Anna Katarzyna Jasińska

Złożyła podpis na liście: Anna Dalkowska (2022) .

- urodzona w 1979 r.

- w 2003 r. ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Szczecińskim z oceną dobrą.

- latach 2003 – 2006 r. odbyła pozaetatową aplikację sądową w okręgu Sądu Okręgowego w Szczecinie.

- w 2007 r. złożyła egzamin sędziowski z wynikiem dostateczny plus.

- w dniu 12.11.2007 r. została mianowana referendarzem w Sądzie Rejonowym w Goleniowie w V Wydziale Ksiąg Wieczystych i w I Wydziale Cywilnym.

- z dniem 15.04.2010 r. została przeniesiona na stanowisko referendarza sądowego w Sądzie Rejonowym Szczecin Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie. Obowiązki orzecznicze pełniła w X Wydziale Ksiąg Wieczystych.

- od 1.12.2014 r. obowiązki orzecznicze pełniła w I Wydziale Cywilnym, a od 1.10.2015 r. ponownie w X Wydziale Ksiąg Wieczystych.

- w dniu 11.01.2016 roku KRS uchwałą nr 21/2016 postanowiła nie przedstawiać kandydatury Anny Katarzyny Jasińskiej na stanowisko sędziego w SR dla Warszawy Żoliborza w Warszawie ogłoszone w MP z 2015 roku ,poz. 665

- w dniu 16.08.2017 r. delegowana do pełnienia czynności administracyjnych w Ministerstwie Sprawiedliwości. Wykonywała obowiązki głównego specjalisty w Departamencie Prawa Administracyjnego. W Ministerstwie Sprawiedliwości zajmowała się merytorycznym wsparciem Komisji ds. reprywatyzacji nieruchomości warszawskich.

- w 2018 r. zgłosiła się do konkursu o powołanie na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego dla miasta Warszawy ogłoszonego w MP z 2018r. poz.256. Z uchwały KRS nr 622/2018 z dnia 11.12.2018r wynika, iż wycofała swoją kandydaturę.

https://sip.lex.pl/akty-prawne/akty-korporacyjne/przedstawienie-wniosku-o-powolanie-do-pelnienia-urzedu-na-cztery-287627469

- w dniu 15.03.2019 r. podczas odbywania delegacji w MS została mianowana na stanowisko starszego referenta sądowego w Sądzie Rejonowym Szczecin Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie.

Brała udział w szkoleniach zawodowych organizowanych przez KSSiP oraz przez MS.

- w dniu 22.07.2020r. uchwała KRS nr 578/2020 w przedmiocie przedstawienia wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sadu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Legionowie ogłoszonym w MP z 2018r. poz.1207. referendarz Anna Jasińska została przedstawiona do pełnienia urzędu sędziego.

https://sip.lex.pl/akty-prawne/akty-korporacyjne/przedstawienie-wniosku-o-powolanie-do-pelnienia-urzedu-na-stanowisku-290391281

- w dniu 18.03.2021 r. nastąpiło wręczenie przez Prezydenta RP nominacji na urząd sędziego w Sądzie Rejonowym w Legionowie.

https://sip.lex.pl/akty-prawne/mp-monitor-polski/powolanie-do-pelnienia-urzedu-na-stanowisku-sedziego-19108649