Anna Nowosielska

Złożyła podpis na liście: Katarzyna Chmura (2021) .

ur. się w dniu 15 lipca 1974 r. w Malborku

- studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego ukończyła w 1997 r. z ocena bardzo dobrą;

- od dnia 1 października 1994 r. do dnia 31 marca 1995 r. pracowała na stanowisku młodszego referenta w Urzędzie Gminy w Mikołajkach Pomorskich;

- pozaetatową aplikację sądowa w okręgu Sądu Okręgowego w Elblągu ukończyła w listopadzie 2000 r. z ocena bardzo dobrą;

- z dniem 12 listopada 2001 r. mianowana asesorem sądowym, z powierzeniem pełnienia czynności sędziowskich w Sądzie Rejonowym w Elblągu;

- orzekała w IX Wydziale Grodzkim, a od stycznia 2003 r. w III Wydziale Rodzinnym i Nieletnich;

- w 2004 r. ukończyła, z wynikiem pozytywnym, studia podyplomowe z zakresu prawa europejskiego dla sędziów na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im Marii Skłodowskiej-Curie;

- postanowieniem Prezydenta RP z dnia 30 maja 2005 r. powołana do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego w Sądzie Rejonowym w Elblągu (Monitor Polski z 2005 r., Nr 39, poz. 522);

- w 2009 r. ukończyła Podyplomowe Studium Prawa Rodzinnego, zorganizowane przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury we współpracy z Instytutem Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk – wynik pozytywny;

- zgłosiła się na wolne stanowisko sędziowskie w Sądzie Okręgowym w Elblągu ogłoszone w Monitorze Polskim z 2016 r., poz. 802;

- ocenę kwalifikacji sporządziła sędzia wizytator do spraw rodzinnych i nieletnich SO w Elblągu Małgorzata Milkiewicz – nieliczne uchybienia nie poważały bardzo dobrej oceny pracy i jakości orzecznictwa kandydatki;

- orzekała w ramach delegacji w Sądzie Okręgowym w Elblągu w Wydziale V Cywilnym Rodzinnym;

- Kolegium Sądu Apelacyjnego w Gdańsku w dniu 12 stycznia 2017 r. pozytywnie zaopiniowało jej kandydaturę;

- na Zgromadzeniu Przedstawicieli Sędziów Apelacji Gdańskiej w dniu 13 stycznia 2017 r. uzyskał 43 głosy „za” oraz 48 głosów „przeciw”;

- na posiedzeniu KRS w dniu 7 lutego 2017 r. uzyskała 17 głosów „wstrzymujących się” 0 „za” oraz „przeciw”;

- uchwałą z dnia 7 lutego 2017 r. Nr 39/2017 KRS postanowiła nie przedstawić Prezydentowi RP jej kandydatury z wnioskiem o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Elblągu;

- od dnia 2017 r. pełniła funkcje Zastępcy Przewodniczącego Wydziału Rodzinnego

- ponownie zgłosiła się na wolne stanowisko sędziego w Sądzie Okręgowym w Elblągu ogłoszone w Monitorze Polskim z 2018 r., poz. 274;

- ponownie ocenę kwalifikacji sporządziła sędzia SO Małgorzata Milkiewicz - pozytywna;

- Kolegium SA w dniu 25 września 2018 r. pozytywnie zaopiniowało jej kandydaturę: 6 głosów „za”;

- Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Apelacji Gdańskiej oddało na nią 41 głosów „za” i 31 „przeciw”;

- na posiedzeniu w dniu 7 grudnia 2018 r. neoKRS oddało na nią 6 głosów „za” i 7 głosów „wstrzymujących się”, 0 „przeciw”;

- uchwałą z dnia 7 grudnia 2018 r. nr 616/2018 neoKRS postanowiła nie przedstawić Prezydentowi RP jej kandydatury z wnioskiem o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Elblągu;

- podpisała się pod apelem Sędziów RP z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie niezwłocznego podjęcia rozwiązań legislacyjnych umożliwiających ukształtowanie składu Krajowej Rady Sądownictwa zgodnie z Konstytucja RP oraz zasadami wyrażonymi w traktatach UE;

rozliczenia sędziów, którzy sprzeniewierzyli się rocie ślubowania sędziowskiego

pod pozycją 1505 (lub 1506) (OKO.press)