- od 05 czerwca 2001 r. asesor Sądu Rejonowego w Lęborku

- w dniu 18 grudnia 2003 r. uzyskała nominację sędziowską w Sądzie Rejonowym w Lęborku

- od 01 lutego 2006 r. sędzia w Sądzie Rejonowym w Słupsku. Orzekała I Wydział Cywilny, VI Wydział Gospodarczy.

- od 01 stycznia 2007 r. Kierownik Sekcji ds. Rejestrów Upadłości i Układów

- od 02 kwietnia 2007 r. Przewodnicząca VI Wydziału Gospodarczego.

- od 01 marca 2008 r. orzekała IX Wydział Cywilny

- od 01 czerwca 2011 r. orzekała w Sekcji ds. Wykroczeniowych XIV Wydział Karny

- od 05 marca 2012 r. V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Na początku 2018 roku zgłoszona jako kandydatka na członka Krajowej Rady Sądownictwa przez swojego męża Andrzeja Michałowicza, który występował jako jej pełnomocnik
 

2018 Kandydatka do neo-KRS
- wskazana przez posłów Klubu Poselskiego Kukiz'15.

Dnia 6 marca 2018 roku Uchwałą Sejmu RP została wybrana na członka Krajowej Rady Sądownictwa. Przewodnicząca Komisji Budżetowej i członek Prezydium neoKRS.

neo-KRS 2018 - dokumenty

Załącznik PDF

neo-KRS 2018 - zgłoszenie kandydata

neo-KRS 2018 - zgłoszenie kandydata

Załącznik PDF

Załącznik PDF

W 2019 roku zgłosiła swoją kandydaturę na stanowisko sędziego Sądu Okręgowego w Słupsku. Opinia sędziego wizytatora wydana w związku ubiegania się o wyższe stanowisko była jednoznacznie negatywna. Z uwagi na fakt, że ponad połowa pisemnych uzasadnień orzeczeń została sporządzona po terminie. Zdaniem wizytatora „ta okoliczność dyskwalifikuje kandydatkę o awans zawodowy”. Wizytator podkreślił też słabą stabilność orzecznictwa, która nie daje gwarancji należytego wykonywania czynności na stanowisku sędziego sądu okręgowego.

Jej kandydatura na wyższe stanowisko nie została zaopiniowana przez Zgromadzenie Sędziów Apelacji Gdańskiej, które podjęło decyzję o odroczeniu wydania opinii w tym zakresie. Pomimo tego w tym samym dniu prezes Sądu Apelacyjnego w Gdańsku przedstawił kandydaturę sędzi Joanny Kołodziej -Michałowicz Krajowej Radzie Sądownictwa, która zaopiniowała ją pozytywnie przy jednoczesnej negatywnej opinii wobec trzech pozostałych kandydatów cieszących się wysoką oceną orzecznictwa. Posiedzenie zespołu opiniującego neoKRS zostało utajnione.

2 maja 2019 roku w sprawie III S 6/19 Sąd Apelacyjny w Gdańsku uwzględnił skargę na przewlekłość postępowania złożoną w sprawie prowadzonej przez sędzię stwierdzając w uzasadnieniu zawinione zaniedbania leżące po stronie sędziego referenta.

Po ogłoszeniu ww. postanowienia zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych Michał Lasota zażądał od prezesów SO w Gdańsku (co do sędziego delegowanego w składzie) oraz SA w Gdańsku (co do pozostałych dwojga sędziów - wydania ich akt osobowych.

Na wniosek sędziego w tej sprawie interweniował Rzecznik Praw Obywatelskich:

wystąpienie

odpowiedź


Skargi na przewlekłość z winy sędziego referenta stwierdzał Sąd Apelacyjny w Gdańsku w różnych składach także w sprawach prowadzonych w referacie s. Kołodziej – Michałowicz. Tak też przykładowo wskazać można na postanowienie z dnia 27 października 2020 r. w sprawie III S 8/20 (niepublikowane). W sprawie tej Sąd Apelacyjny w Gdańsku stwierdził, że przewlekłość wiąże się z niezrealizowaniem wytycznych przy uchyleniu poprzedniego postanowienia sędzi referent o zawieszeniu postępowania i nie podjęcia żadnych czynności w kierunku prowadzenia sprawy.

W sprawie III AUa 1508/20 postanowieniem z dnia 29 czerwca 2021 r. Sąd Apelacyjny w Gdańsku (niepublikowane) na podstawie art. 40 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 2072) postanowił wytknąć Sądowi Okręgowemu w Słupsku w sprawie prowadzonej przez sędzię Kołodziej – Michałowicz jako referenta, uchybienie przy rozpoznawaniu sprawy V U 182/19 - w postaci oczywistej obrazy przepisów prawa procesowego i materialnego. Pani sędzia złożyła odwołanie od tego wytyku. W dniu 13 grudnia 2022 r. wadliwie powołani do Sądu Najwyższego przy udziale neokrs w składzie z sędzią Kołodziej-Michałowicz - Leszek Bielecki (sprawozdawca), Jarosław Sobutka i Romuald Dalewski oświadczyli, że „Sąd Najwyższy utrzymuje w mocy zaskarżone postanowienie.”

OGŁOSZENIE KONKURSU Monitor Polski 2018 poz. 1048

UCHWAŁA NEOKRS Nr 598/2019 z dnia 2019-06-26

Załącznik PDF

WRĘCZENIE NOMINACJI Dnia 2023-01-23

Postanowienie Prezydenta RP z 21 grudnia 2022 r. M.P. 2023.72 - została powołana na stanowisko sędziego Sądu Okręgowego w Słupsku.

Załącznik PDF

powołanie do SO

powołanie do SO

(https://www.prezydent.pl/aktualnosci/nominacje/nominacje-sedziowskie-w-palacu-prezydenckim,63230)

W dniu 13 kwietnia 2021 roku biorąc udział w obradach neoKRS nie wyłączyła się od głosowania nad kandydaturą swojej siostry Ewy Kołodziej-Dubowskiej ubiegającej się o awans do Sądu Okręgowego w Białymstoku. Nie poinformowała też członków neoKRS o łączących ją więzach rodzinnych z kandydatką.

Była członkiem zespołu opiniującym wszystkich sędziów Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego

Jej mąż Andrzej Michałowicz również z powodzeniem przeszedł procedurę związaną z powołaniem na wyższe stanowisko i w marcu 2021 roku został powołany przez Prezydenta RP na stanowisko sędziego Sądu Okręgowego w Słupsku.

W grudniu 2021 roku została zgłoszona jako kandydatka na członka neoKRS w kolejnej kadencji. Również i tym razem pełnomocnikiem zgłaszającym jej kandydaturę był mąż Andrzej Michałowicz, który jednocześnie złożył swój podpis na liście poparcia.

2022 Kandydatka do neo-KRS
- wskazana przez posłów Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość.

Uchwałą Sejmu z dnia 12 maja 2022r. została członkiem neoKRS na kolejną kadencję. Członek Prezydium KRS.

neo-KRS 2022 - dokumenty

Załącznik PDF

Załącznik PDF

Załącznik PDF

neo-KRS 2022 - wybory

neo-KRS 2022 - wybory

W mediach

2018-02-20 (GP.24) : Prezes słupskiego sądu zgłosił do KRS... swoją żonę 2018-03-06 (polsatnews.pl) : "Warunkiem poparcia Kukiz’15 dla sędziów do KRS było to, że będą popierać nasze postulaty" 2019-06-10 (Onet.pl) : Członkini nowej KRS chce awansować. Wizytator jej pracę ocenia jako "dyskwalifikującą" 2021-01-30 : „Jastrzębie” przegrały walkę o władzę nad nową KRS. Opisujemy walkę frakcji w upolitycznionej Radzie 2023-01-13 (Archiwum Osiatyńskiego) : Prezydent awansował ludzi Ziobry i sędziów z grupy Kasta/Antykasta. Tak wygląda kompromis z UE 2023-07-19 (OKO.press) : Sami swoi w sądach. Prezesem sądu w Białymstoku zostanie siostra członkini nielegalnej KRS 2023-07-20 (Rzeczpospolita) : "Sami swoi" w sądach i prokuraturach za Ziobry. Na stanowiska idą całe rodziny