akt spraw sądowych, w których opiniowana była sprawozdawcą oraz akt spraw administracyjnych, w których była referentem lub nadzorowała ich prowadzenie w okresie pracy w MS świadczy o wysokiej jakości orzeczniczej jej pracy. W ocenie sędziego wizytatora dane wynikające z akt osobowych kandydatki, akt spraw sądowych i administracyjnych, dane statystyczne, bardzo dobre opinie przełożonych w okresie delegowania do Ministerstwa Sprawiedliwości, jak i to, że stale podnosi swoje kwalifikacje zawodowe świadczą o tym, że spełnia ona wszystkie formalne wymagania do powołania jej do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu okręgowego oraz posiada ku temu wysokie kwalifikacje

- 21 października 2019 r. Kolegium Sądu Apelacyjnego w Łodzi negatywnie zaopiniowało kandydaturę

-2 grudnia 2019 r. Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Apelacji Łódzkiej podjęło uchwałę o odroczeniu opiniowanie kandydatów na wolne stanowiska sędziowskie w Apelacji Łódzkiej do czasu zakończenia weryfikacji niezależności od władzy politycznej organu pełniącego funkcję Krajowej Rady Sądownictwa oraz zwrócono się do Prezesa Sądu Apelacyjnego w Łodzi o nieprzesyłanie Radzie kandydatur na te stanowiska do czasu wyjaśnienia wszelkich wątpliwości w tej sprawie.

- 10 stycznia 2020 r. uchwałą Nr.150/2020 neoKRS negatywnie zaopiniowała kandydaturę

https://sip.lex.pl/akty-prawne/akty-korporacyjne/przedstawienie-wniosku-o-powolanie-do-pelnienia-urzedu-na-szesc-287633851

-zgłosiła swoją kandydaturę na wolne stanowisko sędziowskie w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Łodzi ogłoszone w MP z 2020 r. poz.747

https://serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia/artykuly/8119865,awanse-ludzi-zbigniewa-ziobry.html

- 12 stycznia 2024 r. odwołana z delegacji do Ministerstwa Sprawiedliwości

https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/minister-sprawiedliwosci-odwolal-z-delegacji-do-ms-krs-i-kssip-16-sedziow

https://oko.press/pierwsze-dymisje-w-resorcie-bodnara-odwolano-piebiaka-czlonkow-grupy-kasta-neo-sedziowiow

W mediach

2021-07-30 (Onet.pl) : "Dobra zmiana" czy przypadek? Szkolna koleżanka Ziobry i 28 zawrotnych karier 2024-01-12 (MS.gov.pl) : odwołanie z delegacji do Ministerstwa Sprawiedliwości