Honorata Łopianowska

- urodziła się w 1975r.

- w 1999 r. ukończyła prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego z wynikiem dobrym.

- w latach 1999 - 2005 była zatrudniona w Izbie Skarbowej w Szczecinie w Wydziale Podatków Bezpośrednich na stanowisku starszego referenta, inspektora, komisarza skarbowego.

- w latach 2000 -2003 odbyła aplikację sądową w okręgu Sądu Okręgowego w Szczecinie le nie złożyła egzaminu sędziowskiego.

- latach 2002 -2005 odbyła aplikację radcowską i złożyła egzamin radcowski z wynikiem dobrym.

- w 2005 r. uchwałą z 30.12.2005r. OIRP nr 114/VI/05 została wpisana na listę radców prawnych.

- w latach 2004 -2007 była arbitrem z zakresu zamówień publicznych.

- w latach 2007 – 2008 była członkiem rady nadzorczej polskiej Żeglugi Bałtyckiej S.A w Kołobrzegu.

- w latach 2007 – 2010 była członkiem Państwowej Komisji Egzaminacyjnej ds. Doradztwa Podatkowego przy Ministerstwie Finansów.

- w dniu 1.03.2010 r. została powołana w skład Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych i orzekała tam do 2016r.

-w dniu 8.12.2015r. pozytywnie zaopiniowana uchwałą KRS nr 1293/2015 w przedmiocie przedstawienia wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na dwa wolne stanowiska sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie ogłoszone w MP z 2015r. poz.281.

https://sip.lex.pl/akty-prawne/akty-korporacyjne/przedstawienie-wniosku-o-powolanie-do-pelnienia-urzedu-na-dwa-wolne-287648068

- w 02.2016 r. nadzorowała prace nad reformą Krajowej Administracji Skarbowej, które to przepisy weszły w życie w lutym 2017 r.

- w dniu7.12.2016r. została powołana przez Prezydenta RP na stanowisko sędziego WSA w Warszawie.

https://www.prezydent.pl/aktualnosci/nominacje/prezydent-andrzej-duda-powolal-51-sedziow,7502

- zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 grudnia 2020 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską w 2020 roku powołana w skład komisji ( D. Urz. MS z dnia 08.12.2020 rok poz. 250)

- w 2022 r. odbywała delegację w Ministerstwie Sprawiedliwości na stanowisku dyrektora Departamentu Legislacyjnego Ustroju Sądów.

- w dniu 24 października 2023 r. Pani Honorata Teresa Łopianowska złożyła oświadczenie o wycofaniu swojej kandydatury z konkursu, o powołanie do pełnienia urzędu na dwa wolne stanowiska sędziego Sądu Najwyższego w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych ogłoszone w MP z 2022r. p.356 w związku z czym Krajowa Rada Sądownictwa umorzyła postępowanie wszczęte jej zgłoszeniem, uchwałą nr 951/2023 z tego samego dnia. 

https://oko.press/krs-sad-najwyzszy-desant-neo-sedziow