urodziła się w 1971 r. w Gdańsku.

- we wrześniu 1997 r. złożyła egzamin sędziowski z wynikiem dostatecznym;

- od 1 marca do 14 maja 1998 r. pracowała w Izbie Skarbowej w Elblągu na stanowisku starszego referenta.

- 15 maja 1998 r. została mianowana asesorem sądowym w Sądzie Rejonowym w Braniewie.

- 22 maja 2000 r. została powołana do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego w Braniewie.

- 1 sierpnia 2001 r. została przeniesiona na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego w Elblągu, w którym

do 22 września 2006 r. orzekała i pełniła funkcję Zastępcy Przewodniczącego IV Wydziału Pracy

i Ubezpieczeń Społecznych,

- od 25 września 2006 r. orzekała i pełniła funkcję Zastępcy Przewodniczącego VII Wydziału Wykonywania Orzeczeń Sądowych.

- od 1 sierpnia 2007 r. do 6 lutego 2018 r. oddelegowana do Ministerstwa Sprawiedliwości, w którym:

- do 14 października 2011 r. wykonywała obowiązki głównego specjalisty w Biurze Ministra;

- od 15 października 2011 r. do końca lutego 2012 r. wykonywała obowiązki głównego specjalisty w Departamencie Legislacyjno-Prawnym;

- od 1 marca 2012 r. do 31 stycznia 2015 r. wykonywała obowiązki głównego specjalisty w Departamencie Prawa Karnego;

- od 1 lutego 2015 r. do 6 lutego 2018 r. wykonywała obowiązki głównego specjalisty w Departamencie Legislacyjnym;

- 7 lutego 2018 r. powołana – w miejsce Prezesa odwołanego przed upływem kadencji - do pełnienia funkcji Prezesa Sądu Rejonowego w Elblągu, w którym ponownie orzekała w IV Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

- decyzją Ministra Sprawiedliwości z dniem 4 czerwca 2018 r. została delegowana do pełnienia obowiązków sędziego w Sądzie Okręgowym w Elblągu, w którym orzeka w IV Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

- Prezes Sądu Okręgowego w Elblągu z dniem 1 stycznia 2020 r. (aktualnie neosędzia wykonujący obowiązki orzecznicze w Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku – Piotr Żywicki) powierzył jej pełnienie funkcji koordynatora do spraw współpracy międzynarodowej i praw człowieka w sprawach karnych okręgu Sądu Okręgowego w Elblągu.

- po raz pierwszy sędzia Agnieszka Walkowiak ubiegała się o powołanie na jedno wolne stanowisko sędziego Sądu Okręgowego w Elblągu w związku z obwieszczeniem o wolnym stanowisku ogłoszonym w Monitorze Polskim z 2020 r. pod poz. 585 wraz z kontrkandydatką sędzią Grażyną Dąbrowską – Furman.

- wobec negatywnej oceny pracy sporządzonej przez SSO w Elblągu - sędziego wizytatora ds. pracy i ubezpieczeń społecznych Panią Alicję Romanowską, krytycznej oceny Przewodniczącej Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Okręgowego w Elblągu – SSO Grażyny Borzestowskiej oraz braku pozytywnej opinii Kolegium Sądu Okręgowego w Elblągu, Pani sędzia Agnieszka Walkowiak wycofała swoje zgłoszenie.

- w efekcie neokrs uchwałą NR 690/2021 z dnia 10 czerwca 2021 r. przedstawiła Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosek o powołanie Pani Grażyny Ireny Dąbrowskiej-Furman do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Elblągu. Mimo pozytywnej rekomendacji Pani sędzia Dąbrowska - Furman do dnia sporządzenia niniejszego opracowania (18.04.2024r.) nie została powołana przez Prezydenta RP na stanowisko sędziego w Sądzie Okręgowym w Elblągu;

- wkrótce po sporządzeniu negatywnych ocen kandydatki, wygasały kadencje Przewodniczącej Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Okręgowego w Elblągu - sędzi Grażyny Borzestowskiej oraz wizytatora ds. pracy i ubezpieczeń społecznych w tym Sądzie – sędzi Alicji Romanowskiej. Kadencje te nie zostały przedłużone na dalszy okres.

- ponownie Pani sędzia Walkowiak zgłosiła się na jedno wolne stanowisko sędziego w Sądzie Okręgowym w Elblągu ogłoszone w Monitorze Polskim Nr 361 z 2021 r.

- ocenę kwalifikacji tym razem sporządziła sędzia Sądu Okręgowego w Elblągu - Renata Żywicka – małżonka Prezesa Sądu Okręgowego – aktualnie neosędzia wykonująca czynności orzecznicze w Sądzie Najwyższym. Pozytywna ocena pracy kandydatki została sporządzona w trakcie ubiegania się przez sędziego Renatę Żywicką o powołanie na urząd Sędziego Sądu Najwyższego.

OGŁOSZENIE KONKURSU Monitor Polski 2021 poz. 361

UCHWAŁA NEOKRS Nr 1342/2021 z dnia 2021-10-12

Załącznik PDF

POSTANOWIENIE PREZYDENTA RP

Nr 1130.13.2022 z dnia 2022-02-21

OGŁOSZENIE NOMINACJI Monitor Polski 2022 poz. 500

Załącznik PDF

po powołaniu na stanowisko sędziego w Sądzie Okręgowym w Elblągu, Pani sędzia Agnieszka Walkowiak nadal pełni funkcję Prezesa Sądu Rejonowego w Elblągu;

27 lutego 2024 r. 26 spośród 34 sędziów Sądu Rejonowego w Elblągu wysłało apel do ministra sprawiedliwości Adama Bodnara o odwołanie s. Walkowiak z funkcji Prezesa Sądu Rejonowego w Elblągu;

17 kwietnia 2024 r. Minister Sprawiedliwości zawiesił prezes Walkowiak w pełnieniu funkcji i wystąpił do Kolegium Sądu Okręgowego w Elblągu o zaopiniowanie wniosku o jej odwołanie z funkcji Prezesa Sądu Rejonowego.

---

sprawa sędziego Rutkiewicza

Zarządzeniem z 9 listopada 2021 r. Prezes Sądu Rejonowego w Elblągu Agnieszka Walkowiak na podstawie art. 130 § 1 i 2 u.s.p. zarządziła natychmiastową przerwę w czynnościach służbowych sędziego Sądu Rejonowego w Elblągu - Macieja Rutkiewicza na okres miesiąca, licząc od dnia wydania zarządzenia.

art.  130 §  1 p.u.s.p.:
art.  130 §  1 p.u.s.p.:

Zarządzenie przerwy było skutkiem umorzenia przez sąd w jednoosobowym składzie sędziego Sądu Rejonowego w Elblągu Macieja Rutkiewicza postępowania karnego z powołaniem się na nieskuteczność uchylenia immunitetu prokuratorskiego przez Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego, ze względu na to, że nie stanowi ona sądu ustanowionego ustawą, a sędziowie tej Izby zostali powołani z rażącym naruszeniem m.in. prawa krajowego. Postanowienie Sądu Rejonowego odwoływało się do orzecznictwa europejskich Trybunałów TSUE i ETPCz oraz orzecznictwa Sądu Najwyższego.

uchwałą z dnia 15 grudnia 2021 r. wciąż działająca przy Sądzie Najwyższym Izba Dyscyplinarna zawiesiła sędziego Rutkiewicza w czynnościach służbowych dyscyplinarnego; na czas trwania postępowania i obniżyła wysokość jego wynagrodzenia o 40% na czas trwania zawieszenia.

Załącznik PDF

Po rozpoznaniu zażaleń działająca przy Sądzie Najwyższym Izba Odpowiedzialności Zawodowej uchwałą z dnia 15.09.2022 r. uchyliła zaskarżoną uchwałę i umarzyła postępowanie sądowe w kwestii kontroli zarządzenia Prezesa Sądu Rejonowego w Elblągu z dnia 9 listopada 2021 r. oraz w przedmiocie zawieszenia sędziego Rutkiewicza w czynnościach służbowych i obniżenia mu wynagrodzenia na czas trwania zawieszenia;

Załącznik PDF

uchwała IOZ SN w sprawie II ZZ 5/22

uchwała IOZ SN w sprawie II ZZ 5/22

W ustnych motywach sędzia Przewodniczący określił zawieszenie sędziego Rutkiewicza jako karygodne. Sędzia SN Wiesław Kozielewicz, podkreślał w ustnym uzasadnieniu uchylenia zawieszenia, że nawet komunistyczne władze PRL nie odsuwały sędziów od orzekania za niewygodne dla niej wyroki.

(sformułowania te nie znalazły się w pisemnym uzasadnieniu wyroku}

Sędzia Maciej Rutkiewicz skutkiem opisanych działań został pozbawiony możliwości sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez okres 9-ciu miesięcy.

W mediach

2018-02-06 (MS.gov.pl) : objęcie funkcji Prezesa Sądu Rejonowego 2019-01-21 (OKO.press) : Oto elita "dobrej zmiany". Lista 127 sędziów i prawników zaproszonych przez KRS na zamkniętą imprezę 2020-01-10 (na:Temat) : Znaleźli sposób, jak utrudnić Marsz Tysiąca Tóg. W Elblągu togi trafiły do depozytu 2020-01-10 (Portel.pl) : Sędziom w Elblągu zabrano togi 2020-01-11 (Interia) : Elbląg: Prezes sądu zabrała sędziom togi przed marszem 2021-07-13 (OKO.press) : Do domu z pracy autem do przewożenia akt. Tak nominatka Ziobry korzysta z władzy w sądzie 2021-11-09 (Archiwum Osiatyńskiego) : Sędzia Rutkiewicz z Elbląga zawieszony za stosowanie prawa UE. Wbrew zabezpieczeniu TSUE - odsunięcie od orzekania sędziego SR w Elblągu Macieja Rutkiewicza za stosowanie orzecznictwa europejskich trybunałów i europejskiego prawa, wbrew zabezpieczeniu TSUE 2022-09-12 (OKO.press) : Izba Odpowiedzialności Zawodowej SN stwierdza brak podstaw do odsunięcia od orzekania(zawieszenia) sędziego Rutkiewicza 2022-09-16 (forumfws.eu) : List otwarty sędziego Gąciarka do Prezes Walkowiak 2024-03-06 (Portel.pl) : Apel sędziów o odwołanie prezes 2024-03-06 (Portel.pl) : Prawie 30 sędziów Sądu Rejonowego w Elblągu wysłało apel do ministra sprawiedliwości Adama Bodnara o odwołanie pani prezes i wiceprezes sądu. 2024-04-19 (Portel.pl) : Prezes Sądu Rejonowego w Elblągu zawieszona w pełnieniu czynności 2024-04-24 (OKO.press) : Bodnar dymisjonuje członków neo-KRS w sądach: prezesa Dudzicza w Gorzowie i Jaskulskiego w Poznaniu