- urodziła się w 1977 r. w Szczebrzeszynie

- w 2001 r. ukończyła wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie

-w latach 2001-2004 odbyła aplikację sądową w okręgu Sądu Okręgowego w Zamościu

- we wrześniu 2004 r. złożyła egzamin sędziowski z łącznym wynikiem dobrym

- 15 listopada 2004 r. została mianowana asesorem sądowym w Sądzie Rejonowym w Zamościu. Powierzone obowiązki orzecznicze wykonywała początkowo w VI Wydziale Ksiąg Wieczystych, następnie w IV Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych oraz w VI Wydziale Ksiąg Wieczystych a od czerwca do grudnia 2005 r. w pełnym wymiarze w IV Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, zaś od 2006 r. w VII Wydziale Grodzkim

- 21 maja 2008 r postanowieniem Prezydenta R P została powołana do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego w Zamościu. Orzekała w Wydziałach: VII Grodzkim, IV Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, III Rodzinnym i Nieletnich a od 2010 r. w VII Wydziale Karnym. W 2011 r. ukończyła studia podyplomowe w zakresie procesu karnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, z wynikiem dobrym

- w 2015 r. bezskutecznie ubiegała się o stanowisko sędziego Sądu Okręgowego w Zamościu ogłoszone w MP z 2015 r. poz.539

- 10 grudnia 2015 r. uchwałą Nr.1343/2015 KRS negatywnie zaopiniowała jej kandydaturę

https://sip.lex.pl/akty-prawne/akty-korporacyjne/przedstawienie-wniosku-o-powolanie-do-pelnienia-urzedu-na-stanowisku-287648303

- od sierpnia 2017 r. została delegowana do wykonywania czynności administracyjnych w Ministerstwie Sprawiedliwości. Pełniła obowiązki głównego specjalisty w Wydziale Sądów Powszechnych i Wojskowych - Karnym Departamentu Nadzoru Administracyjnego

- w listopadzie 2017 r. ukończyła studia doktoranckie na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II i uzyskała stopień naukowy doktora nauk prawnych w zakresie prawa, nadany uchwałą Rady tego Wydziału

- zgłosiła swoją kandydaturę na wolne stanowisko sędziowskie w Sądzie Okręgowym w Lublinie ogłoszone w MP z 2018 r. p0z. 377

- praca i kwalifikacje zawodowe kandydatki zostały ocenione pozytywnie przez wizytatora ds. karnych Sądu Okręgowego w Lublinie

- 18 września 2018 r Kolegium Sadu Apelacyjnego w Lublinie pozytywnie zaopiniowało kandydaturę

- 24 września 2018 r. Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Apelacyjnego w Lublinie stosunkiem głosów 16 za i 39 przeciw wyraziło negatywną opinię o kandydaturze

- 5 grudnia 2018 r. uchwałą Nr. 612/2018 neoKRS przedstawiła Prezydentowi RP wniosek o powołanie Anety Michałek na wyższe stanowisko sędziowskie

https://sip.lex.pl/akty-prawne/akty-korporacyjne/przedstawienie-wniosku-o-powolanie-do-pelnienia-urzedu-na-pietnascie-287627467

- zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 marca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw analizy i oceny możliwości poszerzenia zakresu udziału czynnika społecznego w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości, powołana w skład zespołu (D. Urz. MS. 2029, poz. 58)

- 3 kwietnia 2019 r Prezydent RP wręczył Pani sędzi akt powołania na stanowisko sędziego sadu Okręgowego w Lublinie

https://www.prezydent.pl/aktualnosci/nominacje/prezydent-rp-wreczyl-nominacje-sedziowskie,7580

- obecnie sędzia Sądu Okręgowego w Lublinie IX Wydział Gospodarczy - delegowana do Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

https://lublin.so.gov.pl/so-lublin/15/download/ix-wydzial-gospodarczy,m,mg,193,228,210

https://www.kssip.gov.pl/node/1376

https://oko.press/do-neo-krs-ida-sedzia-od-rodzinnych-awansow-od-kilku-etatow