Aleksandra Krajewska

Złożyła podpis na liście: Katarzyna Chmura (2021) .

urodziła się dnia 2 lipca 1983 r. w Taszkiencie.

sędzia SR w Wałbrzychu - poprzednio SR w Kamiennej Górze

- od października 2003 r. do maja 2006 r. była praktykantką w kancelarii prawnej "Logos" we Wrocławiu;

- od kwietnia 2004 r. do czerwca 2004 r. była zatrudniona jako specjalista d/s doradztwa personalnego w "Signum International Poland Trust" sp. z o.o. we Wrocławiu;

- od września 2004 r. do października 2004 r. była praktykantką w kancelarii radcy prawnego "Legitimus II" w Katowicach;

- w 2006 r. ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Wrocławskim z oceną ogólną dobry plus;

- od października 2006 r. do kwietnia 2007 r. pracowała jako specjalista d/s postępowań egzekucyjnych w "Piejko, Szalbierz Kancelaria Radców Prawnych " sp. k. we Wrocławiu;

- od czerwca 2007 r. do września 2007 r. była zatrudniona w charakterze prawnika w kancelarii prawnej "Matuszewski i Wspólnicy" sp. k. we Wrocławiu;

- we wrześniu 2007 r., po odbyciu aplikacji sądowej etatowej, zdała egzamin sędziowski z oceną dobrą;

- w 2008 r. ukończyła studia podyplomowe na Uniwersytecie Wrocławskim w zakresie prawa gospodarczego i handlowego z wynikiem dobrym;

- od listopada 2010 r. była zatrudniona jako asystent sędziego w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu w IX Wydziale Ubezpieczeń Społecznych, od października 2011 r. w III Wydziale Karny a od 14 listopada 2016 do października 2017 r. w Wydziale I Cywilnym;

- od 2013 r. do listopada 2019 r. wpisana na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu, lecz zawodu radcy prawnego nie wykonywała;

- z dniem 25 października 2017 r. mianowana asesorem Prokuratury Rejonowej w Wałbrzychu z powierzeniem wykonywania czynności prokuratorskich na okres jednego roku;

- asesor prokuratury w Prokuraturze Rejonowej w Wałbrzychu do dnia 31 sierpnia 2019 r. (vide oświadczenie majątkowe za rok 2019 r. strona BIP SA we Wrocławiu);

- zgłosiła się na wolne stanowisko sędziowskie w jednym z sądów warszawskich ogłoszone w Monitorze Polskim z 2014 r., poz. 578, na wolne stanowisko ogłoszone w w Monitorze Polskim z 2014 r., poz. 714 w Sądzie Rejonowym w Kluczborku, a także na wolne stanowisko sędziowskie w Sądzie Rejonowym w Prudniku, ogłoszone w Monitorze Polskim z 2014 r., poz. 714;

- ocenę kwalifikacji sporządziła sędzia wizytator d/s karnych Grażyna Szczęsna-Malowany - SSO Warszawa-Praga;

- ocena pozytywna;

- oceniana także przez sędziego wizytatora d/s karnych SO w Opolu Dariusza Kitę (w związku ze zgłoszeniem na wolne stanowisko sędziowskie w SR w Kluczborku)-ocena pozytywna;

- kolegium SO w Opolu na posiedzeniu w dniu 5 marca 2015 r. oddało 5 głosów "za", 3 głosy "przeciw", rekomendowana do zawodu sędziego na szóstym miejscu;

- na Zgromadzeniu Ogólnym Sędziów Sądu Okręgowegow Opolu w dniu 9 marca 2015 r. otrzymała 8 głosów "za", 60 "przeciw" oraz 23 "wstrzymujących się" zaś odnośnie jej kandydatury na wolne stanowisko sędziowskie w SR w Prudniku otrzymała 7 głosów "za", 57 "przeciw" oraz 28 "wstrzymujących się";

- uchwałą z dnia 16 czerwca 2015 r. Nr 756/2015 KRS nie przedstawił jej wniosku o powołanie na urząd sędziego w Sądzie Rejonowym w Kluczborku, wskutek odwołania Sąd Najwyższy wyrokiem z dnia 13 stycznia 2016 r. w sprawie III KRS 82/2015 uwzględnił w części odwołanie Aleksandry Krajewskiej i uchylił zaskarżoną uchwałę w części dotyczącej przedstawienia Prezydentowi z wnioskiem o powołanie na urząd sędziego Alicji Rak-Wróblewskiej oraz nieprzedstawienia jej kandydatury i sprawę w tym zakresie przekazał KRS do ponownego rozpoznania;

- po ponownym rozpoznaniu KRS uchwałą nr 215/2016 r. z dnia 10 marca 2016 r. postanowiła nie przedstawiać wniosku o powołanie w/w do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Kluczborku, ogłoszonym w Monitorze Polskim z 2014 r., poz. 714;

- na posiedzeniu KRS otrzymała 9 głosów"przeciw" i 6 "wstrzymujących się, żadnych "za" (kontrkandydatka uzyskała 15 głosów "za");

- uchwałą z dnia 16 czerwca 2015 r. Nr 756/2015 KRS postanowiła nie przedstawiać Prezydentowi jej kandydatury na sędziego w Sądzie Rejonowym w Prudniku (ogłoszone w Monitorze Polskim z 2014 r., poz. 714);

- Sąd Najwyższy wyrokiem z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie III KRS 85/15 uwzględniłodwołanie Aleksandry Krajewskiej od uchwały KRS nr 756/2015 w części dotyczącej przedstawienia Prezydentowi kandydatury Liliany Izabeli Krukowskiej oraz nieprzedstawienia Prezydentowi jej kandydatury i sprawę przekazał do ponownego rozpoznania Krajowej Radzie Sądownictwa (vide System Analiz Orzeczeń Sądowych https://www.saos.org.pl>judgments;

- po ponownym rozpoznaniu sprawy członkowie zespołu KRS (po przeprowadzeniu rozmów z kandydatkami, ponownej analizie materiału) oddali 3 głosy "za" na Lilianę Krukowską, a członkowie KRS 15 głosów "za" na Lilianę Krukowską, na Aleksandrę Krajewską nie oddano głosów "za", 9 "przeciw" i 6 "wstrzymujących się";

- uchwałą z dnia 10 marca 2016 r. Nr 216/2016 KRS postanowiła nie przedstawiać Prezydentowi jej kandydatury na sędziego w Sądzie Rejonowym w Prudniku, ogłoszone w Monitorze Polskim z 2014 r., poz. 714 ( a przedstawić ponownie kandydaturę Izabeli Krukowskiej);

- zgłosiła się na wolne stanowisko w Sądzie Rejonowym w Wołowie ogłoszone w Monitorze Polskim z 2015 r., poz. 968;

- na Kolegium SO w dniu 29 marca 2016 r. uzyskała 9 głosów "za" (najlepszy wynik);

- w tej procedurze na Zgomadzeniu Ogólnym Sędziów Sądu Okręgowego we Wrocławiu w dniu 31 marca 2016 r. otrzymała 45 głosów "za", 17 "przeciw" i 26 "wstrzymujących się";-

- uchwałą KRS z dnia 26 kwietnia 2016 r., Nr 325/2016 nie przedstawiona Prezydentowi z wnioskiem o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Wołowie, ogłoszonym w Monitorze Polskim z 2015 r., poz. 968;

- zgłosiła się na wolne stanowisko sędziowskie ogłoszone w Monitorze Polskim z 2018 r., poz. 443;

- ocen kwalifikacji sporządzili sędziowie SO w Jeleniej Górze: Wojciech Damaszko - z zakresu spraw cywilnych i Daniel Strzelecki - z zakresu spraw karnych-wysoko oceniona;

- uchwała KRS z dnia 7 listopada 2018 r., Nr 509/2018 o przedstawieniu wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sedziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Kamiennej Górze;

- na posiedzeniu KRS otrzymała 14 głosów "za" i 2 głosy "wstrzymujące się;

- postanowieniem Prezydenta RP z dnia 13 marca 2019 r. powołana do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego w Sądzie Rejonowym w Kamiennej Górze (Monitor Polski z dnia 2 lipca 2018 r., poz. 608);

- wręczenie nominacji w dniu 3 kwietnia 2019 r. (Oficjalna strona Prezydenta RP, Gov.pl https://www.gov.pl>sprawiedliosc);

- decyzją Ministra Sprawiedliwości z dniem 1 września 2020 r. przeniesiona na stanowisko sędziego w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu (BIP Sąd Rejonowy w Wałbrzychu-Informacja o powołaniach sędziów w trybie art. 88 b ustawy usp);

- orzeka w Wydziale I Cywilnym;

- z dniem 24 września 2020 r. objęła funkcję przewodniczącej Wydziału Cywilnego na okres trzech lat; funkcję tę pełniła po połączeniu Wydziału I Cywilnego z Wydziałem VIII Cywilnym;

- od dnia 15 września 2021 r. objęła funkcję zastępcy przewodniczącego Wydziału Cywilnego na okres trzech lat;

- zgłosiła się na wolne stanowisko w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu ogłoszone w Monitorze Polskim z 2023 r. , poz. 272;

- ocenę kwalifikacji przygotowała sędzia wizytator ds. egzekucynych SO we Wrocławiu Katarzyna Wręczycka;

- na Kolegium SO we Wrocławiu w dniu 26 czerwca 2023 r. uzyskała 5 głosów "za", 11 "przeciw" 0 "wstrzymujących się";

- KRS podczas głosowania w dniu 8 listopada 2023 r.: 7 głosów "za", 1 "przeciw", 5 "wstrzymujących się"

- uchwała neoKRS z dnia 8 listopada 2023 r., Nr 1006/2023 w przedmiocie nie przedstawienia Prezydentowi wniosku o powołołanie jej do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu (BIP-Krajowa Rada Sądownictwa);

- w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. asesor Prokuratury Rejonowej w Wałbrzychu (tak wynika z oświadczenia majątkowego za rok 2019 BIP SA we Wrocławiu);

- zgłosiła się także na wolne miejsce sędziowskie ogłoszone w Monitorze Polskim z 2014 r., poz. 371 (SR w Gliwicach, w Wodzisławiu Śląskim, Gliwicach-MP poz. 475,)- zgłoszenia rozpatrywane przez KRS w dniach 9-12 grudnia 2014 r. - negatywnie;

- autorka artykułu "Granice swobodnego uznania sędziowskiego w aspekcie przesłanek odwołania warunkowego przedterminowego zwolnienia" (Uniwersytet Wrocławski https://repozytoriu..uni.wroc.pl);

- od maja 2012 r. prowadziła wykłady dla słuchaczy studiów podyplomowych na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu z zakresu prawa i procesu karnego oraz prawa łowieckiego;

- autorka publikacji naukowych z zakresu prawa i postępowania karnego;

- słuchaczka studiów doktoranckich na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, rozprawa doktorska: "Warunkowe zawieszenie wykonania kary w aspekcie założeń polityki penalnej";

- współautorka opracowania: "Immunitet dyplomatyczny. Historia, zakres, obowiązywanie na gruncie prawa karnego i prawa wykroczeń" - 152 Materiały Dydaktyczne - Centrum Szkolenia Policji https://csp.edu.pol>download (z 2016 r.);

- w latach 2021-2022 powołana przez Ministra Sprawiedliwości na członka komisji egzaminacyjnej d/s aplikacji adwokackiej;

- w 2022 r. ukończyła studia doktoranckie w Katedrze Prawa Karnego Wykonawczego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii UW